نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علو م اجتماعی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

چکیده

خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های اجتماعی در جهان امروزی است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی کلیه پرونده‌های شش ماه اول سال 1399، زنان مراجعه‌کننده به اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان نجف‌آباد که مورد خشونت از سوی همسر خود قرار گرفته‌اند، برای مطالعه انتخاب گردید. این تحقیق به صورت مقطعی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس تحیل داده‌های ثانویه است که اطلاعات آن به صورت گذشته‌نگر جمع آوری شده است. داده‌های این تحقیق، پاسخهای موجود در پرسشنامه ضمیمه شده در پرونده زنان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی بود که با ورود داده های موجود در برنامه نرم افزارآماری spss مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان دهنده این موضوع است که بیشترین خشونت صورت گرفته بر زنان به ترتیب از نوع خشونت کلامی و جسمی می‌باشد؛ همچنین بین وجود فرهنگ مردسالاری، جامعه‌پذیری جنسیتی مرد در دوران کودکی، شرایط اقتصادی نابسامان خانواده، شرایط اجتماعی نابسامان خانواده، وضعیت روانی و مسائل جنسی در خانواده با خوشت علیه زنان رابطه معنادار بدست آمد. از طرفی بین ویژگی‌های زمینه‌ای با خشونت علیه زنان رابطه‌ای‌ گزارش نگردید. در نهایت در بین متغیرهای تحقیق، به ترتیب شرایط اقتصادی نابسامان خانواده با 64 درصد و شرایط نابسامان اجتماعی با 19 درصد بیشترین سهم را در تبیین میزان خشونت علیه زنان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of men's violence against wives

نویسندگان [English]

  • Maryam Mokhtari 1
  • Mohammad Norian 2

1 Department of social sciences in Yasouj university

2 Department of social sciences in Yasouj university

چکیده [English]

Spouse abuse is one of the social damages in the today world. In the present study, with the aim of reviewing all the files of the first six months of 1399, women who were abused by their husbands, referring to the social emergency department of the Welfare Department of Najafabad city were selected for the study. In this study, using cross-sectional, descriptive, analytical and based on the delivery of second data, the information of which has been collected in the past.
, the questionnaire included in the files regarding the type of violence and the cause of violence by the spouse was quantitatively studied. The validity of this research was content validity and audit method was used to calculate the reliability. Data of this study was collected using a reverse questionnaire and analyzed by SPSS statistical software. Findings show that most violence against women is verbal and physical violence, respectively. There was also a significant relationship between the existence of patriarchal culture, male gender socialization in childhood, poor family economic conditions, poor family social conditions, psychological status and sexual issues in the family with spousal abuse. On the other hand, no relationship was reported between the underlying characteristics and spousal abuse. Finally, among the research variables, poor economic conditions of the family with 64% and poor social conditions with 19% had the largest share in explaining the rate of spousal abuse, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Violence against women
  • Secondary analysis
  • Najafabad city