نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر آن در بین مددکاران شاغل در بهزیستی بوده است. روش انجام این پژوهش پیمایش و جمعیت آماری آن تمام مددکاران شاغل در بهزیستی استان تهران بوده است که به دلیل محدود بودن تعداد آن‌ها تمام این افراد که 200 نفر بوده‌اند مورد بررسی قرارگرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که میزان فرسودگی شغلی در بین مددکاران شاغل در بهزیستی بالاست و نیز نحوه مدیریت، اثربخش نبوده و ارتباطات درون‌سازمانی و بین فردی نیز ضعیف و شکننده است. با بررسی فرضیات و مدل تحقیق با استفاده از معادلات رگرسیونی مشخص گردید که ارتباط با همکاران با مقدار بتای (500/0) بیشترین تأثیر را بر فرسودگی شغلی دارد و بعدازاین متغیر، استرس شغلی (382/0-) مؤثر بر فرسودگی شغلی می‌باشد و در کل، متغیرهای در نظر گرفته ‌شده در این تحقیق 60 درصد از واریانس متغیر فرسودگی شغلی را تبیین می‌کنند. از نتایج چنین استنباط می‌شود که وجود جو رسمی و صرفاً بروکراتیک در سازمانی که عمدتاً با آسیب دیدگان اجتماعی رو به رو است موجب گردیده است که کارکنان در نبود روابط دوستانه و وجود روابط صرفاً کاری، استرس دو چندانی را تجربه نمایند و میزان فرسودگی شغلی آن‌ها دو چندان گردد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Factors Affecting the Rate of Burnout (Case Study: Social Workers Working in the Organization Tehran Welfare) Sattar Parvin[1] , Salah Halimi[2] Received: 19/12/ 2016 Accepted: 23/05/217

نویسندگان [English]

  • s p 1
  • s h 2

چکیده [English]

Internal Factors Affecting the Rate of Burnout
(Case Study: Social Workers Working in the Organization Tehran Welfare)
Sattar Parvin[1]  ,  Salah Halimi[2]
Received: 19/12/ 2016             Accepted: 23/05/217
 
Abstract
The purpose of the current research is determining the amount of occupational burnout and the effects of intra organizational factors among the social workers of welfare of Tehran province. This is a kind of survey research. The statistical community is almost 200 persons who were the social workers of welfare organization in Tehran. According to the achieved findings, the amount of occupational burnout is very high. The results also indicated that the intra organizational communications are so weak and the management method is not in its effective mode. Based on the hypothesis and the model of this research, using the regression functions it has been observed that communications with other colleagues have the most effective role on the occupational burnout with following value: . The latter variable is job stress with the value of –0.382. In total, sixty percentage of variable variance determines the amount of occupational burnout. According the findings, it can be concluded that there is a direct relationship between the bureaucratic atmosphere of the organization and the occupational burnout. In other words, when there is not any friendly relationship through the employees, the amount of occupational burnout increases.
Keywords: Burnout, Social Work, Worker Welfare, Inter-Organizational Factors



[1]. Social Work Assistant ProfessorAllamehTabatabaiUniversity in Tehran.
    sparvin1359@gmail.com


[2]. Management of AllamehTabatabaiUniversity in Tehran Social. (Corresponding
    Author).    salahhalimy@gmail.com

