هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر، وجوب اخلاق حرفه‌ای با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مورد توجه مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات قرارگرفته است. اخلاق حرفه‌ای بخش بنیادین اقدامات مددکاری اجتماعی در ارائه خدمات اجتماعی می‌باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی و هنجاریابی آن می‌باشد. این مطالعه از نوع هنجاریابی اکتشافی است و جامعه آماری آن را کلیه مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان‌های خدمات اجتماعی شهر تهران که در حدود 868 نفر هستند، تشکیل داده‌اند و یک نمونه 335 نفری از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه‌ای می‌باشد که روایی صوری آن از طریق استادان دانشگاهی، روایی محتوای آن با آلفای کرونباخ با میزان آلفای 81/0 و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تحت آزمون KMO مورد بررسی قرارگرفته است. پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز از طریق روش باز آزمایی، با ضریب همبستگی 85/0 به دست آمد.
بر طبق تحلیل عاملی انجام ‌شده، به‌غیراز چند گویه که حذف گردیدند، روایی تمام گویه‌ها بر طبق آزمون KMO بالاتر از 60/0 قرار داشتند. هشت بُعد در نظر گرفته ‌شده برای اخلاق حرفه‌ای بر طبق ادبیات نظری موجود در این حوزه با حذف برخی از گویه‌های مورد تائید قرار گرفت. این نتایج بیانگر روایی و پایایی این پرسشنامه به‌عنوان ‌یک ابزار هنجارمند می‌باشد. با توجه به یافته‌های این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه‌ای دارای روایی و پایایی قابل‌قبولی است و می‌تواند در سنجش چگونگی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of the Social Work Professional Ethics Questionnaire

نویسندگان [English]

  • m g 1
  • h r 2
  • Fatemeh Bidi 3
2 Allameh Tabatabai University
3 Allame tabatabai
چکیده [English]

Abstract
In recent years, the necessity of professional ethics has attracted the attention of the authorities of organizations and institutions while aiming at improving the quality of services. Professional ethics is a fundamental part of social work practice in providing social services. Accordingly, the main purpose of this study is to develop a social work professional ethics questionnaire and standardize it. This study is of exploratory nature and its population is composed of all social workers employed in social service organizations of the Iranian capital of Tehran, meaning that the study pool is composed of about 868 people. A sample of 325 people was examined. The tool employed for collecting data for this study was a researcher-made professional ethics questionnaire whose factual validity was analyzed by university professors, content validity by the use of Cronbach's alpha, which was calculated 0.81, and its construct validity was investigated using exploratory factor analysis under the KMO test. The reliability of the information gathering tool was, also, examined through a re-examination method with a correlation coefficient of 0.85. According to the factor analysis performed, except for a few items that were eliminated, the validity of all items according to the KMO test were higher than 0/60. The eight dimensions considered for professional ethics according to the theoretical literature in this area were confirmed by the deletion of certain terms. These results indicate the validity and reliability of this questionnaire as a normative tool.
Keywords: Standardization, Social Work, Professional Ethics, Questionnaire

