نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
 مطالعه حاضر، نتایج پژوهشی است در زمینه بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی که به روش پیمایش انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شاغل شعب مدیریت‌های امور مناطق پنجگانه بانک سپه در سطح شهر تهران می‌باشد در این پژوهش روش سهمیه‌ای طبقه‌ای و تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت و نمونه‌ای به تعداد 340 نفر در نظر گرفته شد. همچنین داده‌های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شد که از دو پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز و رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که سلامت اجتماعی کارکنان تأثیر مستقیمی بر میزان رضایت شغلی آنان دارد و از بین ابعاد پنجگانه سلامت اجتماعی، بعد شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را بر روی رضایت شغلی کارکنان شاغل بانک سپه داشته‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

نویسندگان [English]

  • h y 1
  • z p 2
منابع
- اسدی، بختیار. (1384)، "بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش متعارف و سلامت اجتماعی در دانش آموزان پیش‌دانشگاهی شهرستان کامیاران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.
- افجه، سید علی‌اکبر؛ سام آرام، مریم. (1389)، "تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی، مورد مطالعه (کارکنان شرکت ایران‌خودرو)"، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 3.
- تبارزدی، عبداله. (1389)، بررسی رابطه مشخصات دموگرافیک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
- حسینی، سیده فاطمه. (1388)، "بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 88-1387"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
- حیدری، غلامحسین؛ غنایی، زیبا. "هنجاریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی"، مجله اندیشه و رفتار، شماره 7.
- رضایی، اکبر؛ خلیل زاده، احد. (1388)، "رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس"، مجله علوم تربیتی، شماره 7.
- شفیع‌آبادی، عبدالله. (1375)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران: انتشارات رشد.
- فارسی نژاد، معصومه. (1383)، "بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.
- هومن، حیدر علی. (1381)، تهیه و استاندارد کردن مقیاس رضایت شغلی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت دولتی.
 
-Chandan. J. Organizational Behavior. (1997). New Dehli: Vikas publishing house.
-Keyes corey L & Shapiro Adam D. (2004). Social Well-being in the United States: A Descriptive Epidemiology. In Brim,orville Gilbert, Ryff, carol D, and Kessler, Ronald C. How healthy are we? A national study of well-being at midlife. U.S university of Chicago press.
-Larson. J. S. (1996). The World Health Organization Definition of Health: social versus spiritual health, social indicators research.
-Sheremhoon. J. r. et al. (1995). organizational behavior management, Mehdi Irannejad Parizi (translator), Tehran: managers publication.
-World Health Organization. (2008). document/A29/INFdoc/1976- geveva Switzerland, available at.