دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مواجهه مادران شهر تهران با آموزش مجازی فرزندان در دوران شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22054/rjsw.2022.66508.567

ستار پروین؛ مهسا کریمى؛ فائزه پیازچیان لنگرودی


درک و تجربه شهروندان از همه‌گیری کوئید- 19؛ مطالعه کیفی در شهرهای قم و یزد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22054/rjsw.2022.65376.550

احمد کلاته ساداتی؛ زهرا فلک الدین


بهزیستی روانی-اجتماعی کودکان مراکز نگهداری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22054/rjsw.2022.69144.609

مرضیه محمدی؛ حمیده عادلیان؛ علیرضا مولا


مطالعه زمینه‌ها و پیامدهای کودک همسری در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22054/rjsw.2022.69173.610

مهری فتائی؛ معصومه مطلق؛ حسین آقاجانی مرسا


خود-اندیشی با زبان غیر اول شخص: دور شدن از خود و مهار احساس ها، اندیشه ها، و رفتارها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22054/rjsw.2022.65601.556

ابراهیم احمدی


بررسی چالش ها و فرصت های امکان حضور مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان بزهکار: با تاکید بر دیدگاه برخی قضات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22054/rjsw.2023.67495.585

فاطمه حسینی؛ حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ صلاح الدین قادری؛ حسین غلامی


مطالعه درک زنان متاهل از ناکامی جنسی و پیامد‌های آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22054/rjsw.2023.70385.627

لیلا بهرامی؛ طوبی شاکری