نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در تمام جوامع رو به رشد شکاف و تبعیض جنسیتی مشاهده می‌شود. مسئله اشتغال،‌ تحصیلات دانشگاهی، فونکسیون های اجتماعی و سایر موقعیت‌هایی که در آن زن‌ها نادیده گرفته‌ شده و یا به‌عنوان رتبه دوم اهمیت به آنها نگریسته شده است، مثال‌هایی بارز از این نابرابری‌ها هستند. ازاین‌رو این تحقیق به‌منظور سنجش نگرش زنان شهر تهران به شکاف جنسیتی در اشتغال و کسب موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه انجام‌گرفته است. در این تحقیق زنان موردسنجش، زنان گروه سنی 30-40 سال هستند. پس از پیمایش و تکمیل پرسشنامه‌های محقق-ساخته، اطلاعات در نرم‌افزار آماری SPSS، وارد و سپس تحلیل انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین اشتغال زنان و نگرش به شکاف جنسیتی زنان رابطه معناداری برقرار است. بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان و نگرش به شکاف جنسیتی رابطه‌ای معنادار برقرار است. بین جامعه‌پذیری جنسیتی زنان و نگرش به شکاف جنسیتی رابطه معناداری برقرار است و بین کلیشه‌های جنسیتی و نگرش به شکاف جنسیتی زنان رابطه معناداری برقرار می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Attitudes of Women Towards Gender Gap and Gaining a Social Base: A Case of Study Women Aged 30-40 Years in Tehran

نویسندگان [English]

  • Soroush Fathi 1
  • Mehdi Mokhtarpour 2

1 Associate Professor of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D. in Sociology, Young Researchers and Elites club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
In all developing societies, cases of gender gap and gender segregation are observed. The issue of employment, university education, social functions and other situations in which women have been neglected or regarded as the second most important are examples of these inequalities. Therefore, this research study was conducted to measure the attitudes of women in Tehran to gender gap in employment and the social and economic situation of the society. In this study, women in the age group of 30-40 years were selected and completed a researcher-made questionnaire. The data were analyzed by the SPSS software. Findings showed that there was a meaningful relationship between women's employment and attitude toward gender gap. There was a meaningful relationship between the socio-economic status of women and gender-based attitudes. There was a meaningful relationship between social inclusion of genders and attitude toward gender gap, and there was a significant relationship between gender stereotypes and attitudes toward gender gap among women.
Keywords: Attitude Towards Gender Gap, Socio-Economic Status, Gender Inequality, Gender Socialization

منابع
-     آبوت، پاملا و والاس، کلر. (1380)، جامعه‌‌شناسی‌زنان، مترجم: منیژه نجم‌عراقی، تهران: ‌نشر نی.
-     اعزازی، شهلا. (1380)، جامعه‌‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات روشنگران زنان.
-     جزنی، ‌‌نسرین. (1380)، نگرشی بر تحلیل جنسیّتی در ایران، ‌‌تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
-     گیدنز، آنتونی. (1374)، جامعه‌‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-     محمدی اصل، عباس. (1380)، جنسیت و مشارکت، تهران:‌ روشنگران.
-     ‌هاید، ژانت. (1380)، روان‌شناسی زنان. ترجمه: بهزاد رحمتی، تهران: نوربخش.
 
-      Garrett, Sarah Moor, K. A. Guzman. L. Hair, Elizabeth. & Lippman, Laura. (2004). Parent-teen Relationships and Interaction. Retrieved February 2.2006.From http://www.childtrend.org.
-      Robertson, Clemens, Andreas Motel-Klingebiel, Martin J. Omasik. (2007). Gender Differences in Subjective Well-Being: Comparing Societies with Respect to Gender Equality. 85:329–349.
-      Turner, Sagar & Sharma, Monica (1998). Self, Social Identity and Psychological Well-being, NationalAcademy of Psychology (NAOP). Journal of India Psychological Studies. (June 2010) 55(2): 118–136.