نویسنده

استادیار روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین‌زهرا

چکیده

بیشترِ روان‌شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان‌های خوشایند و کم بودن هیجان‌های ناخوشایند می‌دانند، امّا به باور ارسطو، انسان‌ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان‌هایی را داشته باشند که می‌خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان‌ها ناخوشایند باشند. پژوهش کنونی باهدف بررسی این نظریۀ ارسطو، به آزمون این فرضیه پرداخت که ناهمخوانی هیجان‌هایی که فرد دارد و هیجان‌هایی که می‌خواهد داشته باشد، با افسردگی رابطۀ مثبت و با بهزیستی رابطۀ منفی دارد. در یک طرح همبستگی، فراخوان شرکت در پژوهش به سی هزار مشترک همراه اوّل و ایرانسل شهر تهران پیامک شد و 1410 نفر (564 مرد) با میانگین سنّی 26 سال در پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش، یک پرسشنامۀ ساختۀ پژوهشگر برای اندازه‌گیری هیجان‌های خواسته و داشته، مقیاس افسردگی مرکز پژوهش‌های همه‌گیرشناختی و مقیاس رضایت از زندگی بود. تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون نشان دادند که ناهمخوانی مطلق هیجان‌های خواسته و داشته (که نشان می‌داد هر آزمودنی تا چه اندازه هیجان‌های دلخواه خود را تجربه کرده است)، حتّی در آزمودنی‌هایی که هیجان‌های خوشایند را بیشتر و هیجان‌های ناخوشایند را کمتر از آنچه می‌خواستند تجربه کردند و حتّی پس از کنترل آماری هیجان‌های تجربه‌شده، توانست افسردگی بیشتر و بهزیستی کمتر را پیش‌بینی کند. پس خوشبختی فقط هیجان‌های خوشایند نیست، بلکه هر هیجانی، اگر دلخواه ما باشد می‌تواند به خوشبختی ما کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of desired emotions and pleasant emotions inHappiness

نویسنده [English]

  • ebrahem ahmadi

چکیده [English]

Most psychologists believe that happiness is to have too much of pleasant emotions and too less of unpleasant ones, but according to Aristotle, humans are happy if they have the emotions that they want to have, even if those emotions are unpleasant. With the purpose of examining this theory of Aristotle, the present study tested the hypothesis that the discrepancy between the emotions that an individual has and the emotions that he wants to have, has a positive correlation with depression and a negative correlation with well-being. In a correlational design, a call for participation in this study was sent to 30,000 subscribers of the Hamrahe Avval and Irancell in Tehran, and 1410 (564 men) people with an average age of 26 years old participated in the study. The research tools were a researcher-made questionnaire for measuring desired and experienced emotions, the Center of Epidemiological Studies Depression Scale, and the Satisfaction with Life Scale. Correlation and regression analyses showed that the absolute discrepancy between desired and experienced emotions (which showed that how much each participant has experienced his/her desired emotions) can predict more depression and less well-being, even in participants that experienced more pleasant and less unpleasant emotions than they desired, and even after statistically controlling experienced emotions. Therefore, happiness is not just the pleasant emotions, but any emotion, if desired, can increase our happiness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Happiness
  • Emotion
  • Depression
  • Well-being
  • Culture
-   جعفری، ا؛ حسینی، س و فاضلی، م. (1395). «تأثیر آموزش مهارت‌های خودآگاهی و مدیریت هیجان‌ها در افزایش تاب‌آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار». پژوهشنامۀ مددکاری اجتماعی، دوره 2، شماره 8: 76-41.
-   فتحی آشتیانی، علی. (1389). آزمون‌های روان‌شناختی، تهران: بعثت.
-   کلانتری، ع. کشاورز، ا. مؤمنی، ح. (1395). «رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان شهرستان دهلران». پژوهشنامۀ مددکاری اجتماعی،  دوره 3، شماره 10: 72-41.
-   میکاییلی، ج؛ خورسندی، می‌شود؛ همایونی، ف. (1396). «بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)». پژوهشنامۀ مددکاری اجتماعی، دوره 3، شماره 12: 41-1.
 
