رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت زنان زندانی (بر اساس نوع جرم).

فرامرز سهرابی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1520

چکیده
  چکیده تجربه نشان داده است که به دنبال شکل‌گیری هویت سالم و موفق، احتمال وقوع رفتار خشونت‌آمیز و ناپخته در موقعیت‌های گوناگون کاهش می‌یابد و فرد از راه‌حل‌های مناسب‌تری جهت مواجهه با مشکلاتش استفاده می‌کند.هدف تحقیق حاضر، شناخت رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت در زنان زندانی است. پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای است و با ...  بیشتر

اثربخشی مددکاری گروهی در توسعه مهارت‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد.

کاظم جقاوند؛ کاظم قجاوند؛ زهرا جقاوند

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1521

چکیده
  چکیده مددکاری گروهی از جمله روش‌های مؤثر و کارآمد برای درمان اختلالات و بیماری‌هایی نظیر اعتیاد به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر توسعه مهارت‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است و در جمله تحقیقات تجربی قرار می‌گیرد. ...  بیشتر

تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (موردمطالعه، کارکنان شاغل بانک سپه در شهر تهران).

حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ زینب پورات

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1522

چکیده
  چکیده  مطالعه حاضر، نتایج پژوهشی است در زمینه بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی که به روش پیمایش انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شاغل شعب مدیریت‌های امور مناطق پنجگانه بانک سپه در سطح شهر تهران می‌باشد در این پژوهش روش سهمیه‌ای طبقه‌ای و تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت و نمونه‌ای به تعداد 340 نفر در نظر ...  بیشتر

بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه.

رحمت میرزائی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 61-95

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1523

چکیده
  چکیده خشونتخانوادگیشایعترینشکلخشونتعلیهزنانبابیش‌ترینعوارضاجتماعی،روانیو اقتصادیاست. خشونت شوهران مسئله‌ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می‌کند. این گونه خشونت‌ها در همه کشورها گزارش شده و موضوع اصلی کنفرانس حقوق بشر وین در سال 1997 بود که در آن ابعاد گوناگون خشونت و راهکارهای عملی کاهش آن بیان شد. پس هدفتحقیق حاضر، بررسی ...  بیشتر

برساخت اجتماعی خودکشی: ارائه یک نظریه مبنایی.

امید قادر زاده؛ کوهیار پیری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1524

چکیده
  چکیده این نوشتار به دنبال کاوش در برساخت اجتماعی پدیده خودکشی از منظر اقدام کنندگان به خودکشی در شهر آبدانان است. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و اسناد و مدارک گردآوری‌شده و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. با کمک روش نمونه‌گیری کیفی، نظری و هدفمند با 8 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری زناشویی.

سعداله دارابی؛ مجید کاظمی اصل؛ محمد حسین مسعودی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 121-143

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1525

چکیده
  چکیده این مقاله باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برافزایش سازگاری زناشویی انجام شده است. همچنین به بررسی اقدامات مشاوره‌ای در زمینه آموزش‌های مهارت‌های زندگی در بهبود روابط میان زوجین و افزایش سازگاری آنان در زمینه زندگی مشترک پرداخته است. روش:پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

گونه شناسی باندهای جرم و فساد در فضای مجازی.

طلعت اله یاری؛ سجاد مجیدی پرست

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 143-165

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1526

چکیده
  چکیده توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد گوناگون حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی ایجاد نموده است. این گسترش رو به رشد فضای مجازی با توجه به ناشناخته بودن بسیاری از اجزای آن برای عامه مردم به عاملی برای افزایش فرصت‌های جنایی بدل گشته است. این ویژگی توسط مجرمان مجازی مورد سوء استفاده قرار ...  بیشتر