نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی (مربی) گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور.

چکیده

چکیده
خشونتخانوادگیشایعترینشکلخشونتعلیهزنانبابیش‌ترینعوارضاجتماعی،روانیو اقتصادیاست. خشونت شوهران مسئله‌ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می‌کند. این گونه خشونت‌ها در همه کشورها گزارش شده و موضوع اصلی کنفرانس حقوق بشر وین در سال 1997 بود که در آن ابعاد گوناگون خشونت و راهکارهای عملی کاهش آن بیان شد. پس هدفتحقیق حاضر، بررسی وضعیت خشونت خانگی (روانی، جنسی، فیزیکی و مالی) در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهر پاوه می‌باشد.
این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس تحیل داده‌های ثانویه است که اطلاعات آن به صورت گذشته نگر جمع‌آوری شده است. جمعیت نمونه مورد مطالعه‌این پژوهش شامل 82 نفر (زن) است که در فاصله زمانی فروردین 1389 تا پایان اسفند 1389 به دلیل خشونت به مراجع قضایی (دادگستری) شهر پاوه شکایت کرده و در آنجا پرونده تشکیل داده‌اند.
یافته‌های تحقیق حاکی از بالاترین میزان خشونت در بین زنان سنین 25 تا 28 می‌باشد که به تناسب، سن که بالا می‌رود میزان خشونت کاهش پیدا می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که 8/65 درصد زنان مورد خشونت قرار گرفته دارای تحصیلات دبیرستان و دیپلم بوده‌اند که بالاترین میزان را در جدول به خود اختصاص داده‌اند. کمترین میزان خشونت هم در بین زنانی است که بی سواد هستند. بر اساس این پژوهش زنان در هر سنی ممکن است مورد خشونت قرار گیرند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین میزان خشونت از نوع خشونت‌هایکلامیروانی استوخشونت‌هایجسمی‌درردهبعدیقراردارند و موردی از خشونت جنسی و مالی مشاهده نشد؛ که یکی از علل نبود خشونت جنسی در پرونده‌ها، عدم گزارش آن به مراکز قانونی است زیرا مسئله آبرو و حیثیت زنان در جامعه ما از اهمیت ویژه برخوردار است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که 3/68 علت خشونت نامشخص است. اما در موارد بعدی بیشترین علت خشونت به دخالت خانواده بر می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

نویسنده [English]

