حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10262

چکیده
  چکیده هدف مقالۀ حاضر بررسی حق سالمندان به شهر است. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آرا هانری لوفور در باب «تولید فضا» و «حق به شهر» و روش آن مردم‌نگاری است. فنون گردآوری داده مشاهده، مصاحبه است. بر همین اساس، 20 مصاحبه از طریق نمونه‌گیری نظری انجام ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند: پیاده‌روها و خیابان به دلیل ساختار بلند جداول ...  بیشتر

عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران

رسول صادقی؛ مریم ویژه؛ نسیبه زنجری

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10263

چکیده
  چکیده هدف از این مقاله بررسی وضعیت و انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان جوان متأهل شهر تهران است. داده‌ها از طریق اجرای پیمایش کمّی و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با حجم نمونه 405 نفر از زنان متأهل زیر 30 سال در مناطق مختلف شهر تهران گردآوری و با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیری تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

نشاط‌آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد )

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، صفحه 67-104

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10264

چکیده
  چکیده رسالت عظیم دانشگاهیان در تأمین سلامت و پویایی فردی- اجتماعیِ اعضای جامعه، تعریف‌شده است، امّا در حال حاضر مسئله اصلی که دانشگاهیان با آن دست‌وپنجه نرم می‌نمایند این است که، سلامت و پویایی دانشگاه‌ها با شیوع بیماری‌ای سازمانی، با عنوان "بی‌نشاطی اجتماعی اعضا"، به خطر افتاده است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی بوده و سعی ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عزت‌نفس افراد توان‌خواه جسمی- حرکتی داری تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی

مهناز فرهمند؛ راضیه جیریایی؛ مریم صالح زاده

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، صفحه 105-136

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10265

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی رابطه عزت‌نفس و عوامل مرتبط با آن در بین افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تطبیقی پیمایش است. جامعه آماری تحقیق حاضر 1600 نفر از افراد توان‌خواه جسمی حرکتی شهر یزد در سال 1397 بودند. بر اساس فرمول کوکران 310 نفر حجم نمونه به دست آمد. 155 نفر از افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی ...  بیشتر

ترس از جرم و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین سالمندان شهر شیراز

رامین مرادی؛ سیمین جم نژاد

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، صفحه 137-176

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10266

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش، بررسی وضعیت ترس از جرم و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین سالمندان شهر شیراز بود. این پژوهش در چارچوب روش‌شناسی کمی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، سالمندان شهر شیراز بودند که 330 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که شاخص‌های آن با استفاده از اعتبار ...  بیشتر

فهم تجربۀ زیسته زنان بی‌خانمان

علی اصغر درویشی فرد؛ خدیجه فیضی پور

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، صفحه 177-215

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10267

چکیده
  چکیده بی‌خانمانی ازجمله مسائل اجتماعی قابل‌توجهی است که در عصر حاضر اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته درگیر آن هستند و در سطح جامعه ایران و بالاخص در سال‌های اخیر به شکل جدی‌تری گسترش‌یافته است. شناخت مسائل و مشکلات این گروه، می‌تواند برنامه‌ریزان اجتماعی را در طراحی سیاست‌های اجتماعی کارآمد یاری رساند. ...  بیشتر

بهره‌مندی زنان از پروژه‌های محله محور شهرداری تهران و تأثیر آن بر میزان ارتقای توانمندی اجتماعی - روانی آنان

فاتح فاطمی؛ محمد زاهدی اصل؛ عذری جاراللهی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1396، صفحه 217-249

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10268

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش بررسی حضور زنان در پروژه‌های محله‌محور شهرداری تهران و تأثیر آن بر میزان ارتقای احساس توانمندی اجتماعی -روانی آنان است. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای نظریات فمینیسم رادیکال، کنش متقابل نمادین و نظریه بوردیو[1] و هابرماس[2] است. به‌منظور بررسی پرسش‌های پژوهش تعداد 163 نفر از زنانی که در این پروژه‌ها شرکت کرده بودند ...  بیشتر