دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1393 
6. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری زناشویی.

صفحه 121-143

10.22054/rjsw.2014.1525

سعداله دارابی؛ مجید کاظمی اصل؛ محمد حسین مسعودی