نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به‌منظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از سوءمصرف مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن اجرا گردیدهو در جستجوی آن بوده که سهم هر یک از عوامل اجتماعی و خانوادگی بر شکل‌گیری نگرش دانشجویان را مورد شناسایی قرار دهد. برای سنجش نوع نگرش دانشجویان به این مواد با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات هربرت مید، مانهایم، بندورا و آروین ساترلند، شش فرضیه در نظر گرفته ‌شده و به بررسی و آزمون این فرضیات برای شناسایی عوامل شکل‌دهنده نگرش در نمونه مورد مطالعه پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است که بر روی نمونه‌ای از 375 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی انجام‌ شده است. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای بوده است. بدین معنی که ابتدا دانشکده‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید.
برای محاسبات کلیه داده‌ها از آزمون‌های پیرسون، کای اسکوئر، فی و
V کرامر استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده گویای این است که بین پایگاه اجتماعی اقتصادی و نگرش به مواد اعتیادآور رابطه‌ای مشاهده نمی‌شود. مصرف مواد توسط خانواده و همچنین مصرف مواد توسط دوستان بر نگرش دانشجویان به مواد اعتیادآور تأثیر دارد. همچنین نوع برخورد اعضای خانواده با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار است. درنهایت نوع برخورد دوستان نیز با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار بوده است.
واژه‌های کلیدی: نگرش، مواد اعتیادآور، پایگاه اجتماعی اقتصادی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

نویسنده [English]

  • Leila Nobakht

I don't have

چکیده [English]

Attitudes of University Students to Substance Abuse and its Predictors
                                            Leila Nobakht[1]
Received: 25/1/2015                             Accepted: 15/3/2016
 
Abstract
The present study aims at assessing attitudes of university students towards addictive substances and identifying the factors affecting it as well as factors influencing the formation of the attitude of the students. Addiction to drugs is a social issue resulting from deviant behavior and  there are different reasons for students’ tendencies towards addiction.
To do this, the researcher considered a framework combining theories of Crach, Cruchfield, Ballachey, Newcomb, Hess, Jennings, Niemi, Zajone, Bandura and Suterland; six hypotheses were determined to identify factors forming attitudes of students. Accordingly, an appropriate questionnaire was designed and 375 students were tested through multiple- stage cluster sampling. The research method is survey.
All data were analyzed through the Pearson test as well the Spearman test, Phi and v-Cramer tests. The results have shown that the attitude of families  toward narcotic drugs, how friends treat drugs, the consumption of substances by family members and drug abuse by friends, affected the students attitudes toward addictive substances and contribute to the formation of the students’ attitudes to drugs; whereas, families social- economic status and intimacy with family did not influence the attitude of students.
KeyWord: Attitude, Addictive Substances, Social-economic Status, Intimacy, Family, Friends[1]. M.A. in Social Work From Allameh Tabataba'i University.
     nobakhtlena@yahoo.com

