نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

تعدادی از مطالعات برخی از اشکال کار کودکان ازجمله کار در خیابان را مطالعه کرده‌اند، اما کمتر مطالعه‌ای به‌صورت نظام‌مند به بررسی اشکال مختلف کار کودکان، زمینه‌ها، ویژگی‌ها و پیامدهای آن‌ها پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است و برای گردآوری داده‌ها از فنون مصاحبه و مشاهده برمبنای روش نمونه‌گیری هدفمند، گلوله برفی و نظری استفاده‌شده است. جامعه مطالعه پژوهش سه دسته کودکان، کارفرمایان آنان و متخصصان حوزه کودکی هستند. به‌منظور تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای برای ساخت نظریه کار کودکان استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد کودکان در شهر تهران به اشکال مختلفی از کارها ازجمله بدترین شکل کارها مشغول به کار هستند. مناسبات این کارها از سه دسته خویشاوندی، کارفرمایی و سازمان‌یافته است. زمینه‌های عمده کار کودکان شکاف توسعه در پهنه سرزمینی کشور، جنگ و فقر در کشور افغانستان، فقر خانوارها، فرهنگ برخی از اجتماعات درباره کودک و کار کودک، بازار کار غیررسمی و زمینه‌های قانونی و اجرای قانون است. همچنین دلایل کودکان و خانواده‌های آنان به‌منظور کار تأمین بخشی از هزینه‌ها، یادگیری مهارت در غیاب پیوند بین تحصیل و اشتغال و عدم امکان رفتن به مدرسه است. راهبردهای عمده کودکان و خانوارهای آنان تعدادی از کنش‌ها به‌منظور ارتقاء و درآمد بیشتر و کاهش مخاطرات کار است. کودکان در کار علاوه بر آنکه استثمار می‌شوند، اشکال مختلف کارها بسته به شرایط و ویژگی‌هایشان به‌سلامت جسم و روان آنان آسیب می‌زنند و در اجتماعی‌شدن مؤثر آنان اختلال به همراه می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Traces of Exploitation in Childhood: A Research on Forms, Causes and Consequences of Child Labor

نویسنده [English]

  • kameel Ahmady

researcher

چکیده [English]

A number of studies have examined some forms of child labor, but there are no studies that systematically address the various forms of child labor, their contexts, characteristics, and consequences. In this study, using a qualitative method, the forms of child labor in Tehran have been studied. The study was conducted using the grounded theory method. The study population consists of three groups of children, their employers and child specialists. In order to analyze the findings, a three-step coding method was used to construct the theory of child labor. Findings show that children in Tehran work in various forms of work, including the worst form of work. The relations of these works are divided into three categories: kinship, employer and organized. The main causes of child labor are the development gap in the country, the war and poverty in Afghanistan, the poverty of families, the culture of some communities about children and child labor, the informal labor market and the legal framework and law enforcement. Also, the reasons for children and their families to work are to cover part of the household expenses, to learn skills in the absence of a link between education and employment. The main strategies of children and their families are a number of actions in order to promote and increase income and reduce work risks. In addition to being exploited, children in various forms of work, depending on their circumstances and characteristics, harms their physical and mental health and disorder their effective socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Exploitation
  • Child Labor
  • Poverty
  • Characteristics of Forms of Child Labor
  • Risks of Child Labor