نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسندۀ مسئول).

3 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
به دلایل مختلف، تأخیر در ازدواج (چه بر اساس عرف اجتماعی و چه بر اساس ادارک خود افراد) به تجربه زیسته بخشی از دختران و پسران تبدیل‌شده است اما با توجه به تفاوت‌های زیست‌شناختی و مختصات فرهنگی جامعۀ ایران، این امر ممکن است برای دختران شرایط متفاوتی را ایجاد کند. بر این اساس، هدف این مقاله، مطالعۀ تجربۀ زیستۀ دختران از تأخیر در ازدواج و استراتژی‌های مواجهه با آن با روش‌شناسی کیفی است که از تکنیک مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها و از روش تحلیل تماتیک برای تحلیل مصاحبه‌ها استفاده شد. بدین منظور، با 20 دختر بالای 30 سال شهر کرج مصاحبه و اشباع نظری حاصل شد. یافته‌های پژوهش در دو محور اصلی تجربه‌های زیسته و گونه‌شناسی استراتژی‌های مواجهه تشریح شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که دختران، در عرصۀ جدال سنت و مدرنیته قرار گرفته‌اند. از طرفی با پذیرش ارزش‌های مدرن، سن ازدواجشان افزایش‌یافته و از طرف دیگر، جامعۀ سنتی ایران، این تحولات فرهنگی و ارزشی را برنمی‌تابد و همین امر سبب بروز مشکلاتی برای دختران و تجربۀ فشارهای اجتماعی به سبب تأخیر ازدواجشان شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life Experiences of Girls Facing Delayed Marriage and the Typology of its Coping Strategy

نویسندگان [English]

  • Sattar parvin 1
  • zynab felegari 2
  • marjan kiani 3

2 Department of Social Work,Faculty of Social Sciences,Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract:
For various reasons, the delay in marriage (whether based on social norms or on the basis of self-perceptions) has become a living experience for some girls and boys, but due to the biological differences and cultural coordinates of the Iranian community, this may create a different situation for girls. Accordingly, the purpose of this paper is to study the life experiences of girls facing marriage delays and strategies for dealing with them. This study has adopted a qualitative methodology, using deep and semi-structured interviews for data collection and a thematic analysis method for analyzing the data. To this end, interviews with 20 girls aged over 30 living in the city of Karaj were carried out and theoretical saturation was obtained. The research findings are described in two main aspects of life experiences and typology of exposure strategies. The results of the research indicate that girls are in conflict with tradition and modernity. On the one hand, with the adoption of modern values, their marriage age has increased and on the other hand, the traditional Iranian society does not recognize these cultural and value changes, which has caused problems for girls and has given them the experience of social pressure due to their delay in marriage.
Keywords: Life Experience, Girls, Delayed Marriage, Iran, Thematic

منابع
-  آزاد ارمکی، تقی. (1386)، «جامعه‌شناسیخانوادهایرانی»، تهران: نشر سمت، چاپ اول.
-  اینگلهارت، رونالد. (1383)، «تحول فرهنگی در جوامع صنعتی»، ترجمه: مریم وتر، تهران: کویر.
-  پروین، ستار و اسلامیان، ایوب. (1393)، «تجربه زیسته زنان مبتلابه ویروس اچ ‌ای وی از روابط اجتماعی»، زن در توسعه و سیاست، شماره 45.
-  خالقی فر، مجید. (1381)، «بررسی ارزش‌های مادی و فرا مادی جوانان تحصیل‌کرده ایرانی، عوامل مؤثر بر آن و رابطۀ آن با برخی از نشانگان فرهنگی»، مجله نامه پژوهش فرهنگی، شماره 3.
-  ریتزر، جورج. (1380)، «نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر»، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: علمی فرهنگی، چاپ دوم.
-  سرایی، حسن و اوجاقلو، سجاد. (1392)، «مطالعۀ نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران»، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، سال پنجم، شمارۀ 4.
-  صادقی، رسول؛ قدسی، علی‌محمد و افشار کهن، جواد. (1386)، «واکاوی مسئلۀ ازدواج و اعتبار سنجی یک‌راه حل»، پژوهش زنان، دورۀ پنجم، شمارۀ اول.
-  عباسی، پریسا. (1395). بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران با تکیه‌بر تغییرات سبک زندگی. تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، شماره سوم پیاپی، 36.
-  کرمی قهی، محمدتقی و پاپی نژاد، شهربانو. (1391)، «زمینه‌های اجتماعی-فرهنگی تک زیستی دختران»، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، سال هفتم، شماره 21.
-  کاظمی پور، شهلا. (1383)، «تحول سن ازدواج در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن»، پژوهش زنان، دورۀ دوم، شماره 3.
-  گیدنز، آنتونی. (1387)، «جهان رهاشده: گفتارهایی دربارۀ یکپارچگی جهانی»، ترجمه: علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران: علم و ادب.
-  گیدنز، آنتونی. (1388)، «پیامدهایمدرنیته»، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-  مشیر زاده، حمیرا. (1381)، «از جنبش تا نظریۀ اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم»، تهران: نشر و پژوهش شیرازه
-  میشل، آندره. (1378)، «فمینیسم، جنبش اجتماعی زنان»، ترجمه: هما زنجانی زاده، مشهد: نشر نیکا، چاپ دوم.
-   محمودیان، حسین؛ ترابی، فاطمه و محمودیانی، سراج‌الدین. (1392)، «تفاوت‌های جنسی تعیین‌کننده‌های سن ازدواج افراد در آستانۀ ازدواج در شهر کرمانشاه»، نامۀ انجمن جمعیت‌شناسی ایران.
-  محبی، فاطمه؛ سیاح، مونس و حسینی، شیما. (1395)، «دلالت‌های معنایی تأخیر در ازدواج دختران دانشجو»، مطالعات زنان و خانواده، سال ششم، شمارۀ 2.
-  محمد پور، احمد. (1388)، «ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتبار یابی و تعمیم‌پذیری»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، ش 48.
مرکز آمار ایران. (1396).
 
-   Murayama, S. (2001).Regional standardization in the age at marriage: A comparative study of pre Industrial Germany and Japan, The History of the Family, Vol. 6, No. 2, pp. 303-324.
-   Chasteen, Amy L. (1994). The world around me: The living environment of single women. Sex Roles, Volume 31, Issue5-6.
-   Sharp, Elizabeth A. & Ganong, Lawrence (2007). Living in the Gray: Women’s Experiences of Missing the Marital Transition. Jiurnal of Marriage and Family, Volume 69, Issue 3, pp 831-844.
-   Wanga, Haiping & Douglas A.Abbottb (2013). Waiting for Mr. Right: The Meaning of Being a Single Educated Chinese Female Over 30 in Beijing and Guangzhou. Women's Studies International Forum, Volume 40, Pages 222-229.