نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیارگروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق مقایسه اثر بخشی مهارت های زندگی و ذهن آگاهی بر احساس انسجام در بین دانش آموزان دختر است.
روش شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران (منطقه 3) است. شیوه نمونه گیری در دسترس است، با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان هر کلاس 20 نفر می باشد تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه (احساس انسجام فلسنبرگ، 2006) و پکیج آموزشی (مهارت های زندگی فتی و موتابی و ذهن آگاهی وزیری) استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل داده‌ها ا استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره (Mancova) نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی و ذهن آگاهی بر احساس انسجام تاثیر دارند(05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر آموزش مهارتهای زندگی و ذهن آگاهی بر احساس انسجام، می‌توان از این آموزشها در مدارس استفاده کرد تا بدین طریق سطح آگاهی دانش آموزان و والدین افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of the effectiveness of life skills training and mindfulness on sense of coherence in adolescents in tehran

نویسندگان [English]

  • nasrin torabi saein 1
  • shole Livarjani 2
  • Masoumeh Azmoudeh 3
  • Akbar Rezaei 4

1 Department Of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Department Of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Department Of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 Department Of Psychology, Payame Noor University (PNU), P.O.BOX 19395-4697, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to compare the effectiveness of life skills and mindfulness on the sense of cohesion among female students.
Methodology: The present study is applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of pre-test and post-test design. The statistical population of the present study includes female high school students in Tehran (Region 3). Sampling method is available, considering that the number of students in each class is 20, 20 people were selected as the sample. A questionnaire (Feeling Cohesionberg, 2006) and an educational package (Fati and Mutabi life skills and ministerial mindfulness) were used to collect data.
Results: The results of data analysis using multivariate analysis of covariance (Mancova) showed that life skills training and mindfulness have an effect on the sense of cohesion (P <0.05).
Conclusion: Considering the effect of life skills and mindfulness training on the sense of cohesion, these trainings can be used in schools to increase the level of awareness of students and parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills training
  • mindfulness
  • sense of coherence
  • female students (high school)