نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی. (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چکیده

چکیده
امروزه هرچندمردم مدتطولانی‌تریبا بیماریسرطانزندگیمی‌کنند، امانگرانی‌ها دربارهمشکلاتافرادمبتلا بهسرطانوخانواده‌هایشاندرحال افزایشاست. در این زمینه، نتایج تحقیقات متعدد حاکی از آن است که دسترسی به حمایت‌های اجتماعی برای افراد مبتلا به سرطان بر سازگاری و مقاومت‌شان در برابر این بیماری اثر می‌گذارد.
بر این اساس، در تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، به بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در بین بیماران مبتلا به سرطان پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد بخش بیماری‌های خونی بیمارستان امام رضا (ع) آجا است که از تاریخ 15/10/93 لغایت تاریخ 30/11/93 در این بیمارستان بستری بوده یا جهت درمان سرپایی مراجعه نموده‌اند. تعداد این بیماران 100 نفر بوده، که با استفاده از جدول مورگان تعداد 80 نفر به‌عنوان نمونه و بر اساس شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) انجام گردید و برای آزمون فرضیه‌ها نیز از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن است که بین حمایت اجتماعی و تاب‌آوری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که، میزان همبستگیحمایت اجتماعی و تاب‌آوری برابر با 0.66 می‌باشد و همچنین، ضریب تعیین (0.43R2=) در معادله رگرسیونی تأیید می‌کند کهحمایت اجتماعی قادر به ‌پیش‌بینی 43 درصداز واریانس تاب‌آوری در بین افراد مبتلا به سرطان می‌باشد. بدین ترتیب،می‌توان اذعان داشت که، با وجود شرایط سخت جسمانی که افراد مبتلا به سرطان با آن مواجه هستند، می‌توان با فراهم کردن حمایت‌های اجتماعی مناسب در جهت تقویت میزان تاب‌آوری در این بیماران گام برداشت و در نهایت، انتظار داشت که توان سازگاری و کنار آمدن با بیماری سرطان در مبتلایان به این بیماری نیز افزایش یابد.
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری، حمایت اجتماعی، بیماری سرطان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

نویسندگان [English]

  • a r 1
  • n g 2

چکیده [English]

The Relationship Between "Social Support" and "Resiliency" Among Cancer Patients
Mohammad Rajeiyan[1]  ,  Naser Goodarzi[2]
Received: 9/10/2015          Accepted: 25/4/2016
 
Abstract:
Today, though people live with cancer for a longer period, the concern about the problems cancer patients and their families are increasing. In this context, the results of several studies suprrt that access to social suport of cancer patients has some effect on adaptation and resistance against the disease.
Accordingly, in the present study with survey method using a questionnaire, to study the relationship between social support and resiliency among cancer patients was discussed. The population of this research include block blood patients of Imam Reza (AS) hospital the Army of Islamic republic of Iran Who; from the date on 2015/01/05 till 2015/02/20 have been in the hospital or have been referred for outpatient treatment. The number of  these patients was 100, which uses Morgan table, 80 samples were selected based on availability sample method. Data analysis using statistical software SPSS (version 18) and to test the hypotheses, Pearson correlation coefficient and multivariate linear regression were used. The findings suggest that there is a significant relationship between social support and resiliency. Results of regression analysis shows that the correlation between social support and resiliency is equal to 0.66 and also, the coefficient of determination (R2=0.43) in regression equation confirms that social support are able to predict 43% of the variances of resiliency in among cancer patients. Thus, it can be said that, despite the physical hardships faced by cancer patients, appropriate social support can be provide to strengthen the resilience of the patients moved and finally, it can be expected that adaptation and coping with cancer increase in people with this disease.
Key Words:Resilience, Social support, Cancer
 [1]. Master of Social Work.  (Corresponding author)                       mrajeyan@yahoo.com


[2]. Members of  Medical Science's AjaUniversity.         naser_goodarzi@yahoo.com

