نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول).

چکیده

گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان به یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع امروزی تبدیل‌شده است. این مطالعه باهدف بررسی کیفی پدیده رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان درصدد است تا درک روشنی از دلایل و زمینه‌های گسترش آن را فراهم نماید. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد گراند د تئوری انجام‌شده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انجام‌شده و روش جمع‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 25 نفر از افراد، شامل دو گروه دارای رفتارهای پرخطر و مطلع از آسیب‌های اجتماعی در شهر کاشان بوده است. یافته‌ها متشکل از 48 کد مفهومی و 11 مقوله اصلی شامل: زمینه خانوادگی، احساس تنهایی، شرایط محیطی آسیب‌زا، چالش اقتصادی و میل به لذت طلبی به‌عنوان شرایط علّی، گسست روابط بین فامیلی، احساس بی‌عدالتی و کژکارکردی نهادی به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و اثرپذیری رسانه‌ای، باورهای نادرست و چشم‌وهمچشمی در محور شرایط مداخله‌گر دسته‌بندی ‌شده‌اند. پدیده اصلی پژوهش با توجه به مقولات شکل‌ گرفته با عنوان «رفتارهای پرخطر محصول بی‌سازمانی اجتماع» نام‌گذاری شده است. بدین ترتیب، بی‌سازمانی اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه شکل‌گیری رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شناسایی گردیده است.
   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Context of Risky Behaviors among Adolescents and Youth in Kashan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • mohamad solimannejad 2

1 Department of Social Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran

2 PhD student of Kashan Sociology, Karaj Municipality Scientific and Practical Lecturer

چکیده [English]

The tendency to engage in high-risk behaviors among adolescents and young adults has become a major concern in today's society. This study aims to provide a qualitative study of the phenomenon of high-risk behaviors among adolescents and young people in order to provide a clear understanding of the reasons and grounds for its spread. This research has been done qualitatively and with a grand theory approach. The sampling method was purposeful with a theoretical sampling strategy and the data collection method was an in-depth semi-structured interview with 25 people, including two groups with high-risk behaviors and aware of social harms in Kashan. The findings consist of 48 conceptual codes and 11 main categories including: family context, loneliness, traumatic environmental conditions, economic challenge and desire for pleasure as causal conditions, disruption of inter-family relationships, feelings of injustice and institutional dysfunction as contextual and effective conditions. The media, misconceptions, and greed are categorized as intervening. The main phenomenon of the research is named according to the categories formed as "high-risk behaviors of the product of social disorganization". Thus, social disorganization has been identified as the most important component of the formation of high-risk behaviors among adolescents and young people. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risky Behaviors
  • Family Background
  • Institutional Maladaptation
  • Economic Challenge
  • Desire for Pleasure
-  احمدی، حبیب و معینی، مهدی. (1394). بررسی رابطه مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره پیاپی 9، شماره اول: 24-1.
-  استارک، رادنی. (1395). جامعه‌شناسی استارک، ترجمه: طباطبائی، نسرین، پورجعفری، محمد، تهران: نشر ثالث.
-  اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1385).اصولروشتحقیقکیفی:نظریهمبنایی،رویه‌هاو شیوه‌ها، ترجمة بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-  آتش نفس، الهه و همکاران. (1393). رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی، فصلنامه خانواده پژوهی، سال 10، شماره 38: 233-217.
-  حسینی نثار، مجید، فیوضات، ابراهیم (1390). نظریه‌های انحرافات اجتماعی، تهران: نشر پژواک.
-  رابینگتن، ارل؛ واینبرگ، مارتین. (1391). رویکردهاینظریهفتگانهدربررسیمسائل اجتماعی، ترجمه: رحمت‌اله صدیق سروستانی، تهران: انتشارات موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
-  رحمتی نجار کلائی، فاطمه و همکاران. (1390). عوامل فردی مؤثر در اتخاذ رفتارهای پرخطر منجر به ایدز: یک مطالعه کیفی، فصلنامهپایش،سالدهم، شماره دوم: 215-205.
-  رضایی جمالویی، حسن؛ حسنی، جعفر و نورمحمدی، محمد. (1398). نقش سبک‌های دل‌بستگی در رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر مقطع متوسطه دوم، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره ۷۵: ۱۱۲-۱۲۱.
-  ریتزر، جورج. (1393). نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
-  ریتزر، جرج. (1382). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: ثلاثی، محسن، تهران، انتشارات علمی.
-  سپیدنامه و همکاران. (1395). شناسایی دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی منطقۀ آموزش‌وپرورش موسیان (نواحی روستایی)، فصلنامه توسعه محلی، دوره هشتم، شماره 1: 167-198.
-  سیگل، لاری؛ سنا، جوزف. (1384). بزهکاری نوجوانان، ترجمه: علی‌اکبر تاج مزینانی و  فرامرز ککولی دزفولی، تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.
-  شاطریان، محسن؛ گنجی‌پور، محمود. (1389). تأثیر مهاجرت افغان‌ها بر شرایط اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اول، شماره سوم:  83-102.
-  صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (1386). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: انتشارات سمت.
-  علیزادگانی، فاطمه؛ اخوان تفتی، مهناز و خادمی، ملوک. (1396) بررسی علل گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر تهران، انتظام اجتماعی، دوره 9 شماره 2: 128-103.
-  فلیک، اووه. (1391). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-  گیدنز، آنتونی. (1392). جامعه‌شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
-  گیدنز، آنتونی. (1373). جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ اول.
-  ماهر، فرهاد. (1383). رفتارهای پرخطر در اوقات فراغت جوانان، روندها و الگوها، فصلنامۀ مطالعاتجوانان، شماره 6: 118-144.
-  محسنی تبریزی، علیرضا. (1383). وندالیسم، تهران: نشر آن.
-  محمد خانی، پروانه و همکاران. (1387). نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر در نوجوانان تهران،فصلنامه علوماجتماعیورفاهاجتماعیدانشگاهشاهد.
-  نیازی، محسن، (1384). مبانی جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات نوین.
-  وجدانی، نجمه. (1397). پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و پیوند والدینی در نوجوانان، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، شماره ۴۰: ۱۱۳۷-۱۱۵۰.
-  ویلیامز و همکاران. (1383). نظریه‌هایجرم‌شناسی، ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر میزان.
-  هیوز، مایکل و کرولین جی، کرولر. (1395). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه: مهرداد هوشمند، و غلامرضا رشیدی، تهران: انتشارات سمت.
 