منابع
-   ابطحی، سید حسن. (1382)، مدیریت و فشار روانی، فصلنامه دانش و مدیریت، دوره 12.
-   ادیب راد، نسترن. (1385). بررسی رابطه دل‌زدگی زناشویی و فرسودگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری، مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 15.
-   استوار، تک. (۱۳۷۷)، تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن، ترجمه: پری‌رخ دادستان، تهران: رشد.
-   امیر یزدانی، فرزانه. (1384)، بررسی رابطه فرسودگی شغلی با حمایت اجتماعی در مددکاران اجتماعی شاغل در بهزیستی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی تهران
-   ایرانی، شهرام. (1381)، بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های شهر تهران، پایان‌نامه دکتری دانشگاه علوم بهزیستی.
-   آیزنگ، اچ جی؛ ویلسون، گلن. (1986)، خودشناسی، ترجمه: شهاب‌الدین قهرمان، تهران: انتشارات شباویز.
-   تیموری نسب، آزاده؛ رشیدی، محمدمهدی؛ ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ موسوی هفتاد رو، مجتبی؛ سلیمی، مجید. (1389)، بررسی میزان فرسودگی شغلی منابع انسانی و عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر آن در شرکت ملی حفاری ایران، 1 ــ 26
-   چاووشی فر، جلال؛ سلیمی، مجید؛ آزاد فتاح، پرویز. (1390)، بررسی میزان و پیش‌بینی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 9 (3).
-    حسین زاده جنیدی، فاطمه. (1391)، بررسی عوامل مداخله کننده در فرسودگی شغلی مددکاران شاغل در بخش‌های بیماران سرطانی،
 http://www.clinicshamskariman.ir/?p=2069
-   رابینز، استیفن. (۱۳۷۴)، مدیریت رفتار سازمانی، جلد اول، ترجمه: علی پارساییان؛ محمد اعرابی، تهران: چاپ اول، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
-   رحیمیان. محمد. (1393)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی در بین مددکاران شاغل در تهران، اولیناجلاسملیتوسعهپایداردرعلومتربیتیوروانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
-   زارع، مهدی. (1382)، بررسی و میزان فرسودگی شغلی با حمایت اجتماعی، سخت روئی و عزت نفس رانندگان اتوبوس شرکت واحد و رانندگان تاکسی‌رانی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
-   زندی، فیروز. (1391)، بررسی نقش اجرای قرارداد روان‌شناختی بر فرسودگی شغلی در بیمارستان شهید چمران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-   ساعتچی، محمود. (1382)، بررسی عوامل و موانع انسانی بهره‌وری از دیدگاه مدیران سازمان‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 37 و 38.
-   ستوده اصل، نعمت؛ بختیاری، امیر هوشنگ. (۱۳۸۵)، بررسی فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران و 78-77، ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیکردستان.
-   سفیری، خدیجه؛ جعفر نژاد، احمد. (1381)، بررسی عوامل درون‌سازمانی بر ارزیابی وضعیت شغلی زنان، مطالعات اجتماعی و روان‌شناختی زنان، شماره 11.
-   عابدی، محمدرضا؛ شفیع‌آبادی، عبدالله؛ احمدی، احمد؛ سلیمی زاده، کاظم. (۱۳۸۲)، بررسی فرسودگی شغلی مشاوران آموزش‌وپرورش شهر اصفهان و عوامل مؤثر بر آن، مجله دانش و پژوهش درروان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی 38 - واحد خوراسگان (اصفهان). شماره ۱۵.
-   قربانی، غلامعلی. (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان فرسودگی شغلی کارکنان زندان‌های استان تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-   میراب زاده، آرش؛ ایرانی، شهرام؛ سمیعی، مرسده؛ فیض زاده، گلنار. (۱۳۸۶)،‌ فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان بیمارستان روان‌پزشکی رازی، نشریه توان‌بخشی، دوره 8، ویژه‌نامهتوان‌بخشیدربیمارهاواختلالاتروانی.
-   نظر پور، داوود. (1392)، بررسی رابطه انگیزشی پیشرفت و دل‌بستگی شغلی با فرسودگی شغلی معلمان مرد مقطع متوسط شهر قدس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 
- D. Anastasiadou. Sofia, T. Douma. Stergianna. (2014). A Structural Equation model of Factors affecting Medicine Profession Burnout, Social and Behavioral Sciences 159,pp: 387 – 390
- D. Walsh. Sophie, Tartakovsky. Eugene. (2016). Burnout among social workers working with immigrantsfrom the Former Soviet Union and Ethiopia in Israel: Testingthe connections between personal value preferences,immigrant appraisal and burnout, International Journal of Intercultural Relations 53,pp: 39–53
- Dissanaike, Sharmila. (2016). How to prevent burnout (maybe), Southwestern Surgical Congress, The American Journal of Surgery, pp: 1251-1255
- Eastbrug, m. Willi Amson, M.: Govsuch, R.: Ridley, c. (2006). Social support, personality and Burnout in Nurses. Urnal of Applied social psychology, 24, p: 1233—1250
- Isabel Hombrados-Mendieta, Francisco Cosano-Rivas. (2011). Burnout, workplace support, job satisfaction and life satisfaction among social workers in Spain: A structural equation model, International Social Work, Journals. sage
- L. Back.Anthony, MD, Karen E. Steinhauser, PhD, Arif H. Kamal, MD, MHS, and Vicki A. Jackson, MD, MPH. (2016). Building Resilience for Palliative Care Clinicians: An Approach to Burnout Prevention Based on Individual Skills and Workplace Factors, Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 52 No. 2, pp:284-291
- Lent,gonathan. (2010). The lmpactof work setting, demographic factor, and rersonality factor on burn nout of professional counselors. Nd individual differences, 13, 949-951.