نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

چکیده
حدود نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می‌دهند که به نوبه خود سهم بسزایی در توسعه و تحولات جامعه بر عهده دارند. در این میان مطالعه اثربخشی کار گروهی در بین زنان در قالب طرح اجتماع‌محور بهبود کیفیت زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر از نوع ارزشیابی و به روش پیمایشی در بین 132 نفر از زنان، به عنوان نماینده کار گروهی در مناطق‌هادی شهر تهران (2، 4، 6، 15 و 18) انجام گرفته است. برای سنجش اعتبار مفاهیم از روش محتوایی و سازه، و نیز برای کسب روایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان دستیابی به اهداف فردی و کارکردی طرح، بیش از اهداف گروهی است. در بحث از مراحل کار جمعی، نتایج بیانگر آن است که فعالیت‌های گروهی بیشترین تأثیر را بر رسیدن به اهداف گروهی دارند. به طور دقیق تر نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که مرحله «پایان کار گروهی» تأثیر بیشتری بر میزان رسیدن به اهداف کار گروهی دارد (بتا برابر با 27/0). در مجموع با تأسی از نظریه‌های پویایی گروهی برای بهبود اثربخشی کار گروهی در بین زنان می‌توان دو اقدام اساسی را مد نظر داشت: نخست، برنامه‌ریزی فرایندی برای کار گروهی و دوم، برنامه‌ریزی چرخه‌ای برای کار گروهی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Women’s Teamwork in the Community-Based Plan to Improve the Quality of Urban Life By: Ahmad Ghiasvand

نویسنده [English]

  • a g
منابع
ـ استافل‌بیم، دانیل آل. (1389)، درآمدی بر الگوهای ارزشیابی، ترجمه: غلامرضا یادگارزاده، آرش بهرامی و کورش پرند، تهران: انتشارت یادواره کتاب.
ـ ایکاف، رأس. (1383)، بازآفرینی سازمان، ترجمه: تقی ناصر شریعتی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
ـ بلیکی، نورمن. (1384)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
- بارون، رابرت و همکاران. (1389)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه: علی تحصیلی، تهران: نشر آمه.
ـ دستورالعمل اجرایی طرح اجتماع‌محور ارتقاء کیفیت زندگی بانوان. (1392)، شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، اداره کل بانوان.
ـ شفیع‌آبادی، عبدالله. (1370)، پویایی گروهی و مشاوره گروهی، تهران: انتشارات رشد.
ـ صالحی، کیوان و همکارن. (1388)، «کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان‌های فنی حرفه‌ای»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 29، سال هشتم.
ـ عابدی سروستانی، احمد. (1390)، چالش‌ها و راهکارهای ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان.
ـ غیاثوند، احمد. (1390)، کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده‌ها، تهران: نشر تیسا.
ـ فورسایت، دانلسون، (1380)، پویایی گروه و شناخت و سنجش آن، ترجمه: جعفر نجفی زاده، نشر دوران
ـ فرهی، رضا و دیگران. (1389)، طراحی معیارهای اثربخشی کار گروهی با رویکرد TQM و QCC: مطالعه مورد پژوهشگاه صنعت نفت، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 10.
ـ کوری، جرالد و دیگران. (1379)، فنون مشاوره و روان‌درمانی گروهی، ترجمه: باقر ثنایی، موسسه انتشارات بعثت
ـ گزارش عملکرد دومین جشنواره تسنیم. (1392)، شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و امور بانوان منطقه 1 تا 22، دی‌ماه.
ـ نیک‌گهر، عبدالحسین. (1385)، مبانی جامعه‌شناسی، تهران: نشر توتیا.
ـ زاسترو، چالز اچ. (1393)، مددکاری اجتماعی کار با گروه، ترجمه: فریده همتی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
ـ نصر اصفهانی، علی؛ شکرچی‌زاده اصفهانی، زهرا. (1394)، بررسی تأثیر سیرت نیکو بر اثر بخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروه‌های هنری شهر اصفهان)، مقاله 7، دوره 20، شماره 1.
 
- Chioccio F., Essieembre H. (2008). "Cohesion and performance: A metaanalytic review of disparities between project teams, production teams, and service teams", Small Group Research, 40 (4), pp. 382-420.
- De Dreu, C.K.W., Weingart L.R. (2003). "Task versus relationship conflict, team performance and team satisfaction: A meta-analysis", Journal of Applied Psychology, 88 (4), pp. 741-749.
- De Ortentiis Ph., Summers J.K., Douglas C., Ferris G. R. (2013). "Cohesion and satisfaction as mediators of the team trust–team effectiveness relationship: An interdependence theory perspective", Career Development International, 18 (5), pp. 521-543.
- DeChurch L.A., Mesmer-Magnus J. R. (2010). "The cognitive underpinnings of effective teamwork: A meta-analysis", Journal of Applied Psychology, 95 (1), pp. 32-53.
- Hirokawa, Randy; Keyton, Joan. (1995). “Perceived facilitators and inhibitors of effectiveness in organizational work teams”, management communication, V. B, No. 4.
- LePine J.A., Piccolo R.F., Jackson C.L., Mathieu J.E., Saul J.R. (2008). "A meta-analysis teamwork processes: Tests of a multidimensional model and relationships with team effectiveness criteria", Personnel Psychology, 61 (2), pp. 273-307.
- Marks M. A., Mathieu J. E., Zaccaro S. J. (2001). "A temporally based framework and taxonomy of team processes", Academy of Management Review, 26 (6), pp. 356-376.
- Peterson R.S., Behfar K.J. (2003). "The dynamic relationship betweenperformance feedback, trust, and conflict in groups: A longitudinal study", Organizational Behavior and Human Decision Processes, 92(1/2), pp. 102-112.
- Williams M. (2001). "In whom we trust: Group membership as an affective context for group development", Academy of Management Review, 26 (3), pp. 377-396.
- Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network. Portland, Oregon. Applications. San Francisco: Jossey Bass.
- Bateman, et al. (2005). “Team effectiveness-development of an audit question”, Journal of Management Development, V. 21, No. 30, 2005.
- Boone E. J., Pettitt J. and Safrit R. D, (1994). “Program evaluation in extension”, Journal of Extension Systems, n 1, p. 87-121.
- Costa, Cristina. (2007). “Work team trust and effectiveness”, Personnel Review, V.32, No. 5.
- Hoffman, J. R. and Steven U. Rogelberg. (2006). “A guide to team incentive systems, Team performance management”, Vol 4. No. 1, p 22-32.
- Ingram, Hadyn; Teare, Richard; Eberhard Scheuing; Colin Armistead. (1997). “A Systems Model of Effective Teamwork”, The TQM Magazine Vol 9, Number 2, pp. 118–127.
- Lembke, Svan; G. Wilson, Marie. (2003). “Putting the “Team” in to Teamwork: Alternative Theoretical Contributions for Contemporary Management Practice”, Human Relations, Vol. 51, No. 7.
- Loch, Christoph H.; Huberman, Bernardo A; Stout, Suzanne. (2007). “Status competition and performance in work groups”, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 43, PP. 35–55.
-  Paul, J. (2005). Evaluation and Assessment. London: Black King's College, U.K
- Paulhus, P.B. (1989). Psychology of group influence (2nd ed). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
-  Piccoli, Gabriele; Powell, Anne; Ives, Blake. (2008). “Structure, Work Processes, and Team Effectiveness”, Information Technology & People, Vol. 17 No. 4, pp. 359-379.