نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. (نویسنده مسئول).

2 دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

یکی از ارزش‌های اساسی حرفه مددکاری اجتماعی، عدالت اجتماعی و توجه ویژه به افراد و اقشار آسیب‌پذیر و به‌خصوص کودکان در شرایط دشوار است. این مقاله به بررسی تجارب و تنش‌های ناشی از زندگی با پدر مصرف‌کننده مواد، به منظور کاهش مشکلات این کودکان پرداخته است.روش پژوهش حاضر، پدیدارشناسی بوده و برای تحلیل اطلاعات و مصاحبه‌ها از تحلیل تماتیک بهره گرفته شد. بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 28 کودک دارای پدر مصرف‌کننده مواد، در بحث‌های گروهی متمرکز و مصاحبه‌های عمیق انفرادی شرکت نمودند. با تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، هفت مقوله اصلی در خصوص مشکلات کودکان به دست آمد که شامل؛ نگرش منفی به خود، آزار و اذیت توسط اعضای خانواده و دیگران، طرد و انزوا، بی‌برنامگی و روزمرگی، پذیرش قهرمان نگون‌بخت، درام هرج‌ومرج در خانواده و اختلال حمایت والدین می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که کیفیت روابط کودکان و والدین و همچنین اعضای خانواده رضایت‌بخش نیست. خشونت خانگی یکی از مشکلات شایع این نوع خانواده‌ها محسوب می‌شود و کودکان از عوامل محافظتی تاب‌آوری محروم هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experiences and Challenges of Children of Fathers’ Involved in Substance Abuse (a Phenomenological Study)

نویسندگان [English]

  • Mansour Fathi 1
  • Maryam Khakrangin 2

1 Assistant Professor ,Allameh Tabatabaei University, Faculty of social sciences, Department of social work,

2 Ph.D. in social work, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the fundamental values ​​of the social work profession is social justice and special attention to vulnerable people and groups, especially children, in difficult conditions. The aim of the present study was to identify problems of children of fathers involved in substance abuse, in order to reduce the problems of these children has been addressed. The present study employed phenomenology, a qualitative re­search method. The population consisted of chil­dren of substance abusing fathers. The study was conducted to use a purposive sampling refined by a theoretical sampling of 28 children who participated in the study. Data were collected through in-depth semi-structured interviews and focus group discus­sions. Seven categories of children’s problems were found in the FGD and in-depth interviews. These categories included: nega­tive attitude toward oneself, parental support disor­der, accept the role of the misfortune hero, violence and maltreatment, the drama of chaos, family rou­tine/ disorganization, exclusion and isolation. The findings of this study indicated that the quality of parental – child relationship and between parents are not satisfied. Domestic violence is one of the obvious signs of family problems and children are deprived of resilience protective factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Father of Consumer Materials
  • Children's Challenges
  • Resilience
  • Qualitative Method and Disruption of Support
- امیری، محسن؛ رضاپور، حسین؛ مروتی، ذکراله و یوسفی افراشه، مجید. (1394). بررسی نقش عوامل خانوادگی مؤثر در گرایش به مواد اعم از صنعتی و سنتی در میان جوانان استان لرستان، مجله علوم روان شناختی، دوره چهاردهم، شماره 54.
- جاهدی، نسیم؛ طالع پسند، سیاوشو رحیمیان بوگر، اسحاق. (1395). رواسازی فهرست وارسی شریکان زندگی: اندازه‌گیری مشکلات تجربه شده اعضای خانواده سوءمصرف‌ کنندگان مواد مخدر، فصلنامهاعتیادپژوهیسوءمصرفمواد، سال دهم، شماره سی و هشتم.
- رفیعی، حسن؛ فتحی، لیلا؛ نوری، رؤیا؛ اکبریان، مهدی؛ نارنجی‌ها، هومان؛ کاردوانی، راحله و ساداتی، انسیه. (1393). بررسی عوارض و تبعات اعتیاد همسر از طریق مقایسه زنان عادی و زنان دارای همسر معتاد. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سال 12، شماره 2: 194-171.
- سبزی، محمد؛ معتمدی، هادی؛ رفیعی، حسن و علی‌پور، فردین. (1391)، رابطة کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تا بآوری در برابر سوءمصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد، فصلنامه علمیپژوهشیرفاهاجتماعی، سال سیزدهم، شماره 50: 228-207
- سعدی‌پور، اسماعیل؛ کبیری، اکبر؛ یوسفی، مهسا و قاسمی، علی. (1394)، انگیزه پیشرفت دانش آموزان با والدین وابسته به مصرف مواد مخدر، فصلنامه پژوهش‌هایتربیتی، شماره 31.
-  محمدپور، احمد. (1391). بسترها، پیامدها و سازگاری زنان مطلقۀ شهر تهران (یک مطالعۀ پدیدارشناسانه). فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال چهارم، شماره 1: 172- 135.
- نیک بخت نصرآبادی، علیرضا؛ پاشایی ثابت، فاطمه و بستامی، علیرضا. (1395)، تجربه زندگی با همسر معتاد: یک مطالعه پدیدار شناسی، نشریهپژوهشپرستاری، دوره یازدهم، شماره 1: 75-62.
 