منابع
-   ابراهیمی قوام، صغری. (1371)، تعیین ضرایب پایایی و همبستگی سه مفهوم حمایت اجتماعی، عزت نفس و مرجع کنترل بر روی دانشجویان و دانش آموزان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
-   افشاری، سمانه. (1386)، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک ‌شده، عزت نفس و عوامل شخصیتی با رضایت مندی از زندگی در دانشجویان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
-   آقا بخشی، حبیب؛ راشدی، اسماعیل. (1393)، حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری سرطان، فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، شماره 1.
-   حسینی قمی، طاهره؛ حسین سلیمی بجستانی. (1391)، اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلابه سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران،  فصلنامه روانشناسی سلامت، شماره 4.
-   حیدری و دیگران. (1387)، ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و اندازه شبکه اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، فصلنامه علمی پژوهشی فیض، دوره دوازدهم، شماره 2.
-   خدا پناهی، محمد کریم. روابط ساختاری بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران مبتلابه سرطان، مجله روانشناسی، 55 سال چهاردهم، شماره 3.
-   خزائلی پارسا، فاطمه. (1386)، تاب‌آوری ظرفیت غلبه بر دشواری‌ها، پایداری سرسختانه، بهسازی خویشتن. انتشارات دانشگاه تهران.
-   داداش زاده، شیوا. (1388)، بررسی رابطه سبک زندگی و میزان تاب‌آوری والدین دارای فرزندان 18-14 ساله با و بدون اختلال سلوک در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-   رامبد، معصومه، فروغ رفیعی؛ محمدتقی ساریان حسن‌آبادی. (1389)، حمایت‌های اجتماعی، تهران: انتشارات خسروی.
-   رمضانی دریاسری، رشید و همکاران. (1390)، برنامه جامع ملی کنترل سرطان، معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیر، اداره سرطان، وزارت بهداشت، آموزش و درمان.
-   سارافینو، ادوارد پ. (1384)، روانشناسی سلامت، مترجمان: احمدی ابهری، سید علی و همکاران، تهران: انتشارات رشد.
-   سعدی پور، اسماعیل. (1389)، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری در نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان عادی شهر تهران، استاد راهنما: دکتر صغری ابراهیمی قوام، استاد مشاور: دکتر نورعلی فرضی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-   طباطبائی وکیلی، سید مهدی؛ قره آقاجی، سعید. (1386)، راهنمای عملی پیشگیری مشارکتی مدرسه محور (با تأکید بر سوءمصرف مواد)، تهران، انتشارات هنر اول.
-   قوانلو، الهام (1386)، بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت روان زنان مبتلابه HIV/ADS در شهر تهران، استاد راهنما: دکتر سید احمد حسینی، استاد مشاور: دکتر حبیب آقا بخشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
-   کرتیس، آنتونی جی (1380روانشناسی سلامت، ترجمه: فرامرز سهراب، تهران: انتشارات ورای دانش.
-   گر نیل، ریچارد ام.‌ و یوان. ای. آن رو جی آر. (1389)، پژوهش و ارزیابی در مددکاری اجتماعی: رویکردهای پژوهشی کمی و کیفی، مترجمان: طلعت الهیاری و اکبر بخشی‌نیا. تهران: دانژه‫.
-   لاکمن، جان. (1381)، درسنامه پرستاری بیماری‌های داخلی و جراحی، ترجمه نیره ابراهیمی، زهره پارسا یکتا، زهرا تذکری، ژیلا عابد سعیدی، منصوره فراهانی، تهران: آییژه.
-   لکزایی و همکاران. (1393)، در مقاله‌ای به بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده با تاب‌آوری در بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت علی‌اصغر (ع)،  فصلنامه پرستاری دیابت دانشکده پرستاری و مامایی زابل، دوره 2 شماره 4.
-   محمدی، مسعود. (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد، رساله دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
-   میکاییلی، مختار پور و میسمی. (1391)، نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده، راهبردهای مقابله‌ای و تاب‌آوری در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس، یافته‌های نو درروان شناسی، سال هفتم، شماره 23.
 
-    Akbari M. (2009). Cancer in Iran. Ghom: Darolfekr; [In Persian].
-    Awadallah, M.S. (2006). Support for cancer patients: The Bahrain experience, Eastern MediterraneanHealth Journal, 12, 5.
-    Benard,B. (2004). Resiliency:what wehave learned.san Francisco,CA:wested.
-    Conner KM, Davidson JRT. (2003). Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18: 76-82.
-    Helgeson, V. S., & Cohen, S. (1996). Social support and adjustment to cancer: Reconcilingdescriptive, correlation, and intervention research. Health Psychology, 15, (2,) 135–148.
-    Klassen, robert.klassen.annef. (2008). Impact of caring for a child with cancer on parents, health – related reality of life. Journal of clinical oncology, vol 26 no 36.pp:5884-5889.
-    Le, Thien Thanh. (2012). Resilience and mental health in parents of children surviving Acute Lymphoblastic Leukemia.Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Social Work and Health Science.Student thesis.
-    Lee MK, Park S, Lee ES, Ro J, Kang HS, Shin KH, Lee KS, Chung KW, Kim SW. (2011). Social support and depressive mood 1 year after diagnosis of breast cancer compared with the general female population: a prospective cohort study. Support Care Cancer ; 19: 1379-92.
-    Löfvenmark C, Mattiasson AC, Billing E, Edner M. (2009). Perceived Loneliness and Social Support in Patients with Chronic Heart Failure. European Journal of Cardiovascular Nursing; 8: 251–258.
-    Luthar, S. S, & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and social policies, Developmnt and psychopathology, 12, 857-885.
-    Masten, A. (2001). Ordinary magic: resilience process in development, American psychologist, 56, 227-238.
-    Pehlivan S, Ovayolu O, Ovayolu N, Sevinc A, Camci C. (2011). Relationship between hopelessness, loneliness, and perceived social support from family in Turkish patients with cancer. Support Care Cancer; 20(4): 733- 9.
-    Rak.F.C.,Patterson.L. (1999). Promoting resilience in at risk children Journal of counseling and development. 21,328-340.
-    Schroevers, M. J, Ranchor, A. V & Sanderman, R. (2003). The role of social support and selfesteem in the presence and course of depressive symptoms: A comparison of cancer patients and individuals from the general population. Social Science and Medicine. 57, 375–385.
-    Sharma.V, Sood.A, loprinzi.C, Prasad, K. (2012). Stress Management and Resilience Training (SMART) program to decrease stress and enhance resilience among breast cancer survivors: a randomized trial.BMC Complement Altern Med. 12(Suppl 1). P: 211.
-    ShkeriniaI. [The role of women to develop of Islamic Iran, with focus on employed women’s problems(Persian)]. Paper presented in national congress of the role of women in consistent development. Ministry of Education. Province of Yazd.2004; 47-8.
-    Vandervoort D. (1999). Quality of Social Support in Mental and Physical Health. Current Psychology, 18(2): 205-22.
-    Walsh,F. (2006). Streng thening family resilience. New York. The Guilford press.
-    Werner,E.E.& Smith,R.S. (2001). Journal from childhood to midife: Risk, resilience, and recovery.New York: cornell university press.
-    Willer, R., and Hantikainen, V. (2005). Individual quality of life following radical prostatectomy in men with prostste cancer.Urolog Nure. 25: 88-90, 95-100.