توسعه اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385).

سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، صفحه 1-48

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7575

چکیده
  چکیده هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه‌شناختی سیاست‌های جمعیتی، از طریق شناخت تحول گفتمان‌ها و پارادایم‌های توسعه، و شکل‌گیری گونه‌های مختلف توسعه اجتماعی، با توجه به تغییرات ایجاد شده در نهاد خانواده در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در خلال سال‌های 1357 تا سال 1385 می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه‌ای بوده و متناسب ...  بیشتر

فلسفه مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مددکاری.

حبیب آقابخشی؛ فاطمه جعفری؛ فائقه نعمت ساعتلو

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، صفحه 49-75

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7576

چکیده
  چکیده مقاله مزبور به ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل‌ها، و نظریه‌های مددکاری اجتماعی می‌پردازد. هدف مطالعه مزبور شناخت ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل‌ها و نظریه‌های مددکاری اجتماعی است که با روش "روایتی" صورت گرفته است. مواد و منابع مورد مطالعه، افزون بر جستارهای فلسفه علم، مقاله‌های خارجی "فلسفه شما از مددکاری اجتماعی" و همچنین ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی.

علی اصغر درویشی فرد؛ میترا جسک؛ خدیجه فیضی پور

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7577

چکیده
  چکیده مقاله حاضر به بررسی تجربه زیسته زنان شاغل در کارگاه‌های تولیدی (خیاطی) و مسائل و مشکلاتی که آنان مواجه هستند پرداخته است. این مطالعه به روش تحقیق کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام‌ شده است. مصاحبه‌های باز و بدون ساختار با زنان صورت گرفته که در طی آن تجربیات آن‌ها از موضوع بیان شده است. حجم نمونه 15 نفر می‌باشد و تعداد این حجم، ...  بیشتر

بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی شهر تهران.

غلامرضا لطیفی؛ امین موحدی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7578

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش شناخت تاثیر سلامت اجتماعی و زیر مقیا سهای آن بر کیفیت زندگی می‌باشد. این مطالعه از نوع همبستگی است که بر روی 330 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه SF36 کیفیت زندگی و سنجش سلامت اجتماعی کییز و یک چک لیست اطلاعات دموگرافیک کارکنان ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر میزان دینداری جوانان 15 تا 29 ساله شهر سنندج.

منصور فتحی؛ نسرین مروتی؛ نادر مروتی

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، صفحه 144-170

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7579

چکیده
  چکیده با توجه به شرایط در حال گذار جامعه و دگرگونی سریع ارزش‌ها و هنجارها، آگاهی از ابعاد مختلف دینداری جوانان و تأثیر عوامل مختلف بر آن و همچنین مقایسه آن با وضعیت دینداری والدین به‌منظور درک تفاوت‌های ارزشی در دو نسل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. دینداری (سلامت معنوی) با سلامت روان و اجتماعی افراد رابطه مستقیم دارد و ارتقای بهزیستی ...  بیشتر

اثربخشی کار گروهی زنان در طرح اجتماع‌محور بهبود کیفیت زندگی شهری .

احمد غیاثوند

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، صفحه 171-200

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7580

چکیده
  چکیده حدود نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می‌دهند که به نوبه خود سهم بسزایی در توسعه و تحولات جامعه بر عهده دارند. در این میان مطالعه اثربخشی کار گروهی در بین زنان در قالب طرح اجتماع‌محور بهبود کیفیت زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر از نوع ارزشیابی و به روش پیمایشی در بین 132 نفر از زنان، به عنوان نماینده کار گروهی ...  بیشتر

انطباق ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان با روش‌های درمان اعتیاد.

محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1394، صفحه 201-231

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7581

چکیده
  چکیده تجارب اجتماعی زندگی؛ گرایش‌های فرهنگی، فلسفی و حتی جهان‌بینی و ایدئولوژی، همگی در شکل‌گیری دیدگاه‌های انسان نسبت به مسائل مختلف نقش ایفا می‌کنند؛ ازاین‌رو نحوه مواجهه با پدیده‌های یکسانی چون اعتیاد در جوامع گوناگون به سبب تفاوت در زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی قاعدتاً باید اشکال متفاوتی به خود گیرد. در همین راستا این نوشتار ...  بیشتر