نویسنده = ������������ ��������
گونه شناسی کار کودکان و آسیب های ناشی از آن بر کودکان کار در شهر تهران

دوره 8، شماره 28، خرداد 1400

10.22054/rjsw.2022.61472.502

پریسا پیرخندان؛ ستار پروین؛ فاطیما سیاهپور


مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه‌ای کیفی در شهر سرپل ذهاب)

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 103-146

10.22054/rjsw.2022.61214.498

رحمت میرزائی؛ مسعود عالمی نیسی؛ عزت اله سام آرام؛ ستار پروین


فراتحلیل مداخلات روانی-اجتماعی اعتیاد

دوره 6، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 205-251

10.22054/rjsw.2020.52288.403

بهزاد خدری؛ محمد زاهدی اصل؛ ستار پروین