اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر رویکرد تلفیقی( زوج درمانی یکپارچه نگر و روان درمانی مثبت نگر) بر سازگاری زناشویی و بخشش در زوجین دارای روابط فرازناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضوعلمی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

10.22054/rjsw.2020.51493.397

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مداخله طراحی شده (ترکیب زوج درمانی یکپارچه‌ن گر و روان درمانی مثبت نگر) بر بخشش و افزایش سازگاری زناشویی پرداخته است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری از بین زوجین مراجعه کننده به کلینیک‌های مشاوره و مددکاری اجتماعی شهرستان اسلامشهر بودند و 30 زوج (30 نفر مرد و 30 نفر زن)، به صورت در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه 15 زوجی (گروه آزمایش و گروه گواه) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه بخشش ری استفاده شد. در اجرای مداخله درمانی، گروه آزمایش به مدت پانزده جلسه به شیوه فردی، مداخله طراحی شده را دریافت کردند، درحالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر بخشی رویکرد مداخلاتی بر افزایش سازگاری زناشوی و افزایش بخشش بین زوجین بود. مجذور اتا نشان داد 9/97 % واریانس متغیر بخشش و 3/93 % واریانس متغیر سازگاری توسط این رویکرد مداخله ، تبیین می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social work intervention based on an integrated approach (integrated couple therapy and positive psychotherapy) on marital adjustment and forgiveness among couples who have extramarital affairs.

نویسندگان [English]

  • masoomeh mayeli 1
  • Talat Allahyari 2
  • Faramarz Sohrabi 3
  • Mohammad taghi karami 4
1 socialwork
2 Allameh Tabatabai University
3 Allameh Tabatabaei university
4 Allameh Tabatabaei university
چکیده [English]

The effectiveness of integrated couple therapy and positive psychotherapy on marital adjustment and forgiveness in couples Experiencing Infidelity
Masoomeh Mayeli , Talat Allahyari , Faramarz sohrabi , Mohammad taghi Karami

The present study examined the effectiveness of designed intervention (integrated couple therapy and positive psychotherapy) on forgiveness and increasing marital adjustment. The research design is semi-experimental with pre-test, post-test and control group. Among the couples referred to the counseling centers and social work clinics in Eslamshahr, couples (30 couples) were selected as available and then randomly divided into two groups of 15 couples (experimental group). And control group). Spinner's marital adjustment questionnaire and Ray et al.'s forgiveness questionnaire were used to collect data. In performing the therapeutic intervention, the experimental group was Attended at fifteen sessions (one session per week) individually, with a combined approach, while the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using repeated measurement analysis in SPSS software. The results showed the effectiveness of the intervention approach on increasing marital adjustment and increasing forgiveness between couples. The Eta square indicates that %97.9 of the variance of the forgiveness variable and %93.3 of the variance of the adjustment variable is explained by the social work intervention approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extra marital affairs
  • Social work intervention. Integrated Couples Therapy
  • positive psychotherapy