عواملِ اجتماعیِ مؤثر بر سلامتِ اجتماعی شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 1 تهران)

محمد باقر تاج الدین

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10221

چکیده
    چکیده سلامت اجتماعی به معنی نقش و عملکرد مناسب و مطلوب فرد در جامعه و داشتن پیوندهای اجتماعی شایسته درون شبکه‌های اجتماعی در جامعه است. از سوی دیگر، شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها با انبوهی از مشکلات و مسائل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که همگی بر روی سلامت جسمی و روانی افراد نیز تأثیرگذارند. با توجه به اهمیت روزافزون ...  بیشتر

بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی روانی – اجتماعی بر سلامت روان زنان دارای همسر بیمار روانی مزمن

عفت بهاری؛ غنچه راهب؛ مصطفی اقلیما

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، صفحه 37-71

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10222

چکیده
  چکیده توانمندسازی در مددکاری اجتماعی به ‌عنوان یک استراتژی مداخله برای کمک به خانواده‌هایی است که عوامل خطرسازی در رابطه با سلامت روان آن‌ها وجود دارد. این پژوهش نیز به‌منظور بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی روانی- اجتماعی در بهبود سلامت روان زنان دارای همسر بیمار روانی مزمن انجام شد. در این پژوهش نیمه تجربی (با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ...  بیشتر

تبیین نگرش زنان به شکاف جنسیتی و کسب پایگاه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: زنان 30-40 سال شهر تهران)

سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10223

چکیده
  چکیده در تمام جوامع رو به رشد شکاف و تبعیض جنسیتی مشاهده می‌شود. مسئله اشتغال،‌ تحصیلات دانشگاهی، فونکسیون های اجتماعی و سایر موقعیت‌هایی که در آن زن‌ها نادیده گرفته‌ شده و یا به‌عنوان رتبه دوم اهمیت به آنها نگریسته شده است، مثال‌هایی بارز از این نابرابری‌ها هستند. ازاین‌رو این تحقیق به‌منظور سنجش نگرش زنان شهر تهران به شکاف ...  بیشتر

اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی

ابراهیم شاملو؛ منا قاسمی؛ فرشته رضوانی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10224

چکیده
  چکیده این تحقیق با موضوع اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی انجام شد. پس از بررسی و مطالعۀ مباحث و دیدگاه‌های گوناگون انجام شده، در خصوص روابط میان متغیرها، تعداد 2 فرضیه مطرح شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی دکتر ثنایی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دادگستری شهرستان ...  بیشتر

هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی

مرضیه قرائت خیابان؛ حسین رضایی حسین آبادی؛ فاطمه بیدی

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، صفحه 121-160

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10225

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر، وجوب اخلاق حرفه‌ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مورد توجه مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات قرارگرفته است. اخلاق حرفه‌ای بخش بنیادین اقدامات مددکاری اجتماعی در ارائه خدمات اجتماعی می‌باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی و هنجاریابی آن می‌باشد. این مطالعه از نوع هنجاریابی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در شهر یزد

سیدرضا جوادیان؛ مهرناز السادات حیدرپور یزدی؛ سیده مریم بهزادمنش

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، صفحه 164-189

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10226

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام‌شده است. این تحقیق یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌شهر یزد در سال 1395 بود. از میان این زنان تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی مبتنی بر توانمندسازی بر ارتقاء کیفیت زندگی زنان سالمند

فاطمه سلیمانی؛ حمیده عادلیان

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، صفحه 187-222

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10227

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی مبتنی بر توانمندسازی بر روی کیفیت زندگی زنان سالمند انجام‌ شده است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل انجام‌گرفته است. در این طرح، آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. نمونه آماری این پژوهش ...  بیشتر