نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی. (نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت بهزیستی سمنان

چکیده

چکیده
این تحقیق با موضوع اثربخشی آموزش معنویت بر کاهش تعارضات زناشویی انجام شد. پس از بررسی و مطالعۀ مباحث و دیدگاه‌های گوناگون انجام شده، در خصوص روابط میان متغیرها، تعداد 2 فرضیه مطرح شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی دکتر ثنایی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دادگستری شهرستان شاهرود در سال 1395 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 30 زوج به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. طرح پژوهشی طرح نیمه تجربی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا برای هر گروه پیش‌آزمون اجرا گردیده، سپس مداخله آزمایشی (مهارت‌های معنویت) در طی 10 جلسه به اجرا درآمد. پس از اتمام برنامه آموزشی، پس‌آزمون اجرا گردید. زوجین پس از گذشت 5/1 ماه تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. نتایج فرضیات با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ داده‌ها نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی آموزش معنویت موجب کاهش تعارضات زوجین گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Spiritual Education on Reducing Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • ebrahim shamloo 1
  • mona ghasemi 2
  • fereshteh rezvani 3

1 Semnan Welfare

2 Shahriar's well-being

3 Semnan Welfare

چکیده [English]

Abstract
This study was conducted to investigate the effectiveness of spirituality education on the reduction of marital conflicts. After investing various issues and perspectives, two major hypotheses about the relationship between the variables in the study were discovered. The tool used for data collection was Sanaei’s standard questionnaire for marital conflicts. The statistical population consisted of all couples referring to Judicial Counseling Centers in Shahrood in 2016. Using a random sampling method, 30 couples were assigned to the experimental and control groups. The research design was a semi-experimental design with a pre-test, a post-test and a control group. At first, the pre-test was given to each group, then an experimental intervention (spiritual skills) was executed in 10 sessions. After completing the training program, a post-test was conducted. The couples were followed up after 45 days. The results of the assumptions were analyzed using the one-variable and multi-variable covariance analysis method. The data analysis showed that there was a significant difference between the experimental group and the control group. In other words, the training of spirituality reduced conflict among the couples.
Keywords: Spirituality Education, Marital Conflicts, Problem-Solving Approach, Spirituality.

منابع
-    احمدی نوده، خدابخش؛ فتحی آشتیانی، علی و عرب نیا، علیرضا. (1385)، «بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال دوم،شماره 5.
-    بشکار، سلطانعلی. (1382)، «بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی»، فصلنامه دستاوردهای روانشناختی، دوره19، شماره 1.
-    تبرایی، رامین؛ فتحی آشتیانی، علی و رسول زاده طباطبایی، کاظم. (1387)، «بررسی سهم تاثیر جهت گیری مذهبی بر سلامت روان در مقایسه با عوامل جمعیت شناختی»،  فصلنامه روان شناسی و دین، سال اول، شماره 3.
-    ثنایی، باقر. (1379)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
-    خدایاری فرد، محمد؛ شهابی، روح الله و اکبری زردخانه، سعید. (1386)، «رابطه نگرش مذهبی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال سوم، شماره 10.
-    هادی، مهدی و جان بزرگی، مسعود. (1388)، «اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مولفه‌های شخصیت و بالینی»، روانشناسی و دین، شماره 6.
-    چراغی، مونا و مولوی، حسین. (1385)، «رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، دوره 2، شماره 2.
-    رسولی، رویا و سلطانی گرد، سمیه. (1391)،  «مقایسه و بررسی جهت گیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی در طلاب و دانشجویان»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال هشتم، شماره 32.
-    کاظمیان مقدم، کبری و مهرابی زاده، مهناز.(1388)، «مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد بهبهان»، فصلنامه روان شناسی و دین،  شماره 6.
-    عرب بافرانی، حمیدرضا؛ کجباف، محمدباقر؛ عابدی، احمد و حبیب اللهی، سعید. (1392)، «اثربخشی اموزش معنویت بر سازگاری زناشویی زوجین»، فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال 7، شماره 12.
-    قمری گیوی، حسین. (1387)، «معنویت، هویت و بهداشت روانی در گستره زندگی»، روان شناسی و دین، دوره 1، شماره 4.
-    وست، ویلیام. (1387)، روان درمانی و معنویت، ترجمه: شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن، تهران: انتشارات رشد.
-    هاشمیان، کیانوش و امیری، ربابه. (1386)، «رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان»، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 9.
 
-    Bartlett – piedmont – bilderback - matsumolo, bathon (2003). "spirituality, well-being, and quality of life in people with rheumatoid arthritis.". Journal of American college of rheumalology, 49 (6), 778- 783.
-    Dadich, A. (2006). "Is spirituality important to young people in recovery ?  In sights from participant of self –help support group". southern Medical Journal, 100 (4) , 422-425.
-    Degado, Cheryl. (2005). "A Discussion of the Concept of Spirituality. Instructor, school of nursing, Cleveland state university, ohio." Nursing Science Quarterly, 157-162
-    Fabricatore a. n - rubio d.m - gilner f.h , handal p.j .(2004). "stress, religion and mental health: religious coping in Mediating and Moderating Roles. " The International Journal For The Psychology of Religion, 14(2), 91–108
-    Gwyther, L. P. (2006). "Spirituality and caring for older family members. "  southern Medical Journal, 99 (10), 1080-1081.
-    Hackney, ch - sanders h. , glenn, s. (2003). "Religiosity and mental health: a meta- analysis of recent studies. " gournal for scientific study of religion, vol. 42, iss. 1, 43- 55.
-    Hunler, o,s. and genc oz,t, i. (2005).  "the effect of religiousness on marital satisfaction: testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. "  Contemporary family therapy, 27(1), 123-136.
-    Larson, G. K. and Olson, D. H. (2004). "Spiritual beliefs and marriage: a national survey based on Enrich. "  The family Psychologist, 20 (2), 4-8.
-    Marcoen, A .(1994). "Spiriruality and personal well-being in old age. "   Ageing and society,14, 521-536
-    Mcnulty, K. and Others. (2004). "Percieved uncertainty, spiritual well-beingand psychological adaptationin individuals with multiple sclerosis. "    Journal of Family Psychology, vol 13, issue 3 −17.
-    Perron, K. M.-Web, L. K – Wright - S. L ,Jackson, Z. V. (2006). "Relationship of spirituality to work and family roles and life satisfaction among gifted adult. " Journal of mental Health Counseling, 28 (3), 253-268.
-    Piedmont, R. L .(1999). "does spirituality represent the sixth factor 0f personality? Spiritual  transeendce. Reseatch in the five-factor model. "   Journal of personality 7 (6), 985-1013.
-    Piedmont,  R. L .(2004).  "the logoplex as a paradigm for understanding spiritual transcendcnce. " Research in the social scientific study of religion, 15 (14), 262-268.
-    Rasic, d.t - belik s. l - elias, b -  katz, l. y -  enns. M, sreen, g .(2009). "Spirituality, eligion and suicidal behavior in a nationally representative sample. " Journal of affective disorders, 114, 32-40.
-    Seligman, M. (2002). Authentic happiness. New York: Free press Thorne, B.(1998) Person centered counseling and Christian Spirituality: the Secular and the holy Landon.
-    Weeks.,G.R. and Treat,S.R.(2001). Couples in Treatment: techniques and approaches for effective practice. Brunner-Routledge. Taylor & Francis Group.USA.
-    Wendel, R .(2003). Lived religion and family therapy: what does spirituality have to do with it? Family process, 42 (1), 165-179.