-  Anda, R., Felitti, V., Bremner, J., Walker, J., Whitfield, C., Perry, B., et al. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256 (3), 174–186.
-  Ashenberg Straussner, SH.L. & Fewell, CH. H. (2011). Children of Substance-Abusing Parents Dynamics and Treatment. Springer publishing company New York.
-  Barnard, M. (2006). Drug addiction and family. UK: Kingsley publishers.
-  Benishek, L.; Kimberly, C.; & Legget Dugosh, K. (2011). Prevalence and Frequency of Problems of Concerned Family Members with a Substance Using Loved one. American Journal of Drug Alcohol Abuse, 37, 82-8.
-  Black, C. (2001). It will never happen to me, (2nd Ed.). Center City, MN: Hazelden.
-  Boyd-Franklin, N. (Ed.) (2003). Black families in therapy: Understanding the African American experience.New York, NY: The Guilford Press.
-  Bree, C., McDaniel, M.A. (2013). African American Adult Children of Alcoholics: A Retrospective Narrative on Protective Factors that Foster Resilience. The CaliforniaSchool of Professional Psychology San Francisco Campus.
-  Deren, S. (1986) Children of substance abusers: a review of the literature. Journal of Substance Abuse Treatment, 3, 77 – 94.
-  Donohue, B., & Romero, V., & Hill, H. H. (2006). Treatment of co-occurring child maltreatment and substance abuse. Aggression and Violent Behavior, 11, 636–640.
-  Fals-Stewart, W., Leonard, K. E., & Birchler, G. R. (2005). The occurrence of male-to-female intimate partner violence on days of men’s drinking: The moderating effects of antisocial personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 239–248.
-  Freisthler, B., Price Wolf, J., Wiegmann, W., & Kepple, N. J. (2017). The Drug Environment, and Child Physical Abuse and Neglect. Journal of Child Maltreatment, 22(3), 245-255.
-  Gifford, E. and Humphreys, K. (2007) the psychological science of addiction. Addiction, 102 (3): 352 – 61 (March), doi: 10.1111/j.1360 - 0443.2006.01706.x.
-  Gruber, K. J., & Taylor, M. F. (2006). A family perspective for substance abuse: Implications from the literature. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 6 (1/2), 1–29.
-  Haight, W. L., & Taylor, E. H. (2007). Human behavior for social work practice: A developmental-ecological framework.Chicago: Lyceum Books.
-  Haight, W., Ostler, T., Kingery, L. Black, J. (2009). Children of Methamphetamine- Involved Families: The Case of Rural Illinois. OxfordUniversity Press.
-  Hartley, C. C. (2002). The co-occurrence of child maltreatment and domestic violence: Examining both neglect and child physical abuse. Journal of Child Maltreatment, 7, 349–358.
-  Jeffreys, H., Hirte, C, Rogers, N., & Wilson, R. (2008). Parental substance misuse and children’s entry into Alternative Care in South Australia. Department for Families and Communities Business Affairs.
-  Kelley, M. L., Klostermann, K., Doane, A. N., Mignone, T., Lam, W. K., & Fals-Stewart, W. (2010). The case for examining and treating the combined effects of parental drug use and interparental violence on children in their homes. Aggression and Violent Behavior: A Review Journal, 15, 76–82.