منابع
کتاب‌ها:
-   آقا بخشی، حبیب. (1388)، اعتیاد و آسیب‌شناسی خانواده..
-   بوهنر، جرد؛ وانک میکائیل. (1382)، نگرش و تغییر آن، ترجمه: منیژه صادقی
-   پیکارت، کارل. (1380)، کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوانان و جوانان، ترجمه: مسعود هومان، انتشارات سابرین.
-   پین، ماکلوم. (1391)، نظریه‌های نوین مددکاری اجتماعی، ترجمه: طلعت اله یاری و اکبر بخشی نیا، نشر واژه تهران.
-   خالقی پور، شهناز؛ یار محمدیان، محمدحسین. (1387)، مصرف مواد مخدر و برنامه‌های پیشگیری در نوجوانان و جوانان.
-   دیلینی، تیم. (1388)، نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، انتشارات نی.
-   زایونک، آر.بی. (1368)، روانشناسی اجتماعی تجربی، ترجمه: محمود ایروانی، انتشارات فتحی.
-   سام آرام، عزت‌الله. (1391)، نظریه‌های مددکاری اجتماعی.
-   ستوده، هدایت ا... (1375)، مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور، چاپ دوم.
-   سخاوت، جعفر. (1374)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، انتشارات پیام نور، چاپ دوم.
-   طارمیان، فرهاد. (1378)، سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان، مفاهیم، نظریه‌ها و پیشگیری، تهران، انتشارات تربیت.
-   فرجاد، محمدحسین. (1375)، آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی انحرافات، انتشارات بدر، چاپ هفتم.
-   کامران، فریدون. (1388)، روش تدوین طرح‌های پژوهشی. (پروپوزال نویسی).
-   کریمی، یوسف. (1388)، نگرش و تغییر نگرش.
-   کریمی، یوسف. (1384)، روانشناسی اجتماعی، تهران، نشر ارسباران، چاپ هفتم.
-   کریمی، یوسف. (1373)، روانشناسی اجتماعی، نظریه‌ها و مفاهیم و کاربردها، تهران، انتشارات بعثت.
-   محسنی، منوچهر. (1379)، بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران، انتشارات زهد.
-   مک کوی، کلاید بی، لیزا آرمچ. (1381)، سبب شناسی و پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد در جوانان و نوجوانان، ترجمه: محسن گل پرور، انتشارات دواوین.
-   میرزایی، خلیل. (1388)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی جلد اول و دوم، انتشارات جامعه شناسان.
-   وثوقی، منصور. (1376)، ارزیابی وضعیت موجود در مراکز بازپروری معتادین، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-    Alport, G.W. (1968). Modern social psycholojy
-    Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes
-    National Drug Threat Assessment 2006, 2012, 2013
-    National institute on drug abuse, 30 years,. (1974-2004). www.drugabuse.gov
-    Simon, J, Carry, K.B. (2000). Attitude towards marijuana use and drug, free experience. Relationship with behavior, addictive behaviors.
-    Teens attitude towards smoking, linked to likelihood of drinking and using drugs, source: New York, Presbyterian hospital.
-    The national center on addiction and substance abuse at Colombia university. (2002)
-    Vakalahi HF. (2001). Adolescent substance use and family based risk and protective factors, PHD theses
مقالات:
-   کیا، علی‌اصغر؛ حسین پور جعفر. (1380)، بررسی نحوه نگرش رسانه‌ها به اعتیاد، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم شماره اول
-   فرهودیان، علی و همکاران. (1387)، بررسی دانش و نگرش گروهی از ارامنه تهران در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر، فصلنامه اعتیاد، سال دوم شماره 7 و 8.
-   جزایری، علیرضا؛ رفیعی، حسین؛ نظری، محمدعلی. (1381)، نگرش دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران درباره اعتیاد، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم شماره 73.
-   کیوان آرا، محمود؛ کیانپور، مسعود. (1387)، تجارب معتادان از پزشکی شدن اعتیاد.
پایان‌نامه‌ها:
-   آقابخشی، حبیب. (1375)، رویکرد مددکاری اجتماعی درزمینه اثرات اعتیاد بر نظام خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   امیدوار، حسن. (1390)، نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد مجلس هشتم شورای اسلامی و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی.
-   پورشهناز، عباس. (1383)، روابط ساختاری عوامل روانشناختی خطرزا و حفاظت کننده مصرف مواد مخدر در نوجوانان، پایان‌نامه دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   جوادی، رحم خدا. (1388)، بررسی رابطه خانواده و تاب‌آوری در برابر مصرف مواد در دانش‌آموزان پسر در مدارس پرخطر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   کاظمی‌لر، شهربانو. (1383)، بررسی میزان آگاهی و نگرش و رفتار جوانان ساکن شهرک قدس نسبت به قرص‌های شادی‌آور، پایان‌نامه دکتری پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی.