نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، به بررسی عوامل معنا بخش در زندگی سالمندان می پردازد. در این پژوهش کوشش به عمل آمده از طریق روش کیفی و مصاحبه عمیق به یک نظریه زمینه ای دست یابیم. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با 21 نفر از سالمندان 68 تا 81 ساله منطقه 21(تهرانسر) تهران، مصاحبه صورت گرفت و اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها کدگذاری(باز و محوری) شده و مفاهیم و مقولات بدست آمده تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها با استفاده از روش نظریه زمینه محور شامل 10 مقوله است. مقوله محوری این پژوهش همنوایی است که بطور کلی تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار می داد. بر اساس مقوله هسته ای دو مورد از یافته های تحقیق، همگرایی و ناهمگرایی می باشد که مهمترین دستاورد پژوهش نقش همگرایی(خانوادگی و اجتماعی) در معناداری زندگی و نیز نقش ناهمگرایی(خانوادگی و اجتماعی)، در بی معنایی زندگی می باشد. عواملی چون سلامتی یا بیماری، وضعیت اقتصادی و تقدیر گرایی سالمندان نیز، زمینه ساز به حساب می آیند که بیانگر رویکرد آنها به زندگی می باشد. در آخر نظریه بنیانی بدست آمده در قالب مدل پارادایمی انتخابی سازگاری زناشویی، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The meaning of life and its components (case study, elderly men in district 21 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Norouzi 1
  • Seyed Mohammad Seyed Mirzaei 2
  • Mustafa Azkia 2

1 Ph.D student of Sociology, Sociology Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

As our recent society is turning to senility, this research tries to analyze meaningful factors on elders' lives according to social interpretation approach. In this research, it is tried to reach a background theory through qualitative method and deep interview. Using systematic sampling and theoretical saturation scale,21 people among 68 to 81-years-old elders in Tehran, district 21 (Tehransar) were interviewed and the information received coded(open and axial)and concepts and categories reached, were analysed. The data using background theory contains 10 categories. Categorizing in this research is family adaptability that generally covered all other categories. Based on nuclear category, two cases out of data, are convergence and disparity and the most important achievement of research is the effect of convergence (family and social) on life's meaningfulness and the effect of disparity on life's meaninglessness. Factors like health or sickness, financial situation and fidelity of elders are considered underlie that shows their approach to life.
Finally, basic reached theory presented in the form of paradigm, selective, adaptive and marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: elder
  • convergence
  • life's meaning