دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1396 
5. هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی

صفحه 121-160

10.22054/rjsw.2017.10225

مرضیه قرائت خیابان؛ حسین رضایی حسین آبادی؛ فاطمه بیدی


6. اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در شهر یزد

صفحه 164-189

10.22054/rjsw.2017.10226

سیدرضا جوادیان؛ مهرناز السادات حیدرپور یزدی؛ سیده مریم بهزادمنش