نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.(نویسنده مسئول)

2 استادیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

4 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

یکی از مسائل مهمی که خانواده‌های تهرانی با آن مواجه هستند، حمایت از سالمندان می‌باشد. تغییرات جمعیتی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی در آینده به آن ابعاد پیچیده‌تری می‌بخشد. در این تحقیق ما درصدد ارائه راهبردهای برای حمایت از سالمندان و خانواده‌های آنها هستیم. روش این تحقیق تلفیقی می‌باشد. در بخش اول کار از طریق مرور سیستماتیک تحقیقات سالمندی و پیش‌بینی‌های آماری، سناریوهای حمایت از سالمندی استخراج گردیده و در بخش دوم برای ارائه راهبردها بر اساس هر سناریو از مدل تحلیل swot استفاده‌ شده است. نتایج تحقیق: پیشران‌های مؤثر بر حمایت خانوادگی از سالمندی؛ «وضعیت فرهنگی- اجتماعی» و «منابع در اختیار» می‌باشد. از ترکیب این دو پیشران، چهار سناریو ممکن برای حمایت از سالمندان خانواده محور در افق 1430 استخراج گردید. راهبردهای استخراج‌ شده برای این چهار سناریو در سه زمینه اصلی مطرح شد؛ راهبردهای حمایت از مراقبان، راهبردهای حمایت از سالمندان، راهبردهای تأمین هزینه‌های سالمندی. در کنار این سه زمینه، راهبردهای حمایت از نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و سیستم یکپارچه اطلاعات سالمندی مطرح گردیده است.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Integrated Approaches to Elderly Support for Tehrani Family in the Horizon of 1430

نویسندگان [English]

  • jafar hezajaribi 1
  • masod alaminesi 2
  • aliakbar tajmazenani 3
  • javad feli 4

1 Allameh Tabataba'i Universiy

2 Allameh Tabataba'i Universiy

3 Allameh Tabataba'i Universiy

4 Allameh Tabataba'i Universiy

چکیده [English]

One of the important issues facing Tehrani families is the protection of the elderly. Future demographic, family, economic, and cultural changes will add to those more complex dimensions. In this study, we seek to provide strategies to support the elderly and their families.The method of this research is a combination. In the first part of the work, through the systematic review of the aging research and statistical forecasts, the aging support scenarios are extracted and in the second part the SWOT analysis model is used to provide strategies based on each scenario. Proponents of family support for aging are "socio-cultural status" and "resources at their disposal". From the combination of these two proponents, four possible scenarios are extracted. The strategies extracted for these four scenarios were outlined in three main areas; Caregiver Support Strategies, Elderly Support Strategies, Aging Costing Strategies. Alongside these three areas, strategies have been put forward to support the role of NGOs and the integrated information system of aging.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Caregivers
  • Scenarios
  • Strategies
  • 1430 Tehran Horizon
 
-   اکبری، سمیه. (1393). میزان بهره‌مندی سالمندان از حمایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-   الکاک، پیت. (۱۳۹۱). مرجع سیاست‌گذاری اجتماعی ترجمه: علی‌اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق.
-   پورهادی، سمانه. (۱۳۹۵). طراحی مدل مراقبت از سالمندان ایران ساکن جامعه، رساله دکتری رشته سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   حسینی زارع، محبوبه و موحد، الهام و پور رضا، ابوالقاسم. (1392). نقش حمایت اجتماعی در سلامت سالمندان شهر تهران، فصلنامه بیمارستان 13 (4): 115-121.
-   راشدی، وحید، رضائی، محمد، غریب، مسعود، نبوی، سید حمید. (۱۳۹۲). حمایت اجتماعی سالمندان؛ مقایسه سرای سالمندان و خانواده، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 (2): 351-356.
-   رحیمی، ابوالفضل. (۱۳۹۰). تبیین سبک زندگی سالمندان و ارائه الگوی ارتقاء آن، رساله دکتری رشته پرستاری، دانشگاه مدرس.
-   سالاروند، شهین، عابدی، حیدر علی. (۱۳۸۷). علل و انگیزه‌های اقامت در سرای سالمندان از دیدگاه سالمندان اسکان‌یافته، فصلنامه فیض، 12(2): 55-61.
-   سراج، مصطفی. (1396). جمعیت سالمندان در تهران،www.tehran.ostan-th.ir 18/4/96 کد خبر 3352.
-   قبادی، محترم. (۱۳۸۹). مطالعه عوامل تعیین‌کننده هم سکنایی سالمندان با فرزندان در شهر کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جمعیت‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
-   کشاورز ترک، محسن. (1394). گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران، فصلنامه پژوهش انقلاب اسلامی، 4(4):181-205.
-   کوواسا، تئومو. (1397). تکامل آینده‌نگاری راهبردی، ترجمه محسن کشاورز ترک، تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
-   محمدی، مهری. (۱۳۹۵). توصیف مشکلات سالمندان از نگاه سالمندان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
-   محمدی شاهبلاغی، فرحناز. (۱۳۸۷). فرایند مراقبت خانواده از سالمند آسیب‌پذیر، رساله دکتری رشته پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
-   میرزائی، محمد، دارابی، سعد الله، باباپور، میترا. (1396). سالخوردگی جمعیت در ایران و هزینه‌های روبه افزایش بهداشت و درمان، مجله سالمند 12(2):156-169.
 
-   Bakry.A. (2017). factors by the elderly population in groups of family, Department of family medicine, Montreal
-   Bertini. K. (2011). strenyth for the sandwich Generation, santa Barbar, california.
-   Cho, E (2007) Aproposed theoretical framework Addressing the effects of in formal caregirers on Health_Related out comes of Elderly Recipients in Home Health care, Journal of Asian Nursing Research, 1(1):23-34
-   Holst. E.M. (2017). family networks and emerging adulthood: The modern extended family, Iowa state university
-   Lin, C.M. (2008). A comparison of carers experiences of cariny for individuals with demantia or intellectual disability, Napier university
-   Okamoto. k. (2007). caregiver psychological characteristies predict discontinuation of care for disabled elderly at home, Journal of IJGP, 22(11): 1110-1114
-   Gurung and Ghimire.s. (2014). Role of family in Elderly care, Lapland university of Applied sciences.
-   Jang, S.N, Avedano.M, Lchiro.K. (2012). informal caregiving patterns in Korea and European countries, Journal of Asian Nursing Research, 6(1):19-26
-   Lecovich, E. (2014). aging hnphace: from theory to practice, Journal of anthropolocal notebooks, 2o (1): 21-33
-   pallani, Alberto. (2009). family support networks and population ageing, congers of family support networks and population ageing, Doha, Qatar, pp: 3_47
-   sunita. G & sudna. G. (2014). Role of family in elderly care, Lapland university of applied sciences
-   Shyu Y (2000) pattern of caregiving when family caregivers face competiny need, Journal of ADV Nurs 31(1):25_43
-   Stowart. F, Goddord.C, Schif.F. (2011). advanced care planning in care homes for older people, Journal of Age Ageing, 40(3): 330-335
-   Thorpe.C, Lichiello.P, Kern. M.A. (2015). Aging in place: Approach for aging well, Thorpe and others (2015) Aging in place: Approach for aging well wsu Extension, Journal of wsu Extension, 185(1): 1-10
-   Twigg and. J and Atkin k. (1994). carers perceived: policy in informal care, open university pres
-   Zakaria. Kh. (2009). notes concerniny elder's patronaye in the Arab conntries, congeros of family support networks and population ageing, Dohe, Qatar, pp 52_56