دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، آذر 1400 
تجربه زیسته برون رفت از وابستگی عاطفی به شخص در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد

صفحه 67-100

10.22054/rjsw.2022.62706.515

محمود شجاعت رفسنجانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ ملیحه مصیبی


تغییر و تطور پژوهش‌ها و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی

صفحه 153-174

10.22054/rjsw.2022.64919.539

اسماعیل عالی زاد؛ محمد زاهدی اصل؛ مرضیه قرائت؛ الهام محمدی؛ حمیده عادلیان