  • r m
منابع
-  آبوت، پلاما؛ والاس، کلر. (1380)، «جامعه شناسی زنان»، ترجمه: منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
-  اعزازی، شهلا (1380)، «خشونت خانوادگی یا زنان کتک خورده»، تهران: نشر سالی.
-  اعزازی، شهلا. (1380)، «جامعه شناسی خانواده»، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
-  اعزازی، شهلا. (1383)، زن، معمار جامعه مردسالار، مصاحبه‌گر: شبنم عظیمی‌نژادان، تهران: اختران.
-  افتخار، حسن و دیگران. (1383)، ویژگی‌های فردی قربانیان همسر آزاری در مراجعین به مراکز سازمان پزشکی قانونی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 12.
-  آقابیگلویی، عباس؛ آقاجانی، کامران. (1379)، «بررسی پدیده همسر آزاری در شهر تهران»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، خرداد 81، جلد سوم، تهران: انتشارات آگاه.
-  بختیاری افسانه، امیدبخش نادیا. (1380)، بررسی علل و آثار خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل، دومین کنگره مراقبت‌های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
-  بستان، حسین. (1382)، «کارکردهای خانواده از منظر اسلام و فمینیسم»، مجموعه مقالات حوزه و دانشگاه، سال نهم، شماره 35.
-  بگرضایی، پرویز. (1382)، «بررسی عوامل مؤثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده»، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  پور نقاش تهرانی، سید سعید. (1384)، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال دوازدهم- دوره جدید، شماره 13.
-  پوررضا الف، موسوی، پ. (1380)، خشونت علیه زنان، تهران: نشر ایران، چاپ اول.
-  پوررضا، اق. (1380)، بررسی توزیع فراوانی انواع همسر آزاری در شهر اصفهان 79-1378، انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران.
-  توکلی، نیره. (1382)، «هویت جنسی همسران و خشونت بر ضد زنان در خانواده»، پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران.
-  خسروی، زهره؛ خاقانی فرد، میترا. (۱۳۸۳)، بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خود کشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مجله مطالعات زنان، سال دوم، شماره ۶.
-  رئیسی سرتشنیزی، امرالله. (1381) «خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 3، تهران: دانشگاه تهران.
-  رئیسی، ج. (1382)، جوانان و ناهنجاری‌های رفتاری، فصلنامه علوم اجتماعی علامه طباطبائی، شماره 21.
-  راس، آلن (1373)، «روانشناسی شخصیت»، ترجمه: سیاوش جمالفر، تهران: نشر مرکز.
-  روی، ماری (1377)، «زنان کتک خورده: روانشناسی خشونت در خانواده»، ترجمه: مهدی قراچه داغی، تهران: نشرعلمی
-  سلیمی، ع و داوری، م. (1386)، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
-  سیف، سوسن. (1368)، «تئوری رشد خانواده»، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا (س).
-  شاه حسینی، فرشته. (1373)، «میزگرد خشونت، بحثی در علل و ابعاد»، جامعه سالم، شماره 17.
-  شمس اسفند آباد، حسن و دیگران. (1382)، بررسی میزان رواج همسر آزاری و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش زنان، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، شماره 59.
-  قاضی طباطبائی، محمود و دیگران. (1382)، "طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان"، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مراکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
-  قره باغی ر. (1380)، خشونت علیه زنان. مجلة درد، سال دوم، شمارة دهم.
-  کار. م. (1380)، پژوهش درباره خشونت علیه زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنگران، چاپ اول.
-  کار. م. (1382)، زنان قربانیان خاموش خشونت‌ها. روزنامه اعتماد، 14 آبان.
-  گرت، استفانی. (1380)، «جامعه شناسی جنسیت»، ترجمه: کتایون بقایی، تهران: نشر دیگر.
-  محمدخانی، پروانه و همکارن. (1387)، آسیب شناسی روانی و مشکلات شخصی- ارتباطی زنان قربانی خشونت خانوادگی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27.
-  مشکاتی، م؛ سادات مشکاتی، ز. (1381)، سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان، مجله انجمن جامعه شناسی، دوره 4، شماره 2.
-  ملک افضلی و همکاران. (1383)، بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، سال 14، شماره 2.
-  موسوی، محسن؛ اسحاقچیان، آزاده. (1381)، بررسی همسر آزاری در زنان شوهردار شهرستان اصفهان در سال، مجله پزشکی، قانونی، 1383، شماره 33.
-  میرزا بابایی، ع. (1380)، بررسی رابطه وضعیت اقتصادی- اجتماعی با همسر آزاری در زنان مراجعه کننده به مراکز، پزشکی قانونی استان مرکزی در سال‌های 79-1378، خلاصة مقالات همایش سراسری سلامت در خانواده، دانشکدة مامایی اراک.
-  نوابی نژاد، شکوه. (1379)، روانشناسی زن، انتشارات جامعه‌ایرانیان، چاپ دوم.
 
-    Anderson, M. (1997). Thinking about Women: Sociological Perspective on Sex and
-    Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New York: General Learning Press.
-    Broude, G. J. & Greene, S. J. (1983). Cross-cultural codes on Husband –wife relationship. Ethnology, vol22
-    Brown, JK, (1992) Introduction: Definitions, assumptions, themes, and sanctuary: cultural perspective on the beating of wives.
-    Daily Statistics Canada, (1993). The Violence Against Women Survey, 18 November.
-    Etienne G, Kruy Linda L, Dahlberg J, et al. (2002). World report on violence and health. WHO, Geneva. Gender. University of Delware,NewYork, Allyn and Bacon,4th ed
-    Heise, L. (1989). criminal victimization in the U. S., Washington D. C,:U. S. Department of Justice statistics (NCJ NO. 1395, 63.
-    Holloway, M. (1994, August). Trends in women's health-a global view. Sci,Am.
-    Kurtz (1988). “E. F. Hutton to Plead Guilty. ” Washington Post (Apr. 2):A3.
-    Report of the United Nations Special Reporters on Violence against Women. (1995). (E/CN. 4/1996/53).
-    Schehcter, s& Ganley,D. (1995). womenand male violins and struggle of the Battered women's movement. Boston: south End.
-    Seltzer, J. A.; Kalmuss, Debra (1988). "Socialization and Stress Explanations for
-    Seltzer, J. A.; Kalmuss, Debra (1988). "Socialization and Stress Explanations for Spouse Abuse". Social Forces, 67 (2)
-    Tang,c,s,k., cruelly, J. W. & porter, J,F. (1993), Motives in sexual aggression: The Chinese context, J. Interprets, vie, vole 8:435-44516
-    Violence and Health proceeding of WHO global symposium. (1999) October 15; Kobe, Japan.
-    Year Book, Australia, (1998). Crime and Justice.