نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر. (مکاتبه کننده).

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

3 دکترای مشاوره و مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

چکیده
مددکاری گروهی از جمله روش‌های مؤثر و کارآمد برای درمان اختلالات و بیماری‌هایی نظیر اعتیاد به شمار می‌رود.
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر توسعه مهارت‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد می‌باشد.
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است و در جمله تحقیقات تجربی قرار می‌گیرد. تعداد 30 نفر از معتادانی که در مرکز خود معرفِ بهزیستی شهر تهران دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری قرار گرفتند و گروه گواه درمان خاصی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در پژوهش، در آغاز پژوهش و دو ماه پس از پایان درمان، پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای کارور را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها روش‌های آمار توصیفی، آزمون خی‌دو و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر به کار برده شدند.
نتایج آزمون خی‌دو گویای معنادار بودن تفاوت دو گروه از لحاظ میزان عود بود (01/0 p <). آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر بین دو گروه از نظر میزان بهره‌گیری از راهبردهای مقابله‌ای مسئله مدار و اثر تعاملی سبک مقابله‌ای مسئله مدار در مرحله پس از آزمون تفاوت معنادار نشان داد (001/0 p <).
درمان مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه سبک‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود افراد معتاد مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

نویسندگان [English]

  • k g 1
  • kazem ghojavand 2
  • z j 3

2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Khomeini Shahr

منابع
-  تابع بردبار، فریبا. (1381)، بررسی رابطه راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
-  کارول، کاتلین، ام. (1381)، راهنمای عملی درمان شناختی ـ رفتاری سوء مصرف مواد، ترجمه: عباس بخشی پور رودسری و شهرام محمدخانی، تهران: انتشارات اسپند هنر.
-  ملازاده، جواد؛ منصور، محمود؛ اژه‌ای، جواد؛ کیامنش، علیرضا. (1381). سبک‌های رویاروگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد، مجله روانشناسی، سال ششم، شماره 3.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (1381)، راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد، ویرایش دوم، تهران: انتشارات پرشکوه.
-    Agahi C, Spencer C. (1982). Patterns of drug use among secondary school children in post-revolutionary Iran. Drug Alcohol Depend; 9(3).
-    Ahmadi J, Arabi H, Mansouri Y. (2003). Prevalence of substance use among offspring of opioid addicts. Addict Behave; 28(3).
-    Ahmadi J, Pridmore S. Alimi A, Cheraghi A, Arad A, Parsaeyan H, et al. (2007). Epidemiology of opium use in the general population. Am J Drug Alcohol Abuse; 33(3).
-    Anton, R. F. Moak, D. H. Waid, L. R. Latham, P. K. Malcolm, R. J. & Dias, J. K. (1999). Naltrexone and cognitive behavioral therapy for the treatment of outpatient alcoholics: Results of a placebo-controlled trial. American Journal of Psychiatry, 156.
-    Baschnagel, J. S. Coffey, S. F. Schumacher, J. A. Drobes, D. J. & Saladin, M. E. (2008). Relationship between PTSD symptomatology and nicotine dependence severity in crime victims. Addictive Behaviors, 11.
-    Breslin, F. C. Keeffe, M. K. Burrell, L. Ratilif-Crain, J. & Baum, A. (1995). The effects of stress and coping on daily alcohol use in women. Addictive Behaviors, 20.
-    Carroll, K. M. Nich, C. & Rounsaville, B. J. (1995). Differential symptom reduction in depressed cocaine abusers treated with psychotherapy and pharmacotherapy, Journal of Nervous and Medical Diseases, 183.
-    Carroll, K. M. Rounsaville, B. J. & Gawin, F. H. (1991). A comparative trial of psychotherapies for ambulatory cocaine abusers: Relaps prevention and interpersonal psychotherapy. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 17.
-    Kail, R. V. & Cavanaugh, J. C. (2000). Human development. (nd.ed.) Belmont, CA: Wadworth.
-    Lewinsohn, P. M. Gotlib, I. H. & Seeley, J. R. (1995). Adolescent psychopathology: Specificity of psychosocial risk factors for depression a and substance abuse in older adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34.
-    Litt, M. D. Kadden, R. M. Cooney, N. L. & Kabela, E. (2003). Coping skills and treatment outcomes in cognitive behavioral group therapy for alcoholism. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71.
-    Marques, A. C. P. R. & Formigoni, M. L. O. S. (2001). Comparison of individual and group cognitive-behavioral therapy for alcohol and/or drug-dependent patients. Addictions, 96.
-    McKee, S. A. Hinson, R. E. & Wall, A. M. (1998). Alcohol outcome expectancies and coping styles as predictors of alcohol use in young adults. Addictive Behaviors, 23.
-    Monti, P. M. Rohsenow, D. J. Michale, E. Martin, R. A. & Abrams, D. B. (1997). Brief coping skills treatment fro cocaine abuse: Substance use outcomes at three months. Addiction, 92.
-    Parvizy S, Nikbakht A, Pournaghash Tehrani S, Shahrokhi S. (2005). Adolescents perspectives on addiction: qualitative study. Nurs Health Sci. 7(3).
-    Robinson, S. M. & Walsh, J. (1994). Cognitive factors affecting abstinenece among adolescent polysubstance abusers. Psychological Reports, 75.
-    Rohsenow, D. J. Martin, R. A. & Monti, P. M. (2005). Urge-specific and lifestyle coping strategies of cocaine abusers: Relationship to treatment outcomes. Drug and Alcohol Dependence, 78.
-    Shakeshaft A, Nassirimanesh B, Day C, Dolan K.A. (2005). Perceptions of substance use, treatment options and training needs among Iranian primary care physicians. Int J Equity Health; 4(1):7.
-    Sinha, R. (2001). How dose stress increase risk of drug abuse and relapse: Psycholharmacology, 158.
-    Thoits, P. A. (1986). Social support as coping assistance. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 54.
-    Tremblay, P. F. & King, P. R. (1994). State and trait anxiety, coping styles and depression among psychiatric inpatients. Canadian Journal of Behavioral Science, 26.
-    Vollrath, M. Alnaes, R. & Torgersen, S. (2003). Differntial effects of coping in mental disorders: A prospective study in psychiatric out-patients. Journal of Clinical Psychology, 59.