نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیارگروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه؛ هدف پژوهش حاضر ارائه یک نظریه براساس گردآوری نظام‌مند داده‌‌‌ها در حوزه کودکان کار به جهت آسیب پذیری تعداد قابل ملاحظه‌ ای از کودکان کار به علت مسائل گوناگون جسمانی، روانی-اجتماعی، خانوادگی و تراژدی از چهره کریه فقر می‌باشد. روش؛ این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این نوع تحقیقات، اطلاعات بصورت شرح و توصیف پدیده‌ها، تحلیل مقولات و ایجاد نظریه‌ی جوهری ارایه می شود. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری 12 نفر از کودکان خیایانی و کار شهر اهواز که خدماتی از دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی دریافت می نمایند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به عوامل، تحلیل داده‌ها با استفاده از رویه های نظام‌مند کوربین و کوربین انجام شد که شامل کدگذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است. تجزیه و تحلیل داده ها در کد گذاری باز، به شناسایی عوامل اصلی، مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌ها منجر شد. یافته‌ها؛ تدقیق در یافته های مصاحبه حاکی از آن است درک و توصیف کودکان از کار در خیابان و فهم روایت‌های آن‌ها در سه مضمون اصلی «احساسات و نگاه هنجاری درک شده»، «زیست کژقواره»، «نادیده گرفتن در قوانین و نبود فهم متقابل» قابل مقوله‌بندی است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، زمینه‌ها و بسترهای کار کودکان در خیابان، در چهار مقوله‌ی «زندگی در خانواده‌های ازهم گسیخته»، «فرودست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the situation and consequences of children's habits of working on the street Foundation Data Theory

نویسندگان [English]

  • moltafet hossien 1
  • marziyeh shahryari 1
  • aziz hazbavi 2

1 Assistant Professor Department of sociology Economy and Social Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor Department of sociology Economy and Social Sciences Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction; The aim of this study was to present a theory based on the systematic collection of data in the field of working children due to the vulnerability of a significant number of working children due to various physical, psychosocial, family and tragedy from the face of poverty. Be. Method; This study is a qualitative research that has been done using the data theory theory of the foundation. In this type of research, information is presented in the form of description and description of phenomena, analysis of categories and creation of substantive theory. For this purpose, data were collected by purposive sampling method and semi-structured interview method, and until the theoretical saturation of 12 street children and the work of Ahvaz city who receive services from local facilitation and development offices, was examined. they got. To achieve the factors, data analysis was performed using systematic Corbin and Corbin procedures, which include coding concepts and shaping theory. Data analysis in open coding led to the identification of key factors, components and sub-components. Findings; An examination of the interview findings reveals that

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childcare
  • Grand Theory
  • Suspension
  • Upside Down Reading
  • Ignorance