نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22054/rjsw.2024.71185.639

چکیده

پژوهش حاضر مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی الگوی وظیفه مداری در مددکاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مطالعه، مرور نظام‌مند اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر مراجعان در مددکاری اجتماعی است و با روش مرور نظام‌مند انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات، پژوهش ها، پایان‌نامه ها و مطالعات تجربی منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی مرتبط با اثربخشی الگوی وظیفه‌مداری در سطوح (فردی، گروهی و خانواده) در مراجعان مختلف است. معیارهای ورود متون به این مطالعه شامل: تمامی پژوهش های معتبر بر اساس سلسه مراتب شواهد (1. مرور نظام مند و فراتحلیل و 2. کارآزمایی تصادفی دارای گروه کنترل (RCT) ) مرتبط با موضوع است.
محدوده زمانی و تاریخی جهت انتخاب متون از سال 1973 تا 2023 لحاظ شده است. پس از جست‌و‌جوی داده ها در پایگاه های اطلاعاتی، تعداد 18 پژوهش که دارای معیارهای ورود بوده و از نظر سلسله مراتب شواهد معتبر شناخته شدند، به این مطالعه راه یافتند.
بر اساس یافته ها، الگوی وظیفه مداری در سطوح فردی، گروهی، کار با خانواده می تواند برای مددجویان با طیف وسیعی از مسائل و مشکلات به کار گرفته شود؛ همچنان که در ارتباط با بیماران روانی مزمن، سالمندان، بیماران اسکیزوفرنی، دانش آموزان، نوجوانان در معرض ریسک و کودکان کار و خانواده های آنها، اثربخشی این مدل به اثبات رسیده است.می‌توان گفت که پشتیبانی تجربی برای این الگو وجود دارد و برآیند کلی مطالعات بررسی شده، مداخلات با الگوی وظیفه مداری را برای طیف متنوعی از مراجعان اثربخش می داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A systematic review of the effectiveness of the task_centered model on clients in social work

نویسندگان [English]

  • farid bahrami
  • Negar Seraj

social work dipartment. social sience facolty.allameh tabatabaei university.tehran.iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the effectiveness of the task_centered model on clients in the social work.
Method: This study is categorized as descriptive studies and in practice, its implementation process has been done in a systematic review. The statistical population of this research includes articles, researches and experimental studies published in Farsi and English related to the evaluation and effectiveness of the task_centered model at the levels (individual, group and family) in different clients.
Findings: After searching the data in the databases, 19 studies that met the research entry criteria and were recognized as valid in terms of the hierarchy of evidence were included in the research. The general result of the reviewed researches has found interventions with a task_centered model to be effective for a diverse range of clients.
Conclusion: Based on the systematic review of the research related to the title of the current research, the task_centered model at the individual, group, and family levels can be used for clients with a wide range of issues and problems; As with chronic mental patients, the elderly, schizophrenic patients, students, adolescents at risk, labor children and their families, the effectiveness of this model has been proven. Overall, there is empirical support for this model, although much more research is needed on which clients and problems might benefit from a task_centered approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • effectiveness
  • task_centered model
  • social work