دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، آذر 1394 
تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی.

صفحه 77-108

10.22054/rjsw.2015.7577

علی اصغر درویشی فرد؛ میترا جسک؛ خدیجه فیضی پور