نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

2 استادروانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

3 دانشیارروانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی.

4 استاد سنجش و اندازه گیری. دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فرزند پروری یکی از موضوعاتی است که موردعلاقه صاحب‌نظران رشته‌های مختلف ازجمله روانشناسی و مددکاری اجتماعی قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ویژگی‌های فرزند پروری در آیینه خرده‌فرهنگ غربت در شهر تهران می‌پردازد. پیش‌فرض نظری این است که ویژگی‌های فرزند پروری تحت تأثیر فرهنگ است. روش پژوهش، قوم‌نگاری می‌باشد. داده‌های پژوهش از طریق تکنیک‌های مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و مشاهده مشارکتی گردآوری‌شده و با استفاده از تحلیل مضمونی مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه مشارکت‌کننده خانواده‌های غربت شهر تهران در منطقه 12 می‌باشند، بخشی از داده‌ها از طریق کارشناسان احصا شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، غربت‌های شهر تهران به دلیل ویژگی‌های فرهنگی خود، دارای ویژگی‌های فرزند پروی خاص هستند که می‌توان به مواردی چون سهل گیری و غفلت، سخت‌گیری مبتنی بر استبداد مردانه، دل‌بستگی ناایمن، بی‌اعتنایی به نیازهای واقعی کودکان، کودکی و مسئله ازدواج زودهنگام، بی‌توجهی به الگوهای ارتباطی و اجتماعی، بی‌توجهی به آموزش‌های رسمی اشاره کرد. بر این اساس، تدوین بسته‌های آموزشی خود محافظتی و طراحی مدل‌های مداخلاتی فرزند پروری و رابطه والد-کودک بر اساس فرهنگ متمایز غربت‌ها می‌تواند به والدین در انتخاب سبک مناسب کم مخاطره برای فرزند پروری و کاهش آسیب‌های روانی-اجتماعی ناشی از آن کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parenting in the Mirror of Ghorbat* Culture in Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Davoodi 1
  • fariborz dortaj 2
  • hasan asadzadeh 3
  • ali delavar 4

2 educational psychology, Educative Psychology, tehran city, university of allame tatabaei

3 educational psychology, educative psychology. tehran city, university of allame tatabaee

4 university of allame tabtabaee. tehran

چکیده [English]

Parenting is one of the topics of interest in various sciences scholars such as psychologists, social workers, etc.The present article examined the characteristics of parenting in the subculture of Ghorbat in Tehran.The theoretical premise is that the characteristics of parenting are influenced by culture and subculture.The research method is ethnography, and research data were collected through semi-structured interview techniques and participatory observation. participants are the Ghorbat families living in Tehran's 12th district.According to the research findings, Tehran's Ghorbats have special parenting characteristics due to their subcultural characteristics as simplification and neglect, strictness based on male despotism,insecure attachment, ignoring the real needs of children,disregard for social and communication patterns and disregard for formal education.Developing self-care training packages and designing parenting models and the parent-child relationship-based on the distinct culture of Ghorbatsin Tehran can help parents to choose the low-risk style of parenting for child.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghorbats
  • Students
  • Parenting
  • Subculture
  • Tehran
 
-  ابوالقاسمی، عباس و کیامرثی، آذر. (1387). بررسی ارتباط حل مسئله اجتماعی و مؤلفه‌های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضداجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل، مطالعات روان‌شناختی، شماره 4: 9-26
-  احمدی، حبیب. (1384). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سازمان مطالعه و تدوین ب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-  اعظمی، کیوان؛ قادری ثانوی، رمضانعلی؛ فتحی، منصور؛ رفیعی، حسن و قائد امینی هارونی، غلامرضا. (1395). رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین و هم‌نشینی با همسالان بزهکار. مجله مسائل اجتماعی ایران، 1، 57-77.
-  افتخارزاده، زهرا. (1394). تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام. مجله پژوهش‌نامه مددکاری اجتماعی. سال اول شماره 3.
-  افروز، غلامعلی؛ کاکابرایی، کیوان؛ صیدی، مریم؛ قنبری، نیکزاد و مؤمنی، خدامراد. (1389). رابطه سبک‌های دل‌بستگی با نحوه مدیریت خشم و سلامت عمومی. فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره پنجم شماره 18: 95-87.
-  پروین، ستار و علی‌اصغر درویشی‌فرد. (1394) خرده‌فرهنگ فرهنگ فقر و آسیب‌های اجتماعی در محلات شهری، فصلنامه رفاه و برنامه‌ریزی اجتماعی، شماره 23.
-  حجازی، الهه و سیف، سوسن. (1381). نگرش نوجوانان نسبت به سامانه تربیتی والدین. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دوره پنجم شماره 1، 20-44.
-  حسینی نسب، سیدداوود؛ احمدیان، فاطمه و روان‌بخش، محمدحسین. (1387). بررسی شیوه‌های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره نهم شماره 1: 38-21.
-  روزبهانی، توران. (1378). نقش خانواده به‌عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه‌بر نظم خانواده). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته پژوهش علم اجتماعی، دانشگاه الزهرا.
-  ساربان، حمیده؛ عیسی‌مراد، ابوالقاسم و طیبی، زهرا. (1392). ارتباط نگرش‌های تربیتی والدین با ابعاد سلامت روانی- اجتماعی (خود پنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر. مجله روانشناسی مدرسه. دوره دوم. شماره 3: 97-124.
-  صفی‌خانی، ثمر؛ موسوی، سیدیعقوب و رجبلو، قنبرعلی. (1395). هویت در آستانه کولی‌های ساکن تهران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، سال نهم شماره 3، 1-29.
-  طباطبائی، سیدعلی؛ فضلی، رخساره و یارعلی، جواد. (1393). بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و اختلال رفتاری دانش آموزان دوره ابتدائی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 18 شماره: 7-22.
-  عراقی، یحیی. (1387). بررسی کیفیت رابطه والد-فرزندی در دو گروه از دانش آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر. مطالعات روان‌شناختی، دوره چهارم شماره 4: 113-129
-  فیاض، ریحانه؛ عامری، فریده؛ بشارت، محمدعلی. (1394). مقایسه بین سبک‌های فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان. رویش روانشناسی، سال چهارم شماره 1، 109-166.
-  گیدنز، آنتونی. (1393). جامعه‌شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.
-  مویدفر، همام؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و طباطبائی، محمود. (1386). رابطه سبک‌های دل‌بستگی و عزت‌نفس اجتماعی. مطالعات روان‌شناختی دانشگاه الزهرا، دوره سه شماره 1، 61-72.
-  میرخلیلی، سیدمحمود و گیوه‌چیان سدهی، معصومه. (1389). تأثیر ساختار خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دهم، شماره 18: 41-54.
-  نیومن، ولی‌ام لاورنس. (1389). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، جلد دوم، ترجمه: حسن دانایی‌فرد و سید حسین کاظمی، تهران: نشر کتاب مهربان، چاپ اول
 
