نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار روانشناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی رابطه عزت‌نفس و عوامل مرتبط با آن در بین افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی انجام شد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تطبیقی پیمایش است. جامعه آماری تحقیق حاضر 1600 نفر از افراد توان‌خواه جسمی حرکتی شهر یزد در سال 1397 بودند. بر اساس فرمول کوکران 310 نفر حجم نمونه به دست آمد. 155 نفر از افراد توان‌خواه جسمی-حرکتی فاقد تحصیلات دانشگاهی و 155 نفر توان‌خواه جسمی-حرکتی با تحصیلات دانشگاهی تحت پوشش سازمان بهزیستی یزد بودند. ابزار گردآوری داده‌ها، مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ، کیفیت زندگی SF-36 سازمان جهانی بهداشت، خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) است. میانگین عزت‌نفس در کل افراد توان‌خواهجسمی-حرکتی 36/30 است که بیش‌ازحد متوسط می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر به‌طورکلی نشان داد که افراد توان‌خواه با تحصیلات دانشگاهی از عزت‌نفس بیشتری نسبت به افراد توان‌خواه بدون تحصیلات دانشگاهی برخوردارند. بین کیفیت زندگی و خودکارآمدی با عزت‌نفس رابطه معنادار وجود داشت. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق، می‌طلبد نهادهای متولی و مددکاران اجتماعی با برنامه‌ریزی‌های اجتماعی مناسب، نگرش و رویکرد جوامع را نسبت به افراد توان‌خواه از طریق آموزش، فعالیت‌های فرهنگی، برنامه رسانه‌ای مؤثر را اصلاح و تعدیل نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Self-Esteem of People with Physical-Mobility Disabilities Either with or without University Education

نویسندگان [English]

  • m f 1
  • Raziyeh jireay 2
  • maryam salehzadeh 3

2 student

3 Assistant Professor, Yazd University

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to compare and evaluate the relationship between self-esteem and its related factors among individuals with physical-motor disabilities. The method used in this research is a comparative survey. The statistical population of the present study was 1600 people with physical-motor disabilities in the city of Yazd 2018. According to the Cochran formula, a sample of 310 individuals were obtained. A group of 155 people with physical-motor disabilities without higher education and 155 university graduates with physical-motor disabilities were studied under the auspices of the Yazd Welfare Organization. The data collection tools were the Rosenberg self-efficacy scale, SF-36 quality of life by the World Health Organization, and Sherer et al.’s (1982) self-efficacy. The mean self-esteem for all the participants was 36.30, which is more than average. The results of this research generally showed that university-graduates have more self-esteem than those without university education. There was a significant relationship between self-efficacy and self-esteem. Therefore, according to the results of this study, it is necessary for social institutions and social workers to modify the attitudes of societies toward empowerment through education, cultural activities, effective media plans and appropriate social programs.
Keywords: Self-esteem, Self-efficacy, Quality of Life, People with Physical-Motor Disabilities, Higher Education

