نقش خشونت ساختاری درکاهش سلامت روان زنان شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا ی جامعه شناسی

2 دانشیار دانشگاه کاشان

چکیده

خشونت ساختاری، یکی از انواع خشونت‌ها در سراسر جهان می‌باشد که به تبعیض‌ها، محرومیت‌های نظام‌مند و ممنوعیت‌های نهادینه شده درجامعه اشاره دارد. برخلاف خشونت فیزیکی، خشونت ساختاری در ساختارهای یک جامعه نهفته است و درتوزیع نابرابر قدرت، مالکیت منابع و فرصت‌ها نمایان می‌شود به طوری که؛ زاینده‌ی‌ برخی پیامدهای اجتماعی و روانی درسطح جامعه و به ویژه زنان و دختران است. هدف از پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت موضوع به نقش خشونت ساختاری درکاهش سلامت روان زنان شهر زاهدان می‌پردازد. داده‌ها به‌صورت پیمایشی جمع‌آوری شده است، جامعه‌ی آماری کلیه‌ی‌ شهروندان بالای ۲۰ سال شهر زاهدان، می‌‌باشد، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ی آماری تحقیق ۳۸۴ نفر به‌دست آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی که با استفاده از نرم افزار Pls به دست آمده حاکی از معنادار بودن رابطه بین نقش خشونت ساختاری بر کاهش سلامت روان زنان است، مقدار به دست امده، در این آزمون برابر با 0.۵۷۸ می‌باشد که مقداری مثبت است. بر این اساس فرضیه صفر پژوهش رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. همچنین تمام ابعاد ابعاد خشونت ساختاری ( نابرابری جنسیتی، نظام مردسالار، کمبود امکانات اجتماعی ، عدم حمایت قانونی و عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر) درکاهش سلامت روانی زنان موثر و هریک سهم مشخصی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of structural violence in reducing the mental health of women in Zahedan

نویسندگان [English]

  • somayeh miri 1
  • mohammad ganji 2
1 phd student
2 kashan university
چکیده [English]

structural violence, is One type of violence, which refers to discrimination, systematic deprivation, and institutionalized prohibitions in society. Unlike physical violence, structural violence lies in the structures of a society and manifests itself in the unequal distribution of power, ownership of resources and opportunities. As a result of some social and psychological consequences at the community level, especially for women and girls. Due to the importance of the subject, the present article deals with the role of structural violence in reducing the mental health of women in Zahedan. Data were collected by survey, The statistical population is all citizens over 20 years of age in Zahedan. Using the Cochran's formula, a statistical sample of 384 people was obtained. The results of factor analysis obtained using PLS software indicate that the relationship between citizenship culture and the smart environment is significant.The value obtained in this test is equal to 0.578, which is a positive value.This basis rejected the null hypothesis of the research and the opposite hypothesis is confirmed.Also, all aspects of structural violence (gender inequality, patriarchal system, and lack of social facilities, lack of legal protection and lack of access to equal employment opportunities) are effective in reducing women’s mental health and each has a specific contribution .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • structural violence
  • reducing women’s mental health
  • Zahedan city