نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضوعلمی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مداخله طراحی شده (ترکیب زوج درمانی یکپارچه‌ن گر و روان درمانی مثبت نگر) بر بخشش و افزایش سازگاری زناشویی پرداخته است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری از بین زوجین مراجعه کننده به کلینیک‌های مشاوره و مددکاری اجتماعی شهرستان اسلامشهر بودند و 30 زوج (30 نفر مرد و 30 نفر زن)، به صورت در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه 15 زوجی (گروه آزمایش و گروه گواه) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه بخشش ری استفاده شد. در اجرای مداخله درمانی، گروه آزمایش به مدت پانزده جلسه به شیوه فردی، مداخله طراحی شده را دریافت کردند، درحالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر بخشی رویکرد مداخلاتی بر افزایش سازگاری زناشوی و افزایش بخشش بین زوجین بود. مجذور اتا نشان داد 9/97 % واریانس متغیر بخشش و 3/93 % واریانس متغیر سازگاری توسط این رویکرد مداخله ، تبیین می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social work intervention based on an integrated approach (integrated couple therapy and positive psychotherapy) on marital adjustment and forgiveness among couples who have extramarital affairs.

نویسندگان [English]

  • masoomeh mayeli 1
  • Talat Allahyari 2
  • Faramarz Sohrabi 3
  • Mohammad taghi karami 4

1 Allameh Tabataba'i Universiy

2 Allameh Tabataba'i Universiy

3 Allameh Tabataba'i Universiy

4 Allameh Tabataba'i Universiy

چکیده [English]

The effectiveness of integrated couple therapy and positive psychotherapy on marital adjustment and forgiveness in couples Experiencing Infidelity
Masoomeh Mayeli , Talat Allahyari , Faramarz sohrabi , Mohammad taghi Karami

The present study examined the effectiveness of designed intervention (integrated couple therapy and positive psychotherapy) on forgiveness and increasing marital adjustment. The research design is semi-experimental with pre-test, post-test and control group. Among the couples referred to the counseling centers and social work clinics in Eslamshahr, couples (30 couples) were selected as available and then randomly divided into two groups of 15 couples (experimental group). And control group). Spinner's marital adjustment questionnaire and Ray et al.'s forgiveness questionnaire were used to collect data. In performing the therapeutic intervention, the experimental group was Attended at fifteen sessions (one session per week) individually, with a combined approach, while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using repeated measurement analysis in SPSS software. The results showed the effectiveness of the intervention approach on increasing marital adjustment and increasing forgiveness between couples. The Eta square indicates that %97.9 of the variance of the forgiveness variable and %93.3 of the variance of the adjustment variable is explained by the social work intervention approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extra marital affairs
  • Social work intervention. Integrated Couples Therapy
  • Positive Psychotherapy
 
-  بوس، واندن؛ آر، گری. (1391)، فرهنگ توصیفی انجمن روان‌شناسی آمریکا APA (تهیه‌کننده: انجمن روان‌شناسی آمریکا). مترجمان: حسن احدی، فرهاد جمهری و همکاران. تهران: انتشارات ارس.
-  زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت و ناهیدپور، فرزانه. (1390)،بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت گچساران، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، دوره 2، شماره 2: 1-18
-  فتحی، منصور؛ پروین، ستار و جوادیان، سیدرضا. (1395)، مقایسه علل بی‌وفایی مردان و زنان در روابط زناشویی: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. دوره ۵، شماره ۴: ۴۰۱-۴۱۸
-  فرحبخش، کیومرث؛ قنبری، ‌هاشم و بهرام، علی. (1385)، بررسی میزان اثربخشی زوج‌درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر، فصلنامه مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، دوره7، شماره 2: 173-190.
-   قرائی مقدم، امان‌الله. (1393)، شوکران روابط فرا زناشویی و روابط فرا زناشویی، خبرگزاری ایرنا، 15 تیرماه.
-  کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز و نیسی، عبدالکاظم. (1392)، مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر و زوج‌درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرا زناشویی در زوجین، مجله روانشناسی بالینی، دوره 5، شماره 3: 35-46
-  کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز و نیسی، عبدالکاظم. (1393)، بررسی میزان اثربخشی زوج‌درمانی یکپارچه‌نگر بر کاهش افسردگی، علائم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر، فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، دوره 8، شماره 4: 5168
-  کلال قوچان عتیق، یاسر و سرایی، فاطمه. (1395)، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان، مجله اصول بهداشت روان، دوره 18، شماره 3: 523-533.
-  محمدی، محمد؛ اژه‌ای، جواد و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1397)، اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دل‌زدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج‌ها، مجله روانشناسی، دوره 22، شماره 4: 378-362.
-    Biswas-Diener, R., & Dean, B. (2007). Positive Psychology Coaching, Putting the Science of Happiness to Work for Your Clients. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
-    Costa, S, Neves, P. (2017). Forgiving is good for health and performance: How forgiveness helps individuals cope with the psychological contract breach. Journal of Vocational Behavior, 100, 124- 136
-    Davis, J., Gold, G. (2011). An examination of emotional empathy, attributions of stability, and the link between perceived remorse and forgiveness. Journal of Personality and Individual Differences, 50, 392 -397
-    Gordon, K.C., Baucom, D.H., & Synder, D.K. (2004). An integrative intervention for promoting recovery from extramarital affairs, Journal of Marital and Family Therapy, 30 (2), 213-231.
-    Fife, S. T., Weeks, G. R., & StellbergFilbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367
-    Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought action repertoires. Cognition and Emotion journal, 19, 313– 332.
-    Greenberg, L., Warwar, S& Malcolm, W. (2010). Emotion-focused couple's therapy and the facilitation of forgiveness. Journal Marital Family Therapy, 36(1): 28-42.
-    Guerrero, L. K. & Foster Bachman, G. (2008). Communication following relational transgressions in dating relationships: An Investment-Model Explanation. Southern communication Journal 73(1) 4-23.
-    Kubrebwa, M. and Dzimiri, W. (2015) Unmaking Factors that Propel Men into Extramarital Affairs as Perceived by men in Gweru's Mkoba Suburb: Zimbabwe. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. 3(1): 252-256.
-    Mark, K. P., Janssen, E. and Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in Heterosexual Couples: Demographic, Interpersonal, and Personality-Related Predictors of Extra Dyadic Sex". Archives of Sexual Behavior, 40: 971–982.
-    Millar, B. (2017). Behavioral Reactions to Emotional and Sexual Infidelity: Mate Abandonment versus Mate Retention. Evolutionary Behavioral Science Journal, 11(4): 336-340