نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی‌ اقتصادی و توسعه،‌ واحد رودهن‌،‌ دانشگاه آزاد اسلامی‌، رودهن‌،‌ ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی‌،‌ واحد تهران مرکزی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران،‌ ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاب آوری اجتماعی تشکل های اقتصادی در مواجهه با آنومی نهادی با رویکرد تحلیل نهادی است. زمان انجام پژوهش1399 تا 1400 و نوع روش کیفی و نوع روش ‏تحلیل داده‌ها تحلیل مضمونی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه اپیزودیک و جمعیت تحقیق شامل کلیه اعضای ‏انجمن مذکور است که 21 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد شالوده‌های آنومی ‏نهادی و بحران های ناشی از آن در مورد مطالعه در دو سطح کلان و خرد قابل ردیابی است. در سطح کلان، تغییر ساختارهای بنیادین، استقرار جامعه در وضعیت گذار و پیدایش روحیات تازه در ایرانیان به ایجاد آنومی انجامید. در سطح خرد‌ عدم کامیابی در تحقق ارزش ها و آرمان‌های مشترک ‏در مورد مطالعه زمینه را برای آنومی مهیا و‌ ناهماهنگی ابزار و قواعد فرهنگی کنشگران برای دستیابی به هدف مشترک، یعنی‌‌‌ جستجوی تحول،‌‌‌ آنومی را ‏تشدید کرد. بر خلاف نظریه آنومی‌ مرتون، در این پژوهش مشخص شد امکان انعطاف و عمل همزمان کنشگران در قالب دو یا ‏چند الگوی فرهنگی وجود دارد. با توجه به التزام همزمان اعضای مورد مطالعه به الگوی‌ سازگاری و همنوایی‌ به علاوه ‌‌‌بدعت ‏و نوآوری‌‌،‌ می‌توان الگوی ‌‌‌«سازگاری تحول خواهانه» را به الگوهای مورد ذکر مرتون اضافه کرد که نشاندهنده تاب آوری خلاقانه در مورد مطالعه است. براساس روابط علی و معلولی کشف شده در این پژوهش، چنانچه پس از وقوع تحول،‌ ارزش‌ها و آرمان‌های تحقق نیافته ای که آنومی‌ را بوجود آورده بودند محقق نشوند‌،‌ ارزش‌های نهادینه شده‌ای نظیرعقلانیت‌ موجب وقوع آنومی نهادی مجدد خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social resilience of economic nongovernmental organizations in Encounter of institutional anomie (Case study: Iranian Home Appliance Industry Association)

نویسندگان [English]

  • sharareh kamrani 1
  • Ali Baghaei Sarabi 2
  • Khalil Mirzaeei 3

1 PhD Student in Sociology of Economy and Development, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Social Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the social resilience of economic organizations against institutional anomie at the level of non-governmental economic organizations (Iranian Home Appliance Industry Association) with an institutional analysis approach. The research was conducted from 1399 to 1400. The type of research method is qualitative and the type of data analysis method is inductive thematic analysis. The data collection technique was episodic interview. The research population includes all members of the association, 21 of whom were purposefully selected. Findings showed the foundations of institutional anomie can be traced at both macro and micro levels. At the macro level, the change of fundamental structures, the establishment of society in a state of transition, and the emergence of new spirits in Iranians led to the creation of the mentioned anomie. At the micro level, the failure to achieve common values and ideals paved the way for anomie, and the inconsistency of actors' cultural tools and rules to achieve a common goal, the quest for transformation, exacerbated that anomie. Contrasting to Merton's theory of anomie, in this study it was found that, it is possible for actors to act simultaneously in the form of two or more of these cultural patterns. Given the simultaneous commitment of the members of that association to the model of "adaptation and conformity" plus "innovation and innovation", the model of "transformational adaptation" can be added to the models mentioned by Merton that Indicates creative resilience

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Anomie
  • Economic Nongovernmental Organizations
  • Values
  • Norms
  • Social Resilience