نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
با توجه به شرایط در حال گذار جامعه و دگرگونی سریع ارزش‌ها و هنجارها، آگاهی از ابعاد مختلف دینداری جوانان و تأثیر عوامل مختلف بر آن و همچنین مقایسه آن با وضعیت دینداری والدین به‌منظور درک تفاوت‌های ارزشی در دو نسل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. دینداری (سلامت معنوی) با سلامت روان و اجتماعی افراد رابطه مستقیم دارد و ارتقای بهزیستی و سطح سلامت افراد یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است. در پژوهش حاضر از نظریه‌های یادگیری اجتماعی و نقش اجتماعی برای تبیین تفاوت جنسیتی، از نظریه‌های وبر و مارکس برای تفاوت میزان دینداری در بین طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی و از نظریه اینگلهارات برای تبیین شکاف نسلی به‌عنوان چارچوب نظری بهره گرفته‌ شده است.
روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری آن، جوانان 15 تا 29 ساله شهر سنندج و والدین آن‌ها است. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودساخته و سنجش دینداری کلاک و استارک استفاده شده است. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های t و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده، میزان دینداری والدین و سن، با میزان دینداری جوانان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین مردان و زنان از نظر میزان دینداری تفاوت معناداری وجود دارد اما بین تحصیلات و میزان دینداری جوانان رابطه معناداری به دست نیامد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effective Factors Contributing to the Rate of Youth Religiosity in Sanandaj By: Mansour Fathi Nasrin Morovati Nader Morovati

نویسندگان [English]

  • Mansour Fathi 1
  • n m 2
  • n m 3

1 Assistant Professor ,Allameh Tabatabaei University, Faculty of social sciences, Department of social work,

منابع
- آزاد ارمکی، تقی؛ زارع، مریم. (1387)، دانشگاه، مدرنیته و دینداری، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.
-  آرون، ریمون. (1386)، مراحل اساسی اندیشه جامعه‌شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم.
-  احمدی، خدابخش. (1386)، بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و آسیب‌پذیری فرهنگی خانواده، سال اول شماره 1.
-  اینگلهارت، رونالد. (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
-  برگر، پیتر. (1383)، برخلاف جریان در چالش‌های دین و مدرنیته: مباحثی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولار شدن، سید حسن سراج زاده، تهران: انتشارات طرح نو.
-  بهار، مهری؛ رحمانی، سحر. (1391)، بررسی شکاف نسلی به لحاظ وضعیت دینداری در نسل دهه 50 و 70، فصلنامه جامعه‌شناختی مطالعات جوانان، سال سوم، شماره 6.
-  تأمین، ملوین. (1377)، جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، انتشارات توتیا.
-  خسروی، زهره. (1382)، مبانی روانشناسی جنسیت، انتشارات دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی دانشگاه الزهرا.
-  رفیع پور، فرامرز. (1378)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهش در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: انتشارات سروش.
-  سراج زاده، سید حسین. (1383)، نیمه پنهان، گزارش نوجوانان شهر تهران از کجروی های اجتماعی و دلالت‌های آن برای مدیریت فرهنگی، پژوهش علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره 42 و 41.
-   سراج زاده، حسن. (1384)، چالش‌های دین و مدرنیته، تهران: انتشارات طرح نو.
-  طالبان، محمدرضا. (1378)، دینداری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز، طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی وزارت آموزش‌وپرورش.
-  قصابی، رضوان؛ طاهری، صادق. (1390)، فرا تحلیل سنجه‌های دینداری در ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی- دفتر پژوهش‌های کاربردی.
-  قجری، حسینعلی؛ داوطلب بروجنی، مریم. (1393)، تبیین جامعه‌شناختی میزان و انواع دینداری مردم شهر بروجن، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، سال هفتم شماره 25.
-  کاظمی، اصغر (1388) بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم با تأکید بر میزان دینداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  ـ گنجی، محمد. (1383)، تبیین وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-  معید فر، سعید. (1383)، شکاف نسلی یا گسست فرهنگی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 24.
-  میرسندسی، سید محمد. (1383)، مطالعه میزان و انواع دینداری دانشجویان، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
-  میرزاپوری، جابر. (1394)، بررسی تأثیر پایگاه‌های اقتصادی- اجتماعی والدین بر دینداری فرزندان، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال ششم شماره 22.
-   وبر، ماکس. (1385)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه: رشیدیان و منوچهری کاشانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-  همیلتون، ملکم. (1387)، جامعه‌شناسی دین، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی تبیان، چاپ دوم.
-   Abbruzzese, Salvatore, (1995). Religion and The Post-war Generation in The Post-war Generation in Italy, Chapt in T he Post-war Generation and Establishweup Religion, West View Press, 207 – 223.
-   Hallahmi, B. & Argyle, M. (1997). The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. London: Routledge
-   Bran, Pablo. (2004). “Analyzing Religiosity within an Economic Framework: The Case of Spanish Catholics”, Review of Economics of the Household. No. 2, 5–22.
-   Glock & Stark. (1966). Dimention of religion commitment, The measured of religiosity, chapter 8.
-   Smith, Tom W., (2004). The Generation Gap Revisited, Network on Transitions to Adulthood and Policy Brief, issue 6, Depatment of Sociology. Philadelphia.
-   Smith, C., (2005). Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of AmericanTeenagers. New York: OxfordUniversity Press.