دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1394 
3. اثربخشی درمان راه‌حل مدار کوتاه‌مدت (SFBT) بر پیشگیری از عود اعتیاد .

صفحه 74-108

10.22054/rjsw.2015.4743

کاوه قادری بگه جان؛ محمد مسعود متولی؛ یوسف اسمری؛ شورش لطفی