نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی در ازدواج زودهنگام بوده و هدف آن دسترسی به تجربیات زندگی زنانی است که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند. طبق تعاریف، ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق می‌شود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشد.
12 زن که در کودکی ازدواج ‌کرده‌اند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجربیات آن‌ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاری جمع‌آوری و بازنویسی گردید و با استفاده از روش کلایزی، جملات و عبارات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
 از تدوین مصاحبه‌های انجام‌شده، دوازده مضمون استخراج شد. نتایج نشان داد کهازدواج زودهنگام می‌تواند یک عامل مثبت در بروز خشونت خانگی و ترک تحصیل دختران باشد. ازدواج کودک از منظر روابط زناشویی می‌تواند یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان نیز باشد. اکثریت زنان کودک همسر، کودک مادر هم هستند. ازدواج زودهنگام اغلب باعث استثمار کار زن ازجمله کار خانگی، روستایی یا اشتغال خارج از منزل می‌شود. فقر و عوامل اقتصادی، فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی و ترس از بی‌آبرویی مهم‌ترین عوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه مورد مطالعه بوده است.
مضمون‌های استخراج ‌شده مشخص نمود که زنان در ازدواج زودهنگام با مشکلات متعددی روبرو هستند. به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها می‌تواند به‌عنوان یک عامل پیشگیری‌کننده عمل کند ولی به‌تنهایی کافی نیست و این امر مستلزم تغییر نگرش‌ها، فرایندها، فرهنگ و قانون است.
واژه‌های کلیدی: ازدواج زودهنگام، ازدواج کودک، تجربه زیسته، کودک همسری، مطالعه کیفی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

نویسنده [English]

  • zahra eftekharzade

چکیده [English]

Lived Experiences of Female Victims of Child Marriage
Seyedeh Zahra Eftekharzadeh[1]
Received: 23/1/2015           Accepted: 27/10/2015
 
Abstract
Child marriage is defined as marriage before reaching the age of 18. The present study aimed at studying the lived experiences of women who had been victims of child marriage in earlier stages of their lives. The data was collected through focused interviews with 12 women in Tehran.
The twelve women, married in their childhood, were selected through the snowball method. Their experiences were collected through semi-structured interviews, rewritten and analyzed using the Colaizzi method.
After the compilation of the interviews, twelve content points were extracted. The results showed that early marriage can be a positive factor in the incidence of domestic violence and dropping out of school. From the perspective of the marital relationship, child marriage can be one of the instances of sexual abuse of children. The majority of  the victims are also mothers under the age of 18. Early marriage often leads to exploitation of women, including domestic work, rural work or employment outside the home. Poverty and economic factors, cultural factors and fear of disgrace have  been the most important factors in the incidences of early marriage in the sample. Content extraction revealed that women face many problems in child marriage incidences. It seems that economic and cultural growth can act as a deterrent, but are not sufficient and it requires changes in attitudes, processes, culture and the law.
Key Words: Early marriage, Child marriage, Lived experience, Qualitative Study
 
 
experimental group during seven, two-hour sessions. Finally, the post-test
was applied on both groups and subsequently in a three-month follow-up test was performed and the achieved outcome was analyzed, using covariance. Results showed that the average point in the experimental group increased and the rate of relapse in the experiment group decreased comparing with the control group. In conlclusion, solution-focusedbrief therapy for improving resiliency and decreasing relapse to addiction has a suitable capability.
KeyWords: Solution-Focused brief Therapy, Resiliency, Preventing Relapse to addiction[1]. M.A. in Social Work, Allameh Tabataba’i University.   z_eftekhar18@yahoo.com

منابع
- آبوت، پاملار. و کلر، والاس. (1376)، درآمدی بر جامعه‌شناسی نگرش‌های فمینیستی، مترجم: مریم خراسانی و حمید احمدی، تهران: دنیای مادر.
- اعزازی، شهلا. (1383)، خشونت خانوادگی؛ زنان کتک‌خورده، تهران: سالی.
- پین، مالکوم. (1391)، نظریه نوین مددکاری اجتماعی، مترجم: طلعت اللهیاری، تهران: دانژه.
- ریتزر، جورج. (1380)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، مترجم: محسن ثلاثی، تهران: علمی.
- سگالن، مارتین. (1370)، جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، مترجم: حمید الیاسی، تهران: مرکز.
- فرنج، مارلین. (1373)، جنگ علیه زنان، مترجم: توراندخت تمدن، تهران: علمی.
- دوبووار، سیمون. (1380)، جنس دوم، ترجمه قاسم صنعوی، تهران، توس.
- گراگلیا، کارولین. (1385)، فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، مترجم: معصومه محمّدی، تهران: معارف.
- گرت، استفانی. (1380)، جامعه‌شناسی جنسیت، مترجم: کتایون بقایی، تهران: دیگر.
- مشیر زاده، حمیرا. (1385)، از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران: شیرازه، چاپ سوم.
ـ مشیر زاده، حمیرا. (1383)، مقدّم‌های بر مطالعات زنان، ت‍ه‍ران: دفت‍رم‍طال‍ع‍ات و ب‍رن‍ام‍ه ری‍زی ف‍ره‍ن‍گ‍ی و اجتم‍اع‍ی.
- مطیع، ناهید. (1378)، فمینیسم در ایران در جست‌وجوی یک رهیافت بومی، بولتن مرجع (4): گزیده مقالات و متون درباره فمینیسم، تهران: الهدی.
- معبودیان، بهروز. (1386)، آسیب‌شناسی ازدواج اجباری، تهران.
- میل، جان استوارت. (1379)، انقیاد زنان، مترجم: علاءالدین طباطبائی، تهران: هرمس.
- هام، مگی. (1382)، فرهنگ نظریه‌های فمینیستی، مترجم: نوشین احمدی خراسانی و دیگران، تهران: توسعه.
- Abdsaeidy J,Akbari A. (2005). Medical research method, Tehran: Abrang.
- Erikson EH. (1980). Identity and the life cycle, New York: Norton.
- Gosselin, denise kindschi. (2009). Heavy Hands: An Introduction to the Crimes of Family
 Violence, Prentice Hall, 4th edition.
- Schaefer, Richard. (1989). Sociology, New York: McGraw, Hill Book Co.
- Streubert H,Carpenter D. (2003). Qualitative Research in nursing, Philadelphia: Lippincot.
- UNICEF. (2007), World children state.
- UN Women. (2005). Definition of forced and child marriage.