نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترا/ گروه رفاه و علوم اجتماعی دانشکده یزد/ دانشگاه یزد

3 گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

سالمندان قشری از جامعه هستند که به عنوان جمعیت رو به رشد و همچنین به دلیل ویژگی‌های جسمی و سنی خود نیازهای فرهنگی ویژه دارند که نیازمند برنامه و فضای شهری خاصی است. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی نیازهای فرهنگی این اقشار می‌باشد. جهت دستیابی به این اطلاعات از پیمایش و پرسشنامه محقق ساخته بین سالمندان شهر تهران استفاده شد. نمونه‌گیری مبتنی بر مناطق 22 گانه شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای صورت گرفت. به این منظور ابتدا در مناطق 22گانه تهران با توجه به حجم 800 نفری (حدود 36 پرسشنامه برای هر منطقه)، تعدادی محله انتخاب و به طور تصادفی با مراجعه به درب منازل، اماکن تجمع سالمندان مثل: پارک‌ها، میادین تره‌بار، فروشگاه شهروند و مترو پرسشنامه‌ها پر شد. در نهایت این بررسی نشان داد که اولویت نیازهای این اقشار به ترتیب ذیل می‌باشد:1- نیاز به آموزش مهارت‌ها و ارتقاء دانش 2- نیازهای تسهیلاتی همایشی3- نیازهای گردشی فراغتی4- نیاز به آموزش‌های فرهنگی و هنری 5- نیازهای تفریحی ورزشی 6- نیازهای مذهبی فرهنگی7- نیاز به فضاهای عمومی. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دلایل عدم استقبال سالمندان از مراکز و تسهیلات ایجاد شده فرهنگی به دست شهرداری به ترتیب زیر است:1- عدم اطلاع 2- بی‌انگیزگی و گرفتاری شخصی3- عدم وجود مراکز فرهنگی در محل سکونت و عدم دسترسی 4- عدم علاقه 5- پایین بودن کیفیت امکانات.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The elderly, the neglected of the cultural atmosphere of the city

نویسندگان [English]

  • MohammadHossin BaghirPourNaji 1
  • zeinab hashemikhah 2
  • SeyedAlireza Afshani 3

1 Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch

2 PhD Candidat / Department of Welfare and Social Sciences, Yazd University / Yazd University

3 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The elderly are a section of society that as a growing population and also due to their physical and age characteristics have special cultural needs that require a special program and urban space. Therefore, the present study seeks to investigate the cultural needs of these groups.To obtain this information, a researcher-made survey and questionnaire was used among the elderly in Tehran. Sampling based on 22 districts of Tehran was done by multi-stage cluster sampling. For this purpose, in the 22 districts of Tehran, according to 800 people sample size (about 36 questionnaires for each district), A number of neighborhoods were selected and questionnaires were randomly filled in by referring to the doors of houses, places of gathering of the elderly such as: parks, Tarehbar Squares, Shahrvand Store and Metro. filled out questionnaires. Finally, this study showed that the needs of these groups are prioritized in the following order: 1- Need for skills training and knowledge promotion 2- Need to provide conference facilities 3- Leisure tour needs 4- Need for cultural and artistic training 5- Recreational and sports needs 6- Religious cultural needs 7- Need for public spaces. Also, based on the obtained results, the most important reasons for the elderly not welcoming the cultural centers and facilities created by the municipality are as follows: 1- Lack of information 2- Indifference and personal preoccupation 3- Lack of cultural centers in the place of residence and lack of access 4 - Lack of interest 5- Low quality of facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needs assessment
  • Cultural needs
  • the elderly
  • city space