بررسی نگرش زنان نسبت به مراقبت از سالمندان: مطالعه بین نسلی زنان شهر شیراز

علی یار احمدی؛ منیژه ضرغامی؛ رقیه خسروی؛ شبنم آل رسول دهکردی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.44535.326

چکیده
  در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در حال انتقال از جوانی به سالخوردگی است. از این رو وضعیت سالمندان و نحوه مراقبت از آن‌ها مسأله‌ای حائز اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی نگرش زنان 20-55 ساله شهر شیراز شامل دو گروه نسلی (20-34 ساله) و (35-55 ساله) نسبت به مراقبت از سالمندان است. برای این منظور یک نمونه 385 نفری مورد مصاحبه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد ...  بیشتر

تاب آوری اجتماعی تشکل‌های اقتصادی در مواجهه با آنومی نهادی (مورد مطالعه: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)

شراره کامرانی؛ علی بقایی سرابی؛ خلیل میرزایی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، صفحه 33-66

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.65414.553

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاب آوری اجتماعی تشکل های اقتصادی در مواجهه با آنومی نهادی با رویکرد تحلیل نهادی است. زمان انجام پژوهش1399 تا 1400 و نوع روش کیفی و نوع روش ‏تحلیل داده‌ها تحلیل مضمونی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه اپیزودیک و جمعیت تحقیق شامل کلیه اعضای ‏انجمن مذکور است که 21 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد شالوده‌های ...  بیشتر

تجربه زیسته برون رفت از وابستگی عاطفی به شخص در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد

محمود شجاعت رفسنجانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ ملیحه مصیبی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، صفحه 67-100

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.62706.515

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته‌ برون رفت از وابستگی عاطفی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد است. روش تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. جامعه هدف کلیه اعضای انجمن معتادان گمنام است. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است، مصاحبه تا جایی ادامه پیدا کرد که داده‌های جدیدی در برنداشت و به حد اشباع ...  بیشتر

تفاوت های جنسیتی در خودکشی و همسرکشی در عصر قاجار

محمدحسین شریفی ساعی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، صفحه 101-152

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.66245.561

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل خودکشی و همسرکشی در دوران قاجار بوده است. این مطالعه با روش تحلیل محتوا (کمی و کیفی) انجام گرفته است. متن مورد تحلیل، «گزارش‌های نظمیه از وضعیت محلات تهران در عصر ناصری» بود. در بخش تحلیل محتوای کیفی، مقوله‌ها و مضامین مرتبط با خودکشی و همسرکشی در گزارش‌های نظمیه از عصر قاجار، مورد شناسایی و طبقه‌بندی ...  بیشتر

تغییر و تطور پژوهش‌ها و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی

اسماعیل عالی زاد؛ محمد زاهدی اصل؛ مرضیه قرائت؛ الهام محمدی؛ حمیده عادلیان

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.64919.539

چکیده
  تداوم و توسعه هر علمی وابسته به پژوهش‌هایی است که در حیطه آن علم به انجام می‌رسد. ایستایی در پژوهش‌های صورت گرفته در یک رشته علمی، زمینه‌ساز رکود در آن حوزه معرفتی می‌شود و پویایی در تحقیقات، ضمانت بخش توسعه آن علم و رشد عالمانش می‌گردد. از این‌رو، برای کسب آگاهی از این که جایگاه یک رشته علمی در شرایط کنونی چگونه است، چه فرایندی ...  بیشتر

تببین جامعه شناختی خشونت مردان علیه همسران

مریم مختاری؛ محمد نوریان

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، صفحه 175-211

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61122.496

چکیده
  خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های اجتماعی در جهان امروزی است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی کلیه پرونده‌های شش ماه اول سال 1399، زنان مراجعه‌کننده به اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان نجف‌آباد که مورد خشونت از سوی همسر خود قرار گرفته‌اند، برای مطالعه انتخاب گردید. این تحقیق به صورت مقطعی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس تحیل داده‌های ...  بیشتر