نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

کار کودکان از آسیبهای اجتماعی مهم در جهان است. بسیاری از کودکان در شرایط بهره کشانه کار میکنند و مورد استثمار قرار میگیرند. در ایران تا کنون سیاستها و مداخلات در زمینه حذف کار کودک کارآمد نبوده. با توجه به تنوع و گستردگی انواع کار کودکان و آسیبهای آن، پژوهش حاضر تلاش کرده تا با گونه شناسی کار کودکان در شهر تهران، دسته ها و رده های فعالیت بهره کشانۀ کودکان و مسائل و پیامدهای ناشی از هر یک از انواع مشاغل بر کودکان را شناسایی کند تا از طریق شناخت درست به طرحریزی اقدامات لازم برای هر گونه شغلی کودکان در راستای کاهش و حذف کار کودکان کمک نماید.پژوهش به روش کیفی بوده و از طریق مطالعه اسنادی که در آن نمونه گیری به شیوه تعمدی و نظری بوده و نیز مصاحبۀ نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مطلعین کلیدی حوزۀ کار کودکان انجام شده است. داده ها به شیوۀ تحلیل تماتیک تجزیه و تحلیل شده و درنهایت بر اساس یافته های پژوهش گونه های کار کودکان در هفت دسته شامل کار کارگاهی، دستفروشی، کار در خیابان، زباله گردی، تکدی گری، کار کودکان خیابانی و هم چنین کار پنهان کودکان سنخ بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش ضمن تأیید پژوهشهای پیشین، تلاش دارد تا بر اساس یک رویکرد کل نگر به مسئله شناخت واقع بینانه کار کودک بپردازد. به گونه ای که این شناخت مبنای پژوهش ها و اقدامات علمی و عملی سیاست گذاران و نهادهای متولی سلامت و رفاه کودکان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Child labour and work-related injuries to working children in Tehran

نویسندگان [English]

  • Parisa Pirkhandan 1
  • Sattar Parvin 2
  • Fatima Siahpour 3

1 Department of Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of social work faculty of social sciences. allameh tabatabaii

3 Educational Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Child labour is one of the most important social harm in the world. Many children are working in exploitative conditions and are exploited. In Iran, policies and interventions to eliminate child labour have not been very effective so far. Therefore, considering the diversity and extent of child labour and injuries caused by forced labour on them, the present study has tried to identify the types of child labour in Tehran, categories and occupations of child exploitation and identify the issues and consequences of each type of labour for children; so that through proper knowledge, we can help plan the necessary measures for any child job in order to reduce and eliminate child labour. A qualitative study has used in this research. We used semi-structured, in-depth interviews with 15 key informants in the field of child labour to gather the data. Also, we studied documents which were sampling done intentionally and theoretically. A thematic analysis was used in this study and finally, we reached seven main themes: Workshop work, Peddling, Street services, Barbage gathering, Begging, House working and Delinquencies. In conclusion, results try to get a realistic cognition of child labour based on a holistic approach. We hope this knowledge use as the basis of research and scientific and practical actions of policymakers and institutions in charge of children's health and welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child labour
  • Exploitative work . social problem
  • Tehran