-   Andresen, E. M., Malmgren, J. A., Carter, W. B., & Patrick, D. L. (1994). "Screening for depression in well older adults: Evaluation of a short form of the CES–D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)". American Journal of Preventive Medicine, 10, 77– 84.
-   Bastian, B., Kuppens, P., De Roover, K., & Diener, E. (2014). "Is valuing positive emotion associated with life satisfaction?" Emotion, 14, 639 – 645.
-   de Leersnyder, J., Kim, H., & Mesquita, B. (2015). "Feeling right is feeling good: Psychological wellbeing and emotional fit with culture in autonomy versus relatedness promoting situations." Frontiers in Psychology, 6, 630. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00630
-   Diener, E. (1984). "Subjective wellbeing". Psychological Bulletin, 95, 542–575. http://dx.doi.org/10.1037/00332909.95.3.542
-   Diener, E. (2013). "The remarkable changes in the science of subjective wellbeing." Perspectives on Psychological Science, 8, 663– 666.
       http:// dx.doi.org/10.1177/1745691613507583
-   Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). "The satisfaction with life scale." Journal of Personality Assessment, 49, 71– 75.
       http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
-   Eid, M., & Diener, E. (2001). "Norms for experiencing emotions in different cultures: Inter- and intranational differences." Journal of Personality and Social Psychology, 81, 869 – 885.
       http://dx.doi.org/10.1037/00223514.81.5.869
-   Ford, B. Q., Dmitrieva, J. O., Heller, D., ChentsovaDutton, Y., Grossmann, I., Tamir, M.,... Mauss, I. B. (2015). "Culture shapes whether the pursuit of happiness predicts higher or lower wellbeing." Journal of Experimental Psychology: General, 144, 1053–1062.
           http://dx.doi.org/ 10.1037/xge0000108
-   Fulmer, C. A., Gelfand, M. J., Kruglanski, A. W., KimPrieto, C., Diener, E., Pierro, A., & Higgins, E. T. (2010). "On “feeling right” in cultural contexts: How person-culture match affects self-esteem and subjective wellbeing." Psychological Science, 21, 1563–1569.
        http://dx.doi.org/10.1177/0956797610384742
-   Hardin, E. E., & Larsen, J. T. (2014). "Distinct sources of self-discrepancies: Effects of being who you want to be and wanting to be who you are on wellbeing." Emotion, 14, 214 –226. http://dx.doi.org/10.1037/a0033893
-   Kahneman, D. (1999). Objective happiness. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Wellbeing: Foundations of hedonic psychology (pp. 3–25). New York, NY: Sage.
-   Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (1999). "Wellbeing. The Foundations of Hedonic Psychology." New York, NY: Sage.
-   Kämpfe, N., & Mitte, K. (2009). "What you wish is what you get? The meaning of individual variability in desired affect and affective discrepancy." Journal of Research in Personality, 43, 409 – 418.
       http://dx.doi.org/10.1016/j.jrp.2009.01.007
-   Kitayama, S., Ishii, K., Imada, T., Takemura, K., & Ramaswamy, J. (2006). "Voluntary settlement and the spirit of independence: Evidence from Japan’s “Northern frontier”." Journal of Personality and Social Psychology, 91, 369 –384. http://dx.doi.org/10.1037/00223514.91.3.369
-   Kitayama, S., Markus, H. R., & Kurokawa, M. (2000). "Culture, emotion, and wellbeing: Good feelings in Japan and the United States." Cognition and Emotion, 14, 93–124. http://dx.doi.org/10.1080/026999300379003
-   Koopmann-Holm, B., & Tsai, J. L. (2014). "Focusing on the negative: Cultural differences in expressions of sympathy." Journal of Personality and Social Psychology, 107, 1092–1115. http://dx.doi.org/10.1037/a0037684
-   Koopmann-Holm, B., & Tsai, J. L. (2014). "Focusing on the negative: Cultural differences in expressions of sympathy." Journal of Personality and Social Psychology, 107, 1092–1115. http://dx.doi.org/10.1037/a0037684
-   Kuppens, P., Realo, A., & Diener, E. (2008). "The role of positive and negative emotions in life satisfaction judgment across nations." Journal of Personality and Social Psychology, 95, 66 –75.
        http://dx.doi.org/10.1037/00223514.95.1.66
