نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

چکیده
تجربه نشان داده است که به دنبال شکل‌گیری هویت سالم و موفق، احتمال وقوع رفتار خشونت‌آمیز و ناپخته در موقعیت‌های گوناگون کاهش می‌یابد و فرد از راه‌حل‌های مناسب‌تری جهت مواجهه با مشکلاتش استفاده می‌کند.هدف تحقیق حاضر، شناخت رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت در زنان زندانی است.
پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای است و با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای تصادفی، تعداد 200 نفر زن زندانی با جرایم مالی، اعمال منافی عفت، قتل و مشارکت در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن (هرکدام 40 نفر) انتخاب و پرسشنامه سبک‌های هویتی برزونسکی را تکمیل کردند.
سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت مجرمین منافی عفت، اطلاعاتی بود، درحالی‌که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم بود. سطح تعهد نیز با دو سبک هویتی هنجاری و اطلاعاتی همبستگی مثبت و معنادار داشت.
سطح تعهد زندانیان و سبک تصمیم‌گیری و حل مسئله آن‌ها با سبک هویتی غالب این گروه درهم‌تنیده است، بنابراین، از داده‌های به‌دست ‌آمده از این تحقیق می‌توان در برنامه‌های تربیتی و اصلاحی زندان‌ها و درروند بازجویی از هر یک از زندانیان سود جست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

نویسنده [English]

  • f s
منابع
-  آراسته، مدبر و شریفی سقز، بیان. (1387). میزان شیوع اختلالات روان‌پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی اصول سلامت روانی، سال دهم، شماره 40.
-  آقاجانی، محمدحسین؛ فرزاد، ولی‌الله؛ شهرآرای، مهرناز. (1387)، مقایسه سبک‌های هویت دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس جنسیت، رشته تحصیلی و بومی و غیربومی بودن، دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 38.
-  باقری، خدیجه؛ بهرامی، هادی؛ جلالی، محمدرضا. (1388)، رابطه بین سبک‌های دلبستگی با نوع هویت در زندانیان 15-30 ساله، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال سوم، شماره 11.
-  بشری اولاد، عبدالهادی؛ فروغان، مهشید؛ دادخواه، اصغر و دلاور، علی. (1383)، اختلالات شخصیت در زنان زندانی شهرهای کرج و تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 3 (12).
-  بهاری، سیف اله و فرکیش، چه گور. (1388)، رابطه بین هویت فردی، سبک‌های دلبستگی با بهزیستی روان شناختی در جوانان، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، شماره 14 (2).
-  بهبودی شبخانه، زهرا. (1388)، رابطه بین تفکر انتقادی و سبک‌های هویت با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-  پالاهنگ، حسن؛ وکیل زاده، جهان الدین و دریس، فاطمه. (1381)، بررسی فراوانی اختلال‌های شخصیت در مجرمین مرد زندانی در زندان شهرکرد، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 3.
-  جراره، جمشید. (1380)، بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت‌درمانی در کاهش بحران هویت دانش‌آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-  خباز، محمود. (1389)، آزمون مدل علی سبک‌های فرزند پروری ادراک شده، سبک‌های هویت و تعهد هویت در دانش آموزان سوم دبیرستان منطقه دو شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-  دانشور پور، زهره؛ غنایی، زیبا؛ شکری، امید و زین‌آبادی، حسن رضا. (1386)، پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس سبک‌های هویت، تعهد و هویت و جنسیت، پژوهش‌های نوین روان شناختی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز)، سال دوم، شماره 7.
-  رحیمی نژاد، عباس. (1379). بررسی تحول هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویان دوره کارشناسی، رساله دکتری: تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
-  ستوده، هدایت الله. (1393). آسیب شناسی (جامعه شناسی انحرافات)، تهران: نشر آوای نور.
-  سعادتی شامیر، ابوطالب. (1383)، بررسی ارتباط بین سبک‌های هویت برزونسکی (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگی/ اجتنابی) با سلامت عمومی و مسئولیت‌پذیری در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه خوارزمی.
-  سعادتی شامیر، ابوطالب؛ شهرآرای، مهرناز و فرزاد، ولی‌الله. (1386)، بررسی ارتباط بین سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه‌های تهران، مجله پژوهشنامه تربیتی، شماره 10.
-  شاره، حسین؛ آقا محمدیان، حمیدرضا. (1386)، رابطه پایگاه هویت و فرار دختران از خانه،مجلهروانپزشکیو روانشناسیبالینیایران، سال سیزدهم، شماره 2.
علمی، محمود؛ حیدری، رضا. (1390)، رابطه پایگاه هویت و جرم در بین جوانان آذربایجان، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی..
-  غضنفری، احمد. (1383)، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 5 (1).
-  فارسی نژاد، معصومه. (1383)، بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
-  فارسی نژاد، معصومه؛ حجازی، الهه. (1386)، بررسی نقش واسطه گری متغیر تعهد در رابطه با متغیرهای سبک‌های هویت و سلامت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران، طلوع بهداشت، سال ششم، شماره 3 و 4.
-  قاسم بکلو، یونس؛ الهی، فرهاد؛ جوان، عیسی و محمودزاده، عبدالحسین. (1392)، بررسی وضعیت سلامت روان معتادان زندان خوی در سال 91. ماهنامه اصلاح و تربیت، سال یازدهم، شماره 131.
-  ملکمیان، لینا و شریفیان، سعید. (1388)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در زنان زندانی، فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره 2 (5).
 
