نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش شناخت تاثیر سلامت اجتماعی و زیر مقیا سهای آن بر کیفیت زندگی می‌باشد. این مطالعه از نوع همبستگی است که بر روی 330 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسشنامه SF36 کیفیت زندگی و سنجش سلامت اجتماعی کییز و یک چک لیست اطلاعات دموگرافیک کارکنان بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، و آزمون‌های آماری 2chi و یو مان ویتنی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که بین سلامت اجتماعی و میزان کیفیت زندگی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین در بررسی رابطه بین ابعاد سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی از5زیر مقیاس سلامت اجتماعی فقطبین دو زیر مقیاس انسجام اجتماعی و شکوفایی اجتماعیبا کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود دارد . وجود ارتباط مثبت بین سلامت اجتماعی و بعد روانی کیفیت زندگیحاکی از اهمیت مسائل روحی و روانی و احساس رضایت مندی در بالا بردن سطح سلامت اجتماعی می‌باشد. وجود ارتباط معنادار بین انسجام اجتماعی و کیفیت زندگی نشانگر تاثیر مستقیم تعلقخاطر به جامعه بر روی کیفیت زندگی جسمی‌و روانی افراد استو ارتباط بین سطح تحصیلات، جنسیت و رسته شغلی با میزان کیفیت زندگی می‌تواند تا حدی بیانگر کم اهمیت بودن این عوامل در مقایسه با سن و سنوات خدمت که توام با تجربه و کسب مهارت‌های بیشتر در محیط کاری است، باشد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Social Well-Being and Quality of Life in Tehran’s Melli Bank Staff By: Gholamreza Latifi Amin Movahedi

نویسندگان [English]

  • gholamreza latifi 1
  • a m 2
منابع
-     اشرف، احمد. (1381)، نگرش در مفهوم کیفیت زندگی و اجزاء آن، فصلنامه مددکاری اجتماعی، شماره 2.
-     بابایی، نعمت الله. (1382)، سیاست اجتماعی و سلامت، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 10.
-     پارک، جی، ای، پارک، ک (1376)، کلیات خدمات بهداشتی، مترجمین: دکتر حسین شجاعی تهرانی و دکتر ملک افضلی، تهران: نشر سماط.
-     رضاییان، علی (1372). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-     رفیع‌پور، فرامرز. (1380)، کندکاوها و پنداشت‌ها مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران: انتشار.
-     ساروخانی، باقر. (1377)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد دوم، بینش‌ها و فنون.
-     سازمان بهداشت جهانی (1379). در کتاب: واژه‌نامه ارتقای سلامت، ترجمه: پوراسلامی محمد، ایار سعید، سرمست حمیده، تهران: دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
-     سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سید جلال. (1383)، شاخص‌های سلامت اجتماعی، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، دوره 19، شماره 304.
-     عبدی، ‌عباس و گودرزی، ‌محسن. (1378)، تحولات فرهنگی در ایران، انتشارات روش.
-     غفاری، غلامرضا. (1387)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.
-     کوئن، بروس. (1372)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه: غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
-     گیدنز، آنتونی ( 1376)، جامعه شناسی، ترجمه: محسن صبوری، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-     محسنی تبریزی، علیرضا. (1383)، وندالیسم، تهران: انتشارات آن.
-     محمودی، رضا؛ ربیعی، شهربانو. (1387)، مقدمات روش تحقیق، تهران: انتشارات بال.
-     مختاری، مرضیه. (1389)، جامعه شناسی کیفیت زندگی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.
-     نجات، سحرناز. (1384)، بررسی کیفیت زندگی مردم شهر تهران بر اساس پرسشنامه  WHOQOL-BREF، گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
-     هومن، حیدر علی. (1386)، شناخت روش علمی ‌در علوم رفتاری، تهران: انتشارات سمت.
-     وثوق، علی. (1381)، بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مددجویان زندان قصر تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه ایران.
-     باباپور خیرالدین، ج و دیگران. (1388)، بررسی عوامل جمعیت شناختی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره16.
-     اهری، مهدی. (1392)، بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور اهر، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی.
 
- Cimet, G., Gencalp, N S., Keskin, G (2003). Quality of life and job satisfaction of nurses. J Nurs Care Qual, 18 (2), 151-158.
- Dhananjaya, S (2004). Health-related quality of life and its assessment in GI Surgery. Indian Journal of Surgery, 66 (6), 323-335.
- Diener,E . (2000). Subjective well-being”.American psychologist, vol.55 (1) :Pp,34-43.
- Ferrans C.powers M. (1993). Quality oflife hemodialysis patients. Journal of Advanced Nursing.
- Gerson ,E. M. (1976). ”on quality of life”. American sociological Review. Vol.41 (5): 793-06.
- Huppert Felicia A.; Marks, Nic; Andrew, Clark; Siegrist, Johannes; Stutzer, Alois; Vittersø, Joar; Wahrendorf, Morten (2009). Measuring Well-being across Europe: Description of the ESS Well-being Module and Preliminary Findings. Social indicator research. 91,301–315.
- Keyes Corey L & Shapiro Adam D. (2004). Social Well-Being in the United States: A Descriptive Epidemiology. In Brim, Orville Gilbert; Ryff, Carol D.; and Kessler, Ronald C. (Eds) How Healthy Are We? A National Study of Well-Being at Midlife. U.S.University of Chicago Press.
- Keyes Corey L. M. (2006). Mental health in adolescence: Is America's youth flourishing? American journal of orthopsychiatry, vol. 76, n3, pp. 395-402.
- King C.R; Hinds P.S. (1998). Quality of life. New York, Second Edition.
- Landhauber, Sandra and Holger Ziegler (2005). "Social Work and Quality of Life Politics: A Critical Assessment".
- Larsen, James. (1993). "The Measurement of Social Well-Being." Social Indicators Research: 28 (3): 285- 296
- Lasalvia A.,Santalini M.R . (2002). Subjective Quality of life:Healths Relationship with clinician-raterd and patient-rated psychopathology, psychopathology and psychosomatication and adjustment. journal of Fertility, 77, pp:241-247.
- Riedinger, M.S., Dracup, K.A & Brecht, M.L. (2002). Quality of life in women with heart failure "normative group & patient with other chronic condition", heart lung, 11: 211-219.
- Rukholm Ellen and M.C Gill Morie. (1994). A quality of life index for clients with ischemic health disease. Establishing reliability and validity. Rehabilitation nursing. 19,12-16
- Zhan,Lin. (1992). Quality of life: Conceptual and Measurement issus, Journal of Advanced Nursing, 17.23-36
-   Zikmund, vladislav. (2003). Health, well-being the quality of life: some psychosomatic reflection. Neuroendocrinol Lett; 24 (6), pp.01-403.