مدیر مسئول


حمیده عادلیان راسی استادیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

Social work

 • ////
 • hadelyanyahoo.com
 • ////

سردبیر


محمد زاهدی اصل استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

مددکاری اجتماعی

 • ////
 • zahedi2010yahoo.com
 • ////

مدیر داخلی


الهام محمدی استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

مددکاری اجتماعی

 • e.mohammadi1986gmail.com
 • 22266617-22223001-3

اعضای هیات تحریریه


حبیب آقابخشی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مددکاری اجتماعی

 • ////
 • haghabakhshi7gmail.com
 • ////

اعضای هیات تحریریه


احمد برجعلی استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

 • /////
 • borjaliatu.ac.ir
 • ////

اعضای هیات تحریریه


محمود جمعه پور استادبرنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 • mahjom43gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدسعیدذکایی استادمطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

 • saeed.zokaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد زاهدی اصل استادمددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

مددکاری اجتماعی

 • zahediaslatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن سرایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

 • ////
 • hsaraieyahoo.com
 • ////

اعضای هیات تحریریه


فرامرز سهرابی استاد تمام دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

 • /////
 • asmar567yahoo.com
 • ////

اعضای هیات تحریریه


سید محمدسیدمیرزایی استادجامعه شناسی وجمعیت شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 • seyedmirzaieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سهیلا صادقی فسائی دانشیاردانشگاه تهران

 • s-sadeghiyahoo.com
 • 09171181546

اعضای هیات تحریریه


مریم قاضی نژاد دانشیار

جامعه شناسی

 • maghazinejadyahoo.com
 • 09123275735

اعضای هیات تحریریه


محمدکمالی استادمدیریت توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

 • kamali.moiums.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسین یحیی زاده پیرسرایی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

مددکاری اجتماعی

 • /////
 • hossein_yahyahoo.com
 • ////

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ستارپروین دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

مددکاری اجتماعی

 • sparvin1359gmail.com

ویراستار انگلیسی


فاطمه سرکانی ویراستارلاتین

آموزش زبان انگلیسی

 • fafa.serkaniyahoo.com

صفحه آرا


لیلا خدابنده لو حروف چینی وصفحه آرایی

لیسانس پژوهشگری

 • hojjatiatu.ac.ir
 • 44737520

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علیرضا مولا دانشیار مددکاری دانشگاه کارلستاد سوئد

مددکاری