-  Kimberly, C.; Leggett Dugosha, K.; Benisheka, L.; & Harrington, V. (2005). The Significant Other Checklist: Measuring the Problems. Journal of Addictive Behaviors, 30, 29-47.
-  Kvale S, Brinkmann S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing.London, UK: SAGE Publications.
-  Lieberman, A. F., Padr n, E., Van Horn, P., & Harris, W. W. (2005). Angels in the nursery: The intergenerational transmission of benevolent parental influences. Infant Mental Health Journal, 26(6), 504–520.
-  Luk, J.W.; Farhat, T.; Jannoti, R.; & Simons Morton, B.G. (2010). Parent-child communication and substance use among adolescent: Do father and mother communication play a different role for sons and daughters? Addictive Behaviors, 35, 426-431.
-  Luthar, S. S., Cushing, G., Merikangas, K. R., & Roundsaville, B. J. (1998). Multiple jeopardy: Risk/protective factors among addicted mothers’ offspring. Development and Psychopathology, 11, 117–136.
-  Mayes, L., & Truman, S. (2002). Substance abuse and parenting. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting (pp 329–350). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
-  Mc Nichol, T., & Tash, C. (2001). Parental substance abuse and the development of children in foster care. Journal of Child Welfare, 80, 239–256.
-  Moretti, M. M., Obsuth, I., Odgers, C. L., & Reebye, P. (2006). Exposure to maternal vs. paternal partner violence, PTSD, and aggression in adolescent girls and boys. Aggressive Behavior, 32, 385–395.
-  O’Leary, K. D., & Schumacher, J. A. (2003). The association between alcohol use and intimate partner violence: Linear effect, threshold effect, or both? Addictive Behaviors, 28, 1575–1585.
-  Orford Jim, Richard Vellemanb, Guillermina Natera, Lorna Templeton & Copello, A. (2013). Addiction in the family is a major but neglected contributor to the global burden of adult ill-health. Journal of Social Science & Medicine. (78), 70-77.
-  Peleg-Oren, N., & Teichman, M. (2006). Young children of parents with Substance Use Disorders (SUD): A review of the literature and implication for social work practice. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 6 (1/2), 49–61.
-  Patton MQ. (2002). Qualitative research and evaluation methods. London, UK: SAGE Publications.
-  Peterson, C., Maier, S. F., & Seligman, M. E. P. (1995). Learned helplessness: A theory for the age of personal control. New York: OxfordUniversity Press.
-  Semidei, J, Radel, L & Nolan, C 2001, Substance Abuse and Child Welfare: Clear Linkages and Promising Responses’, Child Welfare, 80(2).
-  Silverman D. (2005). Doing qualitative research. London, UK: SAGE Publications.
-  Walker, J.P., & Lee, R.E. (1998). Uncovering strengths of children of alcoholic parents. Contemporary Family Therapy, 20(4), 521-538. doi: 10.1023/A:1021684317493
-  Yates, T. M., Dodds, M. F., Sroufe, L. A., & Egeland, B. (2003). Exposure to partner violence and child behavior problems: A prospective study controlling for child physical abuse and neglect, child cognitive ability, socioeconomic status, and life stress. Developmental Psychopathology, 15, 199–218.