دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، پاییز 1394 
3. تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی.

صفحه 77-108

10.22054/rjsw.2015.7577

علی اصغر درویشی فرد؛ میترا جسک؛ خدیجه فیضی پور