منابع
-  اردستانی، عباس. (1388)، مقایسه نگرش افراد معلول ورزشکار و غیر ورزشکار نسبت به خود از بعد اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی، دانشگاه تربیت‌معلم.
-  اکبری بیاتیانی، عبدالرضا و همکاران. (1390)، «ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش پذیر»، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، سال دوم، شماره 11: 164-174.
-  امینی، شاهین. (1388)، مقایسه عزت‌نفس در دانش‌آموزان نوجوان معلول جسمی _ حرکتی و غیر معلول شهرستان ری سال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-  بهلول، نسرین. (1386)، «سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران»، فصلنامه پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، سال دوم، شماره 3: 8.
-  بیابانگرد، اسماعیل. (1372)، روش‌های افزایش عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان، تهران: انجمن اولیا و مربیان.
-  حسینی، ابوالفضل؛ مجدی، علی‌اکبر و غلام‌رضا، حسینی درمیان. (1393)، «بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد»، فصلنامه سالمندشناسی، سال اول، شماره 2: 18-10.
-  خادمی، محمدجواد؛ عابدی، محمدرضا. (1394)، «اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان دختران نابینای شهر اصفهان»، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال شانزدهم، شماره 62:32-44.
-  خداپناهی، محمد کریم. (1395)، انگیزش و هیجان، تهران: نشر سمت.
-  خسروی، نسرین؛ راهب، غنچه؛ عرشی، ملیحه و اقلیما، مصطفی. (1393)، «بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی معلولین جسمی- حرکتی مراکز آموزشی رعد»، فصلنامه توانبخشی، سال دوم، شماره 16: 176-185.
-  دادستان، پروین. (1377)، تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن، تهران: نشر رشد، چاپ اول.
-  زاهدی اصل، محمد. (1394)، مبانی مددکاری اجتماعی، تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبائی.
-  شاملو، سعید. (1390)، مکتب‌ها و نظریه‌ها در روانشناسی شخصیت، تهران: نشر رشد.
-  طاهری، صغری؛ مرادی، اعظم و پژوهش، سحر. (1392)، «سهم خودکارآمدی، عزت‌نفس و انگیزش پیشرفت در پیش‌بینی کیفیت زندگی معلولین جسمی _ حرکتی»، فصلنامه افراد استثنایی، سال سوم، شماره 9: 146-171.
-  عبدالهی طزرجان، زهرا. (1393)، بررسی رابطه حمایت ادراک‌شده، خودکارآمدی و درگیری شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد، پایان‌نامه ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد.
-  غیاثی، عبدالرحیم. (1394)، «رابط عزت‌نفس و سبک‌های حل مسئله با باورهای خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل»، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورز، شماره 34: 53-64.
-  فرانکن، رابرت‌ای. (1393)، انگیزش و هیجان، ترجمه: حسن شمس اسفند آباد و غلامرضا محمودی و سوزان امامی پور، تهران: نشر غزل.
-  کریم زاده، زهرا؛ صداقتی، سعید؛ ملانوروزی، کیوان و قلی‌نژاد، جابر.(1395)،«مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و عزت‌نفس دختران ناشنوای ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تهران»، فصلنامه کودکان استثنایی، سال شانزده، شماره1: 55.
-  محرابی، امیر؛ طالع، پریسا. (1396)، سالنامه آماری، تهران: نشر سازمان بهزیستی.
-  مرادی، اعظم؛ رضایی‌دهنوی، صدیقه. (1391)، «بررسی مقایسه‌ای اثربخشی آموزش‌های گروهی عزت‌نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت‌نفس زنان با معلولیت جسمی حرکتی 35-18 شهر اصفهان»، فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، سال دوم، شماره 5: 65.
-  مرادی، اعظم؛ کلانتری، مهرداد. (1386)، «آموزش مهارت‌های زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانی جسمی-حرکتی شهر اصفهان»، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 1: 576-579.
-  مظلومی محمودآباد، سید سعید؛ مهری، علی و مروتی‌شریف‌آباد، محمدعلی. (1384)، «ارتباط بین اعتمادبه‌نفس و خودکارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد»، فصلنامه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، سال سوم، شماره 2: 111-117.
-  نوری، القاسم. (1374)، «جنبه‌های روانشناختی ناتوانی جسمی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، سال هفتم، شماره: 25-40.
-  همت، آمنه. (1394)، «تأثیر آموزش عزت‌نفس بر سلامت روان و نگرش به ازدواج در معلولین ضایع نخاعی شهر بندرعباس»، دومین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی.
-   Barlow, Julie, Powell, Lesley and Gilchrist, Mollie. (2006). "The Influence of the Training and Support Programme on the Self-Efficacy and Psychological Well-Being of Parents of Children with Disabilities: A Controlled trial". Journal Complementary Therapies in Clinical Practice, 12(1), 55-63.
-   Cela, Mirian Vizcaíno, Álvarez, Adriana Ávila, Bouza, Montserrat Durán and Breen, Pablo Espinosa. (2014). "Perception of Body Scheme, Self-Esteem and Quality of Live on People with Acquired Brain Injury".Journal Procedia-Social and Behavioral Sciences, 132, 135-141.
-   Nosek, Margaret A, Hughes, Rosemary B, Swedlund, Nancy, Taylor, Heather B and Swank, Paul. (2003). "Self-Esteem and Women with Disabilities". Social Science & Medicine, 56(8), 1737-1747.
-   Ross, Catherine E and Broh, Beckett A. (2000). "The roles of self-esteem and the sense of personal control in the academic achievement process".Journal Sociology of Education, 270-284
-   Russo, Remo N, Goodwin, Emma J, Miller, Michelle D, Haan, Eric A, Connell, Tim M, and Crotty, Maria (2008). "Self-Esteem, Self-Concept, and Quality of Life in Children with Hemiplegic Cerebral Palsy". Journal of Pediatrics, 153(4), 473-47