نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

2 استادیار جمعیت شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی کولبران و بازسازی معنایی این تجربه است. بدین منظور از نظریه‌ی زمینه‌ای و تکنیک مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نمونه‌ی مورد مطالعه کولبران غیررسمی شهرستان سقز است و نمونه‌گیریِ هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام و 21 نفر انتخاب شده‌اند. متن مصاحبه‌ها در قالب بیش از 125 مفهوم، 17مقوله عمده و یک مقوله هسته‌ای کدگذاری شده‌ است. مقوله‌های عمده شامل: «تعلق و تعهد گروهی»، «مناسک خاص‌گروه»، «خطرات جسمی»، «آسیب‌های روحی روانی»، «انزوا و طرد اجتماعی»، «عکس العمل به برچسب‌ها»، «خطرات طبیعی»، «خطرات غیر طبیعی»، «فقر و فشار اقتصادی»، «بی‌اعتمادی اجتماعی»، «پذیرش و دسترسی آسان»، «توجیه و مشروعیت دادن به کار خود»، «مهارت و توانایی کنترل مخاطرات»، «تمایل به ترک»،«تضعیف تولید سنتی»، «تعاملات قومی و فامیلی برون مرزی» و« مشخصات خاص» می‌باشد. مقولات در قالب مدل پارادایمی بر اساس شرایط علی، استراتژی‌ها و پیامدها دسته‌بندی شد و در نهایت، مقوله‌ی هسته‌ایِ این پژوهش، «کولبری، حرفه ای پرمخاطره در تنگنای توسعه نیافتگی مرزها» است. به عبارت دیگر از دید و خوانش آنان، کولبری واکنشی به وضع معیشتی و محیطی نامناسب منطقه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantic Reconstruction of Piggy Backers, Qualitative Study of Informal Piggy Backers in Saqez.

نویسندگان [English]

  • kaveh salimi 1
  • Shafieh Ghodrati 2

1 Master of Social Science Research

2 Assistant Professor of Demography, Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

meaning they give to Piggybacking . For this purpose, the Grounded theory and semi-structured interview technique have been used. The sample was selected from Saqez. Sampling was purposive and 21 case were selected to reach theoretical saturation. Interviews are encoded in the form of 125 concepts, 17 major categories and one nuclear category. Major categories include "group membership and group commitment", "special group ritual", "physical hazards", "mental harm", "Social isolation and exclusion", "reaction to labels", "natural hazards", "abnormal dangers", "poverty and economic pressure", "social distrust", "easy access and acceptance"," justification and legitimacy of your work", "skill and ability to control risks", "tendency to quit", "weaken Traditional production", cross-border ethnic and family interaction and specific characteristics. Categories in the form of a paradigm model are categorized based on three dimensions of causation, strategies and outcomes. The core category extracted is "Piggybacking a risky profession in the strait of underdeveloped borders ".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piggybacking
  • Grounded Theory
  • underdeveloped
  • Saqez city
  • Border Areas