-   Abar, B. & Carter, K. L. and Winsler, A. (2009). The effects of maternal parenting style and religious commitment on self-regulated srudy in a precollege sample. Learning and individual differences, 20, 25-29.
-   Argys, L.M. and Ress, D.I. (2006). Birth order and Risky Adolescent Behavior, Economic Inquiry, 44: 215-233.
-   Choon-Huat Koh G. Eng Khoo H. Wong, ML. and Koh, D (2008). The effective of problem- based learning during medical school on physician competency: Asystematic rview. Canadian Medical Association Journal. 178(1): 34-41.
-   Colman, R. A. (2002). Attachment security and problem solving behaviors of mothers and children. Merrill-Palmer Qutrerly. 48(4): 337-359.
-   Gimmpel, G. A. and Holland, M.L. (2004). Emotional and behavioral problems of young children: Effective interventions in the perscool and Kindergarten years. New York: Guilford press.
-   Hartman, S. Julie, A. Peckam. William R, C. Jonthan, r. and King, Z. (2015). Direct and indirect links between parenring styles, self-concea,ment(secrets), impaired control over drinking and alcoholorelated oucomes. Addictive Behaviors, 40,102-108.
-   Inoldsby, B. Schvaneveldt, P. Supple, A. & Bush, K. (2004). The relationship between parenting behaviors and adolescent achievement and self-efficacy in chil and Ecuador. Marriage & Family Review, 35, 139-159.
-   kassel, J.D. Wardle, M. and Robert, j.e(2014). Adult attachment security and college student substance. Addictive Behaviors, 32, 1164-1176.
-   Keener, D.C.and Allen, J. P. (2010). The relationship between adolescent ego development and parental control. Distinguished majors thesisUniversity og Virginia.
-   Lamborn, S.D. Mounts, N. S. Stninbery. and Do busch, S. M (1991). Authoritive, authoritarian, indulgentm and neglectful families child development, 6, 1046-1005.
-   Moradian, J, Alppour, and S, Shanni yalagh M. (2014). The causal relationship between parenting styles and acade,ic performance by academic seld- efficacy and progress motivation. Psychology of Family, 1(1): 63-74.
-   Parcham A, Fatehizadeh M, and Allah Yari. (2012). Comparison of Baberinds child-rearing styles with responsible parenting style in Islam. Journal of Research in Islamic Education: 20 Anw course. 14. 115-138.
-   Robinson, C. Mandleco, B. O. Olson. S.F.and Hart, C.H. (2007). Parenting style and dimensions questionnaire (PSQD). Handbook of family measurement techniquse; Thousand oask: sage. Vol.3.P: 319-321.
-   Shelton, K. H. and Harold, G. T. (2007). Marital conflict and Childrens Adjustment: The Mediating and Moderating Rols of Vhildrens coopying strategies, Social Development, 16(3):497-512.
-   Siegel. Larry (2017). Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (MindTap Course List).Thamson-Wadsworth
-   Smetnana, J.G. (2011). Adolescents, families and social development: Ho teens construct their worlds. West Sussex, England: Wiley-Blackwell.
-   Stevencon, A. (2010). Cultural Issues in Psychology: A students Handbook. Routledge, USA.
-   Ziaei, T. Kabiri, G. Rezaee Aval, M. and Vakili. M.A (2017). The effective of group counseling based on self-Awareness on sexual Risk- Taking amongst High School girls(Gorgan, Iran). The Journal of Sexual Medicine, 14(5)4:262.