-  Berman, A. Schwartz, S. & kurtines, W. (2002). The process of exploration in identity formation: The role of style and competence.Journal of Adolescence, 24.
-  Berzonsky, M. & Kuk, L. (2000). Identity Status, identity processing style and the transition to university, Jornal of Adolescent Research,15: 81-98.
-  Berzonsky, M. D. & Ferrari, J. R. (2009). A diffuse-avoidant identity processing style: Strategic avoidance or self confusion? Identity: An International Journal of Theoryand Research, 9: 145–158.
-  Berzonsky, M. D. & Kuk, L. (2005). Identity style, college adjustment, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39: 235-247.
-  Berzonsky, M. D. (1992). Identity style and coping strategies. Journal of personality; 60: 771-788.
-  Berzonsky, M. D. (2004). Identity Style and well-being: does commitment matter? An International Journal of Theory Research, 3 (1): 131-142.
-  Berzonsky, M. D. Cieciuch, J. Duriez, B. Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences, 50: 295-299.
-  Giddens, A. (2001). Sociology. 4th edition. Cambridge: Polity Press: 269-296.
-  Kroger, Jane. (2000). Identity development during adolescence, Blackwell Handbook of Adolescence: 205-226.
-  Links, Paul, S Bergmans, Yvonne. & Harwar, Serine, H. (2004). Assessing suicide risk in patients with borderline personality disorder. Psychiatric times, 21(8): 62-79.
-  Phillips, M. (2008). Obese and Pornographic Ruralities: Further Cultural Twists for Rural Geography. Geographies of rural cultures and societies: 15-39.
-  Schwartz, S & Kurtines, W. (2005). A comparison of two approaches for facility identity exploration process in emerging adult. Journal of Adult Research, 20, 220-247.
-  Schwartz, S. J. (2001). The evolution of Eriksonian and neo-Eriksonian identity theory and research: A review and integration. Identity: An International Journal of Theory andResearch, 1: 7-58.
-  Siegel, L. J. (2001). Criminology: Theory, pattern and typologies. Printed in the United States of America: Belmont, Wadsworth.
-  Walmsley, R. (2003). World prison population list. 4th ed. Research Findings 188. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate on Remand.
-  White, J. M. Wampler, R. S. & Winn, K. I. (1998). The Identity Style Inventory: A revision with a sixth-grade reading level. Journal of AdolescentResearch, 13 (2): 223-245.