نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه آموزشی علوم انسانی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه یزد

چکیده

خشونت از مباحث جهانی بوده که همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی است. در این پیمایش از پرسشنامه پوررحیمیان (1393) و از پرسشنامه سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف (1391) برای سنجش متغیر سبک زندگی سلامت‌محور استفاده شده است. بدین منظور و جهت پی بردن به رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی بر اساس فرمول کوکران تعداد384 نفر از زنان متاهل شهر یزد را به روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای و با ابزار پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سبک زندگی سلامت‌محور و خشونت خانگی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین تمامی ابعاد سبک زندگی سلامت‌محور (سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها و مواد، پیشگیری از حوادث وسلامت محیطی) با خشونت خانگی علیه زنان رابطه معکوس و معنی‌داری وجود داشت. مدل معادله ساختاری نیز حکایت از تأثیر معکوس سبک زندگی سلامت‌محور بر خشونت خانگی داشت و شاخصهای برازش مدل نیز بیانگر مطلوبیت حمایت داده‌ها از مدل بود. نتایج پژوهش نشانگر اهمیت دو بعد از ابعاد سبک زندگی سلامت‌محور است: یکی کنترل وزن و تغذیه و دیگری ورزش و تندرستی. اساساً زنانی که ورزش می‌کنند حتی اگر مورد خشونت هم واقع شوند بهتر می‌توانند روحیه خود را حفظ کرده و همچنان برای جلوگیری از اعمال خشونت به دنبال راه‌حل‌های جدید باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between health-based Lifestyle and Domestic Violence

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani 1
  • leili bonyad 2

1 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

2 Department of Humanities, Social Sciences Faculty, Yazd University

چکیده [English]

Violence has been a global issue that has always been the focus of scholars. The purpose of this study was to investigate the relationship between health-based lifestyle and domestic violence. In this survey, a researcher-made questionnaire was used to measure domestic violence and a standardized questionnaire by Lali and Abedi (2012) was used to measure health-based lifestyle. For this purpose and in order to find out the relationship between health-based lifestyle and domestic violence based on Cochran formula, 384 married women in Yazd city were surveyed using a multi-stage cluster sampling and questionnaire. The results also showed that among all aspects of health-based lifestyle (physical health, exercise and health, weight and nutrition control, disease prevention, psychological health, spiritual health, social health, drug and substance avoidance, accident prevention, and environmental health). There was a significant inverse relationship between housework and women. The results showed that two important aspects of health-focused lifestyle were highlighted. One is weight control and nutrition and the other is exercise and wellbeing. Basically, women who exercise, even if they are subjected to violence, can better maintain their morale and continue to seek new solutions to prevent violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Lifestyle
  • Health
  • Women.Yazd