نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان.

چکیده

چکیده
این نوشتار به دنبال کاوش در برساخت اجتماعی پدیده خودکشی از منظر اقدام کنندگان به خودکشی در شهر آبدانان است. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و اسناد و مدارک گردآوری‌شده و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. با کمک روش نمونه‌گیری کیفی، نظری و هدفمند با 8 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه شده تا اشباع نظری حاصل گردد. سرانجام داده‌های گردآوری‌شده در قالب 64 مفهوم، 4 مقوله عمده و یک مقوله هسته کدگذاری و تحلیل‌شده‌اند. 4 مقوله عُمده عبارت‌اند از: گسیختگی خانوادگی، فشار ساختاری، فردیت عقیم مانده و فشار هنجاری. مقوله هسته نیز که دیگر مقولات کُلی را شامل می‌شود مقوله "طرد اجتماعی" است. یافته‌ها بر مبنای نتایج این مطالعه، اقدام به خودکشی برساختی اجتماعی است و به‌مثابه امری بسترمند، نتیجه واکنش‌ها و تعاملات جوانان آبدانانی به فرصت‌ها و محدودیت‌های محیط اجتماعی و فرهنگی است. به‌عبارت‌دیگر، بازسازی معنایی خوانش اقدام کنندگان به خودکشی از چگونگی برساخت پدیده خودکشی، حاکی از آن است که آن‌ها پدیده خودکشی را به‌مثابه واکنش و راهبرد گریزناپذیر به جدایی از جریان اصلی محیط اجتماعی- فرهنگی درک و تفسیر کرده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

نویسندگان [English]

  • a g 1
  • k p 2
منابع
-   احمدی، اعظم و همکاران. (1389)، «بررسی روند خودکشی و اقدام به خودکشی در استان کرمانشاه طی سال‌های 1385 تا 1387»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی، تهران: جامعه‌شناسان.
-   امیری، محسن و همکاران. (1389)، «بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری و استرس‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی، تهران: جامعه‌شناسان.
-   بخارایی، احمد. (1390)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: دانشگاه پیام نور. چاپ دوم.
-   جمشیدی‌ها، غلامرضا؛ قلی پور، سیاوش. (1389)، «مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره اول.
-   تیلور، استیو. (1379)، جامعه‌شناسی خودکشی، ترجمه: رسول ربانی، ابراهیم انصاری و مجید کارشناس، تهران: انتشارات آوای نور.
-   ربانی، رسول؛ محمدامینی، حمیده. (1389)، «آنومی و خودکشی»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی، تهران: جامعه‌شناسان.
-   سالاری لک، شاکر و همکاران. (1385)، «بررسی میزان و عوامل مؤثر بر رخداد خودکشی طی یک سال در استان آذربایجان غربی»، مجله پزشکی ارومیه، سال هفدهم، شماره دوم.
-   صدیق سروستانی، رحمت‌الله. (1386آسیب‌شناسی اجتماعی، (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: سمت.
-   عنبری، موسی و بهرامی، اردشیر. (1389«بررسی آثار فقر و خشونت بر میزان خودکشی در ایران، موردمطالعه: روستاهای شهرستان پلدختر»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره دوم.
-   فلاحی، سارا. (1389)، «گفتمان ایدئولوژیک و پدرسالاری و خودکشی زنان: نمونه موردی ایلام»، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی، تهران: جامعه‌شناسان.
-   فیروزآبادی، سید احمد؛ صادقی، علیرضا. (1389)، «وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره اول.
-   کاف، ای.سی؛ شارو، دبلیو.دبلیو؛ فرانسیس، دی. دبلیو. (1388)،چشم‌اندازهایی در جامعه‌شناسی، ترجمه: امید قادر زاده و بهزاد احمدی، تهران: انتشارات کویر.
-   معیدفر، سعید؛ حسن پناه، حسین. (1389)، «عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان استان کردستان»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره سوم.
-   موسوی، فریبا و همکاران. (1387)، «بررسی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.
-   مهران، ناهید و همکاران. (1383«ویژگی‌های روانی ـ اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در مقایسه با افراد عادی در بیرجند»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 11، شماره 3.
-     Shah, Ajit. (2010). Elderly Suicide Rates: A replication Of Cross National Comparisons And Association With Sex And Elderly age Bands Using Five Year Suicide Data. Univercity Of Central Lancshire.
-     Baechler, Jean. (1979). Suicides.Basil Blackwell.Oxford
-     Daniel, Muller and Et al. (2004). Suicide Attampts In Schizopherenia And Affective Disorders With Relation To Some Specific Demographical And Clinical Characteristics. European psychiatry.
-     Douglas, Jack. D. (1967). The Social Meaning of Suicide.Princeton University.
-     Jacobs, Terry. (1967). A Phenomenological Study of Suicide Notes. Social Problems.Vol.10.
-     Laster, David. (2010). Qualitative Research in Suicidology. Suicidology Online.Vol (1).
-     World Health Organization. (2011). Department Of Mental Health And Substance Abuse Management Of Mental And Brain Disorders.Geneva.