بررسی نگرش زنان نسبت به مراقبت از سالمندان: مطالعه بین نسلی زنان شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،

3 عضو هیات علمی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

4 کارشناسی ارشد، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

10.22054/rjsw.2021.44535.326

چکیده

در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در حال انتقال از جوانی به سالخوردگی است. از این رو وضعیت سالمندان و نحوه مراقبت از آن‌ها مسأله‌ای حائز اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی نگرش زنان 20-55 ساله شهر شیراز شامل دو گروه نسلی (20-34 ساله) و (35-55 ساله) نسبت به مراقبت از سالمندان است. برای این منظور یک نمونه 385 نفری مورد مصاحبه قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد بین نگرش زنان دو نسل نسبت به مراقبت از سالمندان تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که نسل جوان‌تر نگرش مثبت تری در زمینه مراقبت از سالمندان نشان می‌دهد. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد نگرش نسبت به سالمندی، داشتن روابط مثبت درون خانواده، خانه‌دار بودن، بعد خانوار و تعلق نسلی تاثیر معناداری بر نگرش نسبت به مراقبت از سالمندان دارند. مدل تحلیلی مطالعه 34/0 از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین می‌کند. اگرچه این انتظار وجود دارد که تمایل به مراقبت از سالمندان در نسل‌های قبلی بیشتر باشد اما مواجهه آنها با واقعیات زندگی موجود، نگرش آنها را کاهش داده است. این موضوع ضرورت توجه به سیاستگزاری جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان به شکلی که مراقبت از آنها در خانواده تسهیل گردد را دوچندان می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude towards Taking Care of the Elderlies: Intergenerational Study of Women in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Aliyar Ahmadi 1
  • Manijheh Zarghami 2
  • Roghayeh Khusravi 3
  • shabnam Alerasoul dehkordi 4
1 Associate Professor, Shiraz University
2 M. A in Demography, Alame Tabatabaei University
3 assistant Professor, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 M. A, in Demography, Department of Sociology and Social Planning, Shiraz University
چکیده [English]

The status and care of the elderly are now one of the most critical issues in society. The goal of this study was to explore the attitudes of women in Shiraz City towards elderly care and also the generational disparity between these attitudes. The statistical population of this study included women 20-55 years old in Shiraz which is grouped into two generations of 20-34 years and 35-55 years old. The respondents including 384 females were selected through stratified sampling. Data were collected using a questionnaire and both descriptive and inferential statistics were analyzed using the SPSS. The Cronbach's alpha coefficient was computed to check the validity of the research scales (attitudes towards the elderly, attitude towards caring for the elderly, religiosity, and, relationships within the family).
The findings revealed that there is a significant difference in the attitude of two generations of women towards caring for the elderly and that people belonging to the younger generation have a more positive attitude towards elderly care. Attitudes towards aging, supportive family relationships, being a householder, family size, and age were significant variables determining attitudes towards caring for the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Care
  • Attitude
  • Elderly
  • Generation
  • Women