نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق آزاد

2 محقق

چکیده

مقدمه :زیست بزهکارانه فرایندی از مکانیسم های موجود در یک جامعه را بیان می کند که بزهکاری را به عنوان شیوه زیست و راه ممکن زندگی برای افراد رقم می زند. هدف پژوهش حاضر مطالعه بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه ای حاضر درکانون اصلاح و تربیت شهر خرم آباد است.‌
روش: در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. جامعه آماری بژوهش را 30 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهرخرم آباد در سال 1398 تشکیل می دهند یافته های تحقیق به کمک تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته گرد آوری شده اند و برای تحلیل داده ها نیز روش نظریه زمینه ای استفاده شده است.
یافته ها : نتایج نشان داد؛ زیست حاشیه ای، بستر ناتوان اقتصادی، محیط تنش زای خانواده و سبک تربیتی خود رو وبی توجه از جمله بسترها وزمینه های بزهکاری دربین نوجوانان است. دوگانه شرمندگی و قدرت،برچسب بزهکارخوردن و کسب منزلت در بین همسالان بزهکار پیامدهای فردی،آسیب به اعتبار خانواده و ایجاد تنش در محیط خانواده پیامد خانوادگی، عادی شدن بزهکاری در جامعه و افزایش ترس از جرم در مناطق حاشیه از پیامدهای اجتماعی بزهکاری هستند.
بحث و نتیجه گیری: بزهکاری یک فرایند است که با شیوه زیست و درک افراد ازبرخورداری در زندگی و واکنش اجتماعی به فرد بزهکار ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biosafety: Investigating the process of juvenile delinquency in low-income areas of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • mojtaba tarkarani
  • elham moradi nejhad 1
  • amin roushanpoor 2

1 researcher

2 researcher

چکیده [English]

۱۱۶۵/۵۰۰۰
Introduction: Biosafety is a process of mechanisms in a society that defines delinquency as a way of life and a possible way of life for individuals. The aim of this study is to study juvenile delinquency in the marginal areas present in the correctional center of Khorramabad city
Method: In this research, qualitative method has been used. The statistical population of the study is 30 adolescents of Khorramabad Center for Correction and Training in 1398. Research findings have been collected with the help of semi-structured interview techniques and background theory method has been used to analyze the data.
Results: The results showed; Environmental margins, poor economic environment, stressful family environment and self-education and lack of attention are among the contexts and areas of crime among adolescents. Doubling shame and power, labeling delinquency and gaining prestige among delinquent peers as individual consequences, damage to family reputation and creating tension in the family environment as a family consequence, normalization of delinquency in society and increasing fear of crime in marginal areas are the social consequences of delinquency.
Discussion and Conclusion: Delinquency is a process that is related to the way a person lives and understands how to deal with life and social reactions to the offender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • delinquency
  • fear of crime
  • deviant subculture
  • marginal life
  • correctional center