-   Ball Joanna, (2005). The moderating effect of family factors on the relation ship between life time traumaerent exposure and jurenile delin queney in a sample of male jurenile offenders, disser tation PHD Georgia stateuniversity.
-   Beirne, P. J. W. Messerschmid. (2011). Criminology: A SociologicalApproach. Oxford: OxfordUniversity Press.
-   Brown, S. E., F. Esbensen, G. Geis (2013). Criminology: Explaining Crime and Its Context. New York: Elsevier, Inc.
-   Bonino, S., Cattelino, E., Ciairano, S. (2005). Adolescents and Risk: Behavior, Functions and Protective Factors. New York: Springer Publications.
-   Crosby, R, A., Santlle, J, S., DiClemente, R, J. (2009). Adolescent Health: Understanding and Preventing Risk Behaviors, San Francisco: Jossey-Bass.
-   Coleman,wiliam james&cressey,Donald R, (1992). social problems. USA Hdper Collins college publisher.
-   Curran, E, M. (2007). The Relationship between Social Capital and Substance Use by High School Students,  Journal of Alcohol & Drug Education, 51(2), 59-73.
-   Daspe, M. È., Arbel, R., Ramos, M. C., Shapiro, L. A., & Margolin, G. (2018). Deviant peers and adolescent risky behaviors: The protective effect of nonverbal display of parental warmth. Journal of Research on Adolescence.
-   Jessor, R., Jessor, S. L. (1977). Problem behavior and psychosocial development: a longitudinal study of youth. New York: Academic Press.
-   Rensburg, C., & Surujlal, J. (2013). “Gender differences related to the health and lifestyle patterns of university students”. Health SA Gesondheid (Online), 18(1),1-8.
-   Rutter, M. (2000). “Transitions & turning points in developmental psychopathology: as applied to the age span between childhood & mid – adulthood.” International Journal of Behavioral Development. No 19.
-   Ruisoto, P., Cacho, R., López-Goñi, J. J., Vaca, S., & Jiménez, M. (2016). Prevalence and profile of alcohol consumption among university students in Ecuador. Gaceta Sanitaria, 30(5), 370-374.
-   Reekless,W(1976) the crime problem. New york, Appleton3.
-   Sales, J.M., Irwin, J., Charles, E. (2009). Theories of Adolescent Risk Taking: The Biopsychosocial Model, Journal of public Health, 36(5), pp: 31-50.
-   Sharma, S., Mustanski, B., Dick, D., Bolland, J., & Kertes, D. A. (2019). Protective Factors Buffer Life Stress and Behavioral Health Outcomes among High-Risk Youth. Journal of abnormal child psychology, 1-13.
-   Siegel, L. J. (2012). Criminology: Theories, Patterns and Typologies, Wadsworth Publishing.
-   Skinner, M; Fleming, C,Haggerty K; Catalano, R. F. (2014). Sex Risk Behavior Among Adolescent and Young Adult Children of opiate Addicts.Prevention Science. 15(1): 77-70.
-   Tobler, A, L., Komro, K. A. (2010). Trajectories or parental monitoring and communication and effects on drug use among urban young adolescents. Journal of Adolescents Health, 46(6), 560-568.
-   Taracy, sarah, (2013). Qualitive research methods, publicatioln: Welly blackwel.
-   Tu, X, C., Lou, E., Gao, N., Li, L., S. Zabin. (2012). The Relationship between Sexual Behavior and Nonsexual Risk Behaviors among Unmarried Youth in Three Asian Cities.” Journal of Adolescent Health,4(50), pp: 75-82.
-   Vezina, J., Herbert, m., Poulin, F. (2015). Histoty of family violence childhood behavior problems and adolescent high risk behavior as pridicator of girls repeated pettebs of dating victimization in two developmental periods, Journal of Violence Against Women, 21(4), 435-459.