نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول).

3 مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
مقاله مزبور به ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل‌ها، و نظریه‌های مددکاری اجتماعی می‌پردازد. هدف مطالعه مزبور شناخت ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل‌ها و نظریه‌های مددکاری اجتماعی است که با روش "روایتی" صورت گرفته است. مواد و منابع مورد مطالعه، افزون بر جستارهای فلسفه علم، مقاله‌های خارجی "فلسفه شما از مددکاری اجتماعی" و همچنین "مقدمه‌ای بر حرفه مددکاری اجتماعی و پایه‌های فلسفی آن" بوده است. فلسفه به‌عنوان راهنمای اصلی در حرفه مددکاری اجتماعی است که مقدم بر رویکرد، مدل و نظریه‌هاست، زیرا مجموعه مفاهیمی را در بر می‌گیرد که ذهن مددکار اجتماعی را درباره انسان و محیط پیرامونش به خود مشغول داشته و مشکلات ناشی از ارتباط بین آدمی و محیط بیرون، دغدغه اوست. همچنین مفاهیم است که شیوه‌های مداخله او را در سازگاری مردمان با طبیعت بیرونی هدایت می‌کند. نتیجه این که مفاهیم فلسفی، نگاه مددکاری اجتماعی به آدمی و جهان پیرامونش را شکل بخشیده، از نظریه‌ها بهره برده و با در نظر گرفتن تفکر نقدی به مداخله‌های گوناگون می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Philosophy of Social Work and its Relationship with Approaches, Theories and Models By: Habib Aghabakhshi Fatemeh Jafari Faegheh Nemat Saatloo

نویسندگان [English]

  • h a 1
  • f j 2
  • Faegheh Nemat Saatloo 3
منابع
-   اکاشا، سمیر. (1387). فلسفه علم، (پناهنده، هومن): تهران: فرهنگ معاصر، تهران، چاپ اول.
-   روزنبرگ، الکس. (1384). فلسفه علم، (دشت بزرگی، مهدی و اسدی امجد، فاضل): تهران: نشر طه، چاپ اول.
-   ساواتر، فرناندو. (1386). معمای زندگی؛ فلسفه به زبان زندگی، تهران: انتشارات نقش و نگار، چاپ سوم.
-   شاله فلیسین. (1358). شناخت روش علوم با فلسفه علمی، ترجمه: مهدوی، یحیی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
-   عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات رهیاب نوین هور، چاپ اول.
-   نصراللهی، نورالله؛ مختاری، حیدر؛ سیدین، مریم سادات.فرا تحلیل: رویکردی به تلفیق و ارزشیابی پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 29.
-   کوهستانی، سمانه. (1392)، نظریه قدرت فوکو، وب‌سایت علوم اجتماعی ایران.
 
- Casimir,Any& Ejiofor Samuel. (2013). The philosophical exposition of the mind of the social worker: Issues and questions on the African environment, open journal of social science, 6(1), 73-80.
- Force, Paul & Mackie, Emery. (2007). Your philosophy of social work: Developing apersonal and professional definition to guide thought and practice, Journal of social work.4(1).
-  Paul Force-Emery Mackie. (2007). Your philosophy of social work: Developing a personal and professional definition to guide thought and practice, volume 4, Number 1, Journal of social work
- Praded, Rajeshwar, Theory in social work, Maduraiinstitute of Social Work 4.
- Sajed، Imran Ahmad. (2011). Introduction to social work, profession and its philosophical –base Department of social work,university of Peshawar.