منابع
-    آراسته، حامد و جاهد، خجسته. (1388)، «بررسی رفتار در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌عنوان گزینه با هدف بهینه‌سازی در رفتار»، فصلنامه علوم تربیتی، سال هشتم، شماره 1.
-     حسنی، محمد و شاهین مهر، بهرام. (1393)، «مدل‌سازی رابطه بین رفتار حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی با بازخورد سازمان»، مجله اخلاق در علم و تکنولوژی، سال دهم، شماره 10.
-    حاشیه باف، عطیه. (1396)، طراحی وهنجاریابی ابزار سنجش عملکرد اخلاقی در حرفه مددکاری اجتماعی، پایان‌نامه دکترای رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
-    دهقانی، علی و شمسی زاده، مرتضی. (1392)، «راهکارهای مؤثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه‌ای: ارائه بهترین راه‌کار عملیاتی»، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، سال هشتم، شماره 4.
-    زاهدی اصل، محمد. (1390)، مبانی مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
-    عباسی، رسول؛ طاهری، قباد و باباشاهی، جعفر. (1396)، «بررسی وضعیت اخلاق حرفه‌ای استادان دانشگاه از دیدگاه دانشجویان»، مجله اخلاق در علم و تکنولوژی،  سال دهم، شماره 4.
-    قائمی، محمد و شریعت مداری، محسن. (1396)، «رابطه رفتار حرفه‌ای با اطمینان در میان کارکنان دانشگاهی دانشگاه»، مجله اخلاق در علم و تکنولوژی، سال هفتم، شماره 4.
-    قرا ملکی، احد فرامرز. (1397)، اخلاق حرفه‌ای، تهران: نشر مجنون،چاپ دوازدهم.
-    کیانی، اردشیر و دیگران. (1392)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس اخلاق حرفه‌ای مشاوران و روانشناسان»، مجله پژوهش‌های مشاوره، سال سیزدهم، شماره 29.
-    گامپتون،بیولا رابرتز و گالاوی، بارت. (1390)، فرآیندهای مددکاری اجتماعی، ترجمه: سید جلال صدر السادات و فرهاد کریمی، تهران: انتشارات سمت. چاپ سوم.
-    محمدی، ناهید و دیگران. (1395)، «بررسی میزان آگاهی پرسنل و دانشجویان از اصول اخلاق حرفه‌ای در حیطه‌های ارتباطی، قانونی و اخلاقی»، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، سال ششم، شماره 1.
-    نیکخواه فرخانی، زهرا. (1393)، «ارائۀ مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور»، مجله ایرانیاخلاقوتاریخپزشکی، سال پنجم، شماره ۶.
 
-   AndersonAR, Smith R. (2007). "The moral space in entrepreneurship: an exploration of ethical imperatives and the moral legitimacy of being enterprising." Journal of Entrepreneurship and Regional Development, 19(6),479-49
-    Annie J. Keeney& other.(2014). "Human Rights and Social Work Codes of Ethics: An International Analysis". Journal of Social Welfare and Human Rights, 2)2), 1-16
-   Antle, Bema. (2005). Components of Ethical Practice. Presented at Canadian Association of Social Workers’ Code of Ethics Internal Training, Ottawa, Ontario: Guilford publications
-   Birnbaum. Racheland  Lach. Lucyna.(2014). "Teaching About What Ethical Social Work Practice Means: Responsibility Starts With Schools of Social Work"., Intervention, 140(3): 37-43.
-   International federation of social work. (2018). Global Social Work Statement of Ethical Principles, https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/
- Fisher J.Bonn. (2007)."International Strategic and Ethic: Exploring the Tension between Head Office and Subsidiaries." Management Decision.45 (10):1560-1572.
- G-Reamer.Frederic.(2014). The Evolution of Social Work Ethics: Bearing Witness, Faculty Publications, https://digitalcommons.ric.edu/facultypublications/390.
- Garcia SC.(2003)."Organizational features, stress, and alcohol use in workers from a Mexican textile enterprise." Salud Mental, 29(4): 63-70.
-   International Federation of Social Workers and International Association of Schools of Social Work .(2004). Ethics in Social Work, Statement of Principles, https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2015/10/Ethics-in-Social-Work-Statement-IFSW-IASSW-2004.pdf
-   Miller, Polo. (2007).” Ethical decision making in social work and counselling.” Toronto, ON: Thomson Nelson. Practice, 1(3):109-128
-   Reamer, Fisher. (2012). Boundary issues and duals relationships in the human services.New York: ColumbiaUniversity Press
-   Sahu.Manav. (2012). Professional Ethics, PMEC & Research Scholar: BerhampurUniversity & Professor,HOD Mech. Dept, SMIT Chandipadar,pp: 1-18