نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه‌شناسی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ازدواج زودهنگام درگذشته بخشی از سنت‌های جامعه ایران بوده است و هنوز هم به دلیل ترکیب برخی از عوامل سنتی و مدرن باقی‌مانده است. هدف پژوهش حاضر شناخت زمینه‌های و پیامدهای ازدواج زودهنگام در شهرستان بهار است. روش‌شناسی این پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است. از بین افراد دارای تجربه ازدواج زودهنگام، 19 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب‌شده‌اند. روش جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی استفاده‌شده است. رسوم، فقر خانواده، خانواده ازهم‌گسیخته، مشروعیت قانونی، ترک تحصیل، هنجار پاک‌دامنی و ترس از عدم ازدواج به‌مثابه زمینه‌های علی، انتخاب والدین و فشار هنجاری به‌مثابه زمینه مداخله‌گر، جنسیت به‌مثابه عامل زمینه‌ای، بی‌قدرتی، اختلال در روابط اجتماعی و عدم مهارت در زندگی به‌مثابه الگوهای تعاملی و تجارب زیسته، عدم رضایت از زندگی، ترک تحصیل، بارداری ناخواسته، درد شدید به هنگام زایمان، خشونت، اختلالات روانی، فقدان مالکیت، روابط فرازناشویی، افکار و اقدام به خودکشی، سقط‌جنین، فرار از منزل و کودک بیوگی به‌مثابه پیامدها مشخص‌شده است. «کودکی‌ ازدست‌رفته و تجربه خشونت به‌مثابه سیمای زندگی» مفهوم محوری پژوهش حاضر است. تفسیر کودک همسران از ازدواجشان برابر است با از دست‌رفتن دوران کودکی و تجربه خشونت به‌مثابه سیمای زندگی‌شان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Missing childhood and experience of violence as a face of life: Study of early marriages of women in Bahar County

نویسندگان [English]

  • Farshid khezri 1
  • fatemeh behnamjoo 2
  • Satr Parvin 3

1 PhD Student in Sociology, Shahid Beheshti University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Sociology, Tehran, Iran.

2 Behzisty

3 Doctor of Sociology, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Early marriage in the past has been part of the traditions of Iranian society, and is still preserved due to the combination of some traditional and modern factors The purpose of this research is to identify the contexts and consequences of early marriage in Bahar County. The methodology of this research is qualitative and conducted by using grounded theory method. Among those with early marriage experience, 19 people were selected using purposeful and theoretical sampling. Data collection method is semi-structured interview. Three-step open, axial, and selective coding has been used to analyze the data. Traditions, family poverty, dispersed family, legal legitimacy, leaving education, chastity-norm and fear of non-marriage as causal grounds, normative pressure and Parent selection as an intervening context, Gender as a contextual factor, Powerlessness, disturbance in social relationships and lack of skills in life as interactive patterns and lived experiences, and dissatisfaction with life, dropout, unwanted pregnancy, severe pain during childbirth, violence, persistence of restrictions, mental disorders, lack of ownership, extramarital relations, thoughts and attempts to suicide, abortion, escape from the home and child widowhood as a consequence of the context model is specified. " Missing childhood and experience of violence as a face of life" is the contextual model of research. The interpretation of the child's spouses from their marriages is equal to the Missing childhood and the experience of violence as a face of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early marriage
  • Violence experience
  • Bahar County
  • Missing childhood
  • contextual model