نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان شناسی، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران

چکیده

بیشترِ روان شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان های خوشایند و کم بودن هیجان های ناخوشایند می دانند، امّا به باور ارسطو، انسان ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان هایی را داشته باشند که می خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان ها ناخوشایند باشند. پژوهش کنونی با هدف بررسی این نظریۀ ارسطو، به آزمون این فرضیه پرداخت که ناهمخوانی هیجان هایی که فرد دارد و هیجان هایی که می خواهد داشته باشد، با افسردگی رابطۀ مثبت و با بهزیستی رابطۀ منفی دارد. در یک طرح همبستگی، فراخوان شرکت در پژوهش به سی هزار مشترک همراه اوّل و ایرانسل شهر تهران پیامک شد و 1410 نفر (564 مرد) با میانگین سنّی 26 سال در پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش، یک پرسشنامۀ ساختۀ پژوهشگر برای اندازه گیری هیجان های خواسته و داشته، مقیاس افسردگی مرکز پژوهش های همه گیر شناختی، و مقیاس رضایت از زندگی بود. تحلیل های همبستگی و رگرسیون نشان داد که ناهمخوانی مطلق هیجان های خواسته و داشته (که نشان می داد هر آزمودنی تا چه اندازه هیجان های دلخواه خود را تجربه کرده است)، حتّی در آزمودنی هایی که هیجان های خوشایند را بیشتر و هیجان های ناخوشایند را کمتر از آنچه می خواستند تجربه کردند، و حتّی پس از کنترل آماری هیجان های تجربه شده، توانست افسردگی بیشتر و بهزیستی کمتر را پیش بینی کند. پس خوشبختی فقط هیجان های خوشایند نیست، بلکه هر هیجانی، اگر دلخواه ما باشد می تواند به خوشبختی ما کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Is happiness the same as pleasant emotions?

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ahmadi

Department of Psychology, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran

چکیده [English]

Most psychologists believe that happiness is having too much of pleasant emotions and too less of unpleasant ones, but according to Aristotle, humans are happy if they have the emotions that they want to have, even if those emotions are unpleasant. With the purpose of examining this theory of Aristotle, the present study tested the hypothesis that the discrepancy between the emotions that the individual have and the emotions that he wants to have, has a positive correlation with depression and a negative correlation with well-being. In a correlational design, a call for participation in this study was sent to 30,000 subscribers of the Hamrahe Avval and Irancell in Tehran, and 1410 (564 men) people with an average age of 26 years participated in the study. The research tools were a researcher-made questionnaire to measure the desired and experienced emotions, the Center of Epidemiological Studies Depression Scale, and the Satisfaction with Life Scale. Correlation and regression analyses showed that the absolute discrepancy between desired and experienced emotions (which showed that how much each participant has experienced his/her desired emotions), can predict more depression and less well being, even in participants that experienced more pleasant and less unpleasant emotions than they desired, and even after statistically controlling experienced emotions. Therefore, happiness is not just the pleasant emotions, but any emotion, if desired, can increase our happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • emotion
  • depression
  • well-being
  • culture