-   Larsen, J. T., & McKibban, A. R. (2008). "Is happiness having what you want, wanting what you have, or both?" Psychological Science, 19, 371–377. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02095.x
-   Millgram, Y., Joormann, J., Huppert, J. D., & Tamir, M. (2015). "Sad as a matter of choice? Emotion-regulation goals in depression." Psychological Science, 26, 1216 –1228. http://dx.doi.org/10.1177/0956797615583295
-   Miyamoto, Y., Ma, X., & Petermann, A. G. (2014). "Cultural differences in hedonic emotion regulation after a negative event." Emotion, 14, 804 –815. http://dx.doi.org/10.1037/a0036257
-   Myers, D. G., & Diener, E. (1995). "Who is happy?" Psychological Science, 6, 10 –19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x
-   Oishi, S., Diener, E. F., Lucas, R. E., & Suh, E. M. (1999). "Cross-cultural variations in predictors of life satisfaction: Perspectives from needs and values." Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 980 –990. http:// dx.doi.org/10.1177/01461672992511006
-   Oishi, S., Diener, E. F., Suh, E. M., & Lucas, R. E. (1999). "Value as a moderator in subjective wellbeing." Journal of Personality, 67, 157–184. http://dx.doi.org/10.1111/1467-6494.00051
-   Oishi, S., Schimmack, U., & Colcombe, S. (2003). "The Contextual and systematic nature of life satisfaction judgments." Journal of Experimental Social Psychology, 39, 232–247.
           http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1031(03)00016-7
-   Oishi, S., Schimmack, U., & Diener, E. (2001). "Pleasures and subjective wellbeing." European Journal of Personality, 15, 153–167.
        http://dx.doi.org/10.1002/per.406
-   Rusting, C. L., & Larsen, R. J. (1995). "Moods as sources of stimulation: Relationships between personality and desired mood states." Personality and Individual Differences, 18, 321–329.
       http://dx.doi.org/10.1016/ 0191-8869(94)00157-N
-   Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). "On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic wellbeing." Annual Review of Psychology, 52, 141–166. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141
-   Ryff, C. D. (1989). "Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing." Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069 –1081. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
-   Schwartz, S. H. (2006). "A theory of cultural value orientations: Explication and applications." Comparative Sociology, 5, 137–182.
       http://dx.doi.org/ 10.1163/156913306778667357
-   Sims, T., Tsai, J. L., Jiang, D., Wang, Y., Fung, H. H., & Zhang, X. (2015). "Wanting to maximize the positive and minimize the negative: Implications for mixed affective experience in American and Chinese contexts." Journal of Personality and Social Psychology, 109, 292–315.
       http://dx.doi.org/10.1037/a0039276
-   Tamir, M. (2016). "Why do people regulate their emotions? A taxonomy of motives in emotion regulation." Personality and Social Psychology Review, 20, 199 –222.   http://dx.doi.org/10.1177/1088868315586325
-   Tamir, M., Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Riediger, M., Torres, C., Scollon, C.,... Vishkin, A. (2016). "Desired emotions across cultures: A value-based account." Journal of Personality and Social Psychology, 111, 67– 82. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/ pspp0000072.
-    Tamir, M., Schwartz, S. H., Oishi, S., & Kim, M. Y. (2017). "The secret to happiness: Feeling good or feeling right?" Journal of Experimental Psychology: General146(10), 1448.
-    Tay, L., & Diener, E. (2011). "Needs and subjective wellbeing around the world." Journal of Personality and Social Psychology, 101, 354 –365.
        http://dx.doi.org/10.1037/a0023779 .
-    Thomson, J. A. K. (1955). "The ethics of Aristotle—The Nicomachean ethics." Baltimore, MD: Penguin.
-    Tsai, J. L., Knutson, B., & Fung, H. H. (2006). "Cultural variation in affect valuation." Journal of Personality and Social Psychology, 90, 288 –307.
        http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.90.2.288