نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی .دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد گرمسار

2 استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی .دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد گرمسار

3 استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی .دانشگاه آزاد اسلامی -واحد گرمسار

چکیده

چکیده :
مقاله حاضر برای درک و تبیین این پرسش آغازین که " فضای مجازی طی سه دهه اخیر چه تاثیری بر خانواده های شهرستان سمنان گذاشته است؟" با استفاده از روش گراندد تئوری (GT)و با رویکرد امیک و با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته بر مبنای معیار اشباع نظری با 22 نفر از والدین شهرستان سمنان انجام شده است. شیوع ویروس کرونا موجب شکل گرفتن این سوال فرعی گردید : فضای مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا چه تحولاتی در تعاملات اعضای خانواده ایجاد کرده است؟ز میان 1650 داده، 178 مفهوم، 12 مقوله فرعی و 3 مقوله عمده شکل گرفتند . یافته ها نشان می دهد شیوع ویروس کرونا موجب افزایش نفوذ اینترنت در خانواده و به تبع آن موجب دگردیسی تعاملات اعضای خانواده گردیده وشاهد شکل گیری"خانواده ستاکی مجازی” می باشیم که نشانه پویایی نهاد خانواده است و شاهد تقویت پدیده "خانواده هتلی” و "والدین هلی کوپتری" می باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyberspace and transformation of family members' interactions in the corona pandemic(Case study: Semnan county)

نویسندگان [English]

  • hamid mostakhdemin hosseini 1
  • parvin savadian 2
  • habib Allah karimian 3

1 Faculty of Humanities, Department of Social Sciences, Islamic Azad University of Garmsar

2 Department of sociology . Garmsar Islamic Azad University .Semnan .Iran

3 Department of Sociology, Islamic Azad University of Garmsar, Semnan.iran

چکیده [English]

Abstract:
The present study is conducted to understand and explain this initial question.: "What has been the impact of cyberspace on the families of Semnan city during the last three decades?" Adopting the Emic approach, we applied the grounded theory method and semi-structured interview technique based on theoretical saturation. 22 parents have been interviewed. The outbreak of coronavirus has given rise to this sub-question: "How has cyberspace changed the interactions of family members during the outbreak of corona virus? 178 concepts, 12 sub-categories, and 3 major categories were formed out of 1650 data. Findings show that the prevalence of COVID-19 increases the influence of the Internet in the family and consequently causes the transformation of family members' interactions. We are witnessing the formation of the "Stem Virtual Family" which is a sign of the dynamism of the family institution. Parents are divided into three categories: satisfied, dissatisfied, and desperate, and we observe the strengthening of the phenomenon of "hotel family" and "helicopter parents".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona pandemic
  • Cyberspace
  • Family interaction
  • Hotel Family
  